Utredninger for Barentshavet

Utredninger av konsekvenser av fiskeri, havbruk og skipstrafikk for området Lofoten - Barentshavet

Utredninger for Barentshavet

Utredninger av konsekvenser av fiskeri og skipstrafikk for området Lofoten – Barentshavet


Foto:
Eksportutvalget for fisk, Statoil

Disse spørsmålene ble fulgt opp i Havmiljømeldingen (St.meld. nr. 12 (2001-2002) ”Rent og rikt hav”) der utarbeidelsen av en Forvaltningsplan for Barentshavet ble nærmere omtalt. En målsetting med en slik forvaltningsplan er at det skal etableres rammebetingelser som gjør det mulig å balansere næringsinteressene knyttet til ulike sektorer innenfor rammen av en bærekraftig utvikling.

Hovedformålet med planen er å bidra til konsensus om forvaltningen av havområdet mellom næringsinteressene, lokale, regionale og sentrale myndigheter, samt miljøvernorganisasjoner og andre interessegrupper, innenfor rammen av en bærekraftig utvikling.

Som grunnlag for forvaltningsplanen skal det foretas utredninger hvor konsekvenser av den enkelte aktivitet på ressurser, miljø og samfunnsforhold blir kartlagt og vurdert. Under Fiskeridepartementets ansvarsområde omfatter dette fiskerier og sjøtransport.

Program for utredningene ble fastsatt høsten 2003. Behandlingen av høringsuttalelsene finner du på hhv. Fiskeridirektoratet og Kystdirektoratets nettsider.

Utredningene er sendt på høring medio juni, med høringsfrist 1. november 2004. Uttalelser til fiskeriutredningen og skipstrafikkutredningen sendes til hhv. Fiskeridirektoratet og Kystdirektoratet.


Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten – Barentshavet
(Fiskeridirektoratet - PDF-format)


Utredning om konsekvenser av skipstrafikk
(Kystdirektoratet - pdf-format. NB! 12.7MB)

Rapporter:

Relaterte lenker: