Utredning av konsekvenser for næringslivet

Veilederen «Utredning av konsekvenser for næringslivet» supplerer utredningsinstruksen.