Utvidet mandat for Inntektssystemutvalget -

forslag til kostnadsnøkkel for innlemming av driftstilskudd for barnehager

Kommunal- og regionaldepartementet

Inntektssystemutvalget v/ sekretariatet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

03/3343-6

10.12.2004

Utvidet mandat for Inntektssystemutvalget – forslag til kostnadsnøkkel for innlemming av driftstilskudd for barnehager

Ved behandling av St.prp. nr. 66 (2002-2003) Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2004, vedtok Stortinget følgende, jf. Innst. S. nr. 259 (2002-2003), vedtak nr. 592:

”Driftstilskudd barnehager, Kap. 856 post 60, innlemmes i inntektssystemet fra 1. januar 2006. Stortinget ber Regjeringen i kommuneproposisjonen for 2006 fremme forslag om nødvendige endringer i inntektssystemet som legger til rette for dette.”

Kap. 856 post 65 Skjønnsmidler til barnehager er en del av den ordinære statlige driftsfinansieringen, og må ses i sammenheng med Kap. 856 post 60.

Kommunal- og regionaldepartementet ber Inntektssystemutvalget om å komme med forslag til kostnadsnøkkel for innlemming av driftstilskuddet til barnehager. Utvalget bes også om å utarbeide fordelingsberegninger for kostnadsnøkkelen.

I tillegg til driftstilskuddet mottar kommunene i dag andre, øremerkede tilskudd til barnehager:

  • Kap. 856 post 62 Tilskudd til tiltak for barn med funksjonshemming i barnehage
  • Kap. 856 post 63 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

Inntektssystemutvalget bes utrede hvilke justeringer i kostnadsnøkkelen som må gjøres for eventuelt også å innlemme disse tilskuddene i inntektssystemet fra 1. januar 2006, eller på et senere tidspunkt.

Vi ber om at forslaget oversendes KRD innen 1. mars 2005.

Med hilsen

Eivind Dale e.f.

ekspedisjonssjef

Frode Tarjei Selman

rådgiver

Kopi: Barne- og familiedepartementet