Utvelgelse av forsøkskommuner - forsøk med direkte valg av ordfører ved lokalvalget i 2007

Søkerkommunene ifl adresseliste

Deres ref

Vår ref

Dato

06/1925-129 ORN

07.12.2006

Utvelgelse av forsøkskommuner - forsøk med direkte valg av ordfører ved lokalvalget i 2007
Vi viser til deres søknad om å delta i forsøket med direkte valg av ordfører ved lokalvalget i 2007. Det var 71 kommuner som søkte om å få delta. Som det gikk frem av invitasjonsbrevet datert 12.09.06, skal det være 50 forsøkskommuner ved neste lokalvalg. Vedlagt følger en liste over hvilke kommuner som i denne valgperioden vil bli forsøkskommuner.

Det er 21 av forsøkskommunene fra forrige periode som nå har søkt på nytt om deltakelse. Som nevnt i invitasjonsbrevet er disse automatisk tatt inn som forsøkskommuner også for neste periode. I utvelgelsen av øvrige forsøkskommuner har departementet lagt vekt på å opprettholde en god geografisk spredning på forsøkskommunene, og ha kommuner av ulike størrelse. Det er også lagt vekt på i hvilken grad det i søknaden er signalisert interesse for å delta i forsøkene med endret myndighet for ordfører.

De kommunene som er valgt ut til å delta vil om kort tid motta et brev fra departementet med mal for forskriften for forsøket. Vi gjør allerede nå oppmerksom på at forsøksloven krever at denne lokale forskriften må vedtas av kommunestyrene. Deretter vil dere motta et eget invitasjonsbrev fra departementet som angår forsøk med endret myndighet for ordfører, med søknadsfrist og beskrivelse av videre prosess rundt denne delen av forsøket.

Med hilsen

Anne Nafstad Lyftingsmo e.f. Oddny Ruud Nordvik
ekspedisjonssjef Seniorrådgiver

Forsøkskommuner for ordførerforsøkene for valgperioden 2007-2011
(pdf-format)
Søkere til forsøk med direktevalg av ordfører (pdf-format)