Utredningsrapporter om hjemfall

Utredningsrapporter om hjemfall

Hjemfallsutvalget har bestilt fire rapporter i forbindelse med sin utredning, NOU 2004:26.

Professor Eirik Amundsen og professor Lars Bergman har analysert ulike hjemfallsmodeller utfra samfunnsøkonomiske forhold. Professor Nils Henrik M. v. d. Fehr gjort en tilsvarende samfunnsøkonomisk analyse. Tidligere høyesterettsdommer professor dr. juris Magnus Aarbakke har foretatt en vurdering av mulig utforming av transaksjonsalternativet. Førsteamanuensis dr. juris Olav Kolstad har bistått utvalget i EØS-rettslige problemstillinger og utarbeidet en rapport på bakgrunn av dette, jf. vedlegg 3 i NOU 2004:26.

Olje- og energidepartementet fikk gjennomført to utredningsprosjekter i forbindelse med utarbeidelsen av høringsnotat av 29. november 2002 om konsesjonslovgivningen for vannkraft. Tema for prosjektene var følgende:

  • Økonomiske virkninger av hjemfallsinstituttet. Nåverdiberegninger av hjemfallsvilkår, skatter og eierskap under ulike forutsetninger.
  • Konsekvenser av en eventuell endring av hjemfallsvilkårene i forhold til ressursbruken og konkurransen i kraftsektoren, langsiktig nasjonal handlefrihet og hensynet til offentlige inntekter. Analysen relateres til effektiv inndraging av grunnrente, næringspolitiske aspekter og sikring av offentlig kontroll og styring.

Utredningsprosjektene ble utført henholdsvis av Senter for Økonomiske Analyser (Econ) og Stiftelsen for Samfunns- og Næringslivsforskning (SNF).

Rapportene: