Høring - Utredning om fjernvarmereguleringen

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.09.2013

Vår ref.:

Høring - Utredning om fjernvarmereguleringen

Fjernvarmevirksomheten er regulert i energiloven og energilovforskriften, samt i plan- og bygningsloven med forskrifter. Fjernvarmeloven er i stor grad den samme som på 1980-tallet.  Mye av det tilgrensende regelverket, bl.a. for kraftforsyning og oppføring av bygninger, har blitt vesentlig endret siden den tid. I lys av disse endringene ønsker Olje- og energidepartementet å vurdere innretningen av reguleringene av fjernvarme.

Thema Consulting Group har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utarbeidet en rapport som ser på tilknytningsplikten og prisregulering av fjernvarme. Rapporten er lagt ut på departementets hjemmeside under Dokumenter/ Høringer/Saker på høring:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=2049

Det bes om eventuelle merknader til rapporten innen 2. september 2013. Også andre enn de som står på høringslista står fritt til å komme med en uttalelse. Departementet vil vurdere den videre utviklingen av regelverket i lys av høringsuttalelsene. Eventuelle spørsmål kan rettes til Sverre Sand tlf  22246228  eller Guro Fasting tlf  22246177.

 

Med hilsen

Toril J. Svaan (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Sverre Sand

                                                                                          underdirektør

    

Rapport fra Thema consulting group:

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Samtlige kommuner

Sametinget

Avfall Norge

Bergen Energi AS

Byggenæringens Landsforening

CICERO

Cowi

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Direktoratet for Byggkvalitet

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ecohz AS

El & It Forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Enova SF

ENTRA Eiendom

Finansforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Framtiden i våre hender

Forsvarsbygg

Gassco

Greenpeace Norge

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

IFE – Institutt for energiteknikk

Industri Energi

Innovasjon Norge

KanEnergi AS

Kjelforeningen Norsk Energi

Klima- og forurensningsdirektoratet

Konkurransetilsynet

Kommunenes Sentralforbund

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssammenslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Markedskraft AS

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturviterforbundet (NaFo)

NHO

NordPool Spot

Norges forskningsråd

Norges Handelshøyskole

Norges Kulturvernforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk bioenergiforening

Norsk Eiendom

Norsk Fjernvarme

Norsk Fjernvarmeforening

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk Skogeierforbund

Norsk Teknologi

Norsk Ved

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Energibrukeres Forening

NORWEA

NOVAP

NTNU, Fakultet for Naturvitenskap og teknologi

Næringslivets Hovedorganisasjon

OLF

Oljedirektoratet

Petroleumstilsynet

Regjeringsadvokatembetet

Riksantikvaren

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

SABIMA Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Statoil Norge AS

Statsbygg

Statskog SF

Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås

Universitetet i Bergen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Oslo

Zero

Til toppen