Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten - Barentshavet, forslag til utredningsprogram

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.10.2006

 

Brev fra Statsministeren til SVs stortingsgruppe

Sammendragsrapport

Grunnlagsstudier for ULB

Rapport om vurdering av sameksistens mellom fiskerinæring og oljevirksomhet

Høringsuttalelsene til ULB

I regjeringens politiske plattform, Sem erklæringen, fremgår det at samarbeidsregjeringen vil foreta en utredning av konsekvenser av helårig petroleumsaktivitet i de nordlige havområder fra Lofoten og nordover.

Utredningen har som formål å presentere de mest sentrale problemstillingene knyttet til miljømessige, fiskerimessige og samfunnsmessige konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området.

Forslaget til utredningsprogram for ULB ble sendt på en bred høring 4. juni 2002 til i alt 109 høringsinstanser.

Arbeidet med ULB ledes av en styringsgruppe hvor Olje- og energidepartementet, Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet deltar. Olje- og energidepartementet leder gruppen. Forslaget til utredningsprogram samt kommentarene til høringsuttalelsene, er utarbeidet i et nært samarbeid mellom de tre departementene.

Det fastsatte utredningsprogrammet består av de tre dokumentene under: Forslaget til utredningsprogram, dokumentet hvor høringsuttalelsene blir kommentert og et revidert utredningsprogram for å synliggjøre de endringer som er gjort fra det opprinnelige forslaget. Det er kun kap. 3-6 som er oppdatert. Kap. 1 og 2 i forslaget til utredningsprogram beskrev stort sett prosess og organisering av arbeidet. Disse forholdene er nå beskrevet i kap. 1-3 i innledningen før de enkelte høringsuttalelsene blir kommentert.

Forslag til utredningsprogram (04.06.2002) (Pdf format)

Kommentarer til høringsuttalelsene (Pdf format)

Revidert utredningsprogram (Pdf format)

Sammendragsrapport (Pdf format)

Behandling av høringsuttalelser til ULB

Alle delstudiene under ULB er nå ferdige, og er å finne under delstudier under ULB.

Utredningen er en sammenfatning av alle delutredningene, og er utarbeidet av styringsgruppens sekretariat.

Aktivitetsscenarier

For å utrede konsekvensene av mulig helårig petroleumsaktivitet i området utenfor Lofoten og i Barentshavet er det utarbeidet alternative aktivitetsscenarier for utredningsområdet. På bakgrunn av disse scenariene vil konsekvensene av petroleumsvirksomhet bli utredet.

Scenariene representerer ikke noen anslag eller mål på petroleumsvirksomheten i området. De er utarbeidet på bakgrunn av kriterier fastsatt av styringsgruppen for den helhetlige forvaltningsplanen som ledes av Miljøverndepartementet.

Scenarier for helårig petroleumsaktivitet i området Lofoten og Barentshavet i 2005 - 2020 (Pdf format)

Samfunnsbeskrivelse

Alle sektorutredningene som skal bidra inn til den helhetlige forvaltningsplanen skal gjøre en vurdering av de samfunnsmessige konsekvensene av sine aktiviteter. Som grunnlag for disse konsekvensvurderingene er det utarbeidet en samfunnsbeskrivelse for utredningsområdet. Samfunnsbeskrivelsen er laget av Agenda Utredning & Utvikling AS og NORUT Samfunnsforskning AS.

Temarapporten gir gi en overordnet beskrivelse av regionale utviklingstrekk både på landsdelsnivå, og for de enkelte regioner innenfor utredningsområdet. Analysen skal danne et nullalternativ for studier av samfunnsmessige konsekvenser av framtidig petroleumsvirksomhet, skipsfart og fiskeri/havbruk

Beskrivelse av samfunnsmessige forhold i Nord Norge (Pdf format)

Rapport fra arbeidsgruppen for vurdering av sameksistens mellom petroleumsnæringen og fiskerinæringen

I regjeringens politiske plattform, Sem erklæringen, fremgår det at samarbeidsregjeringen vil "foreta en vurdering av petroleumsfrie fiskerisoner. Vurderingen skal omfatte områdene fra Lofoten og nordover, inkludert Barentshavet."

I St.meld. nr. 12 (2001-2002), Rent og rikt hav, gir regjeringen ytterligere informasjon om målsetningene for oljevirksomheten og fiskerivirksomheten i nord. Det står at "Myndighetene ønsker så langt som mulig å basere fremtidig petroleumsvirksomhet i havområdene fra Lofoten og nordover på den sameksistensmodellen som så langt har ligget til grunn for de ulike næringers felles bruk av havområdene." Videre heter det at "I den grad det skulle oppstå situasjoner der det synes umulig å oppnå god sameksistens mellom de to næringene, vil Regjeringen vurdere opprettelsen av petroleumsfrie fiskerisoner."

På denne bakgrunn etablerte Olje- og energidepartementet og Fiskeridepartementet i begynnelsen av 2003 en arbeidsgruppe som skulle vurdere mulighetene for sameksistens mellom fiskerinæringen og petroleumsnæringen i området fra Lofoten og nordover, inkludert Barentshavet. Gruppens medlemmer besto av representanter fra Olje- og energidepartementet, Fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Oljedirektoratet, Norges Fiskarlag og Oljeindustriens landsforening. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å framskaffe et faktagrunnlag for en vurdering av muligheten for sameksistens mellom fiskeri- og petroleumsnæringen i området fra Lofoten og nordover.

Rapport fra arbeidsgruppen for vurdering av sameksistens mellom petroleumsnæringen og fiskerinæringen. (i pdf format)

Anbudsinvitasjoner: