Utnevning av underdirektør Kjell Nyhus til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet

Bifalt ved kgl.res. av 15.08.2003

Landbruksdepartementet

KONGELIG RESOLUSJON


Statsråd: Lars Sponheim


Ref.nr.: 03/03
Saksnr: 2003/01199
Dato: 07.08.03

Utnevning av underdirektør Kjell Nyhus til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet

I forbindelse med omorganisering i Avdeling for matpolitikk i Landbruksdepartementet ble stillingen som seksjonsleder i Seksjon for planteproduksjon og husdyrbruk kunngjort i dagspressen 27.04.03 med søknadsfrist 15.05.03.

Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 7 søkere til stillingen, hvorav 5 personer har vært innkalt til intervju. Søkerlisten følger vedlagt.

Forslag til innstilling har vært lagt frem for departementets avdelingssjefer og departementsråd i samsvar med § 10 i “Reglement for personalforvaltningen i departementene”.

Landbruksdepartementet tilrår at Kjell Nyhus blir utnevnt som avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet, Avdeling for matpolitikk. Kjell Nyhus er 59 år og utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole i 1970. Nyhus har fra 1.1.1988 vært tilsatt i ulike stillinger i Landbruksdepartementet, og ble i 1996 utnevnt til underdirektør.

Landbruksdepartementet

tilrår:

Utnevning av underdirektør Kjell Nyhus til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

SMK, Kristin Jahre Ramm, signatur