Utviklingssamarbeidet med Afghanistan

Oppdatert november 2006

Utviklingssamarbeidet med Afghanistan

Norge har bidratt med betydelig støtte til gjenoppbygging og humanitære tiltak siden innsettelsen av en overgangsregjering i Afghanistan i desember 2001. Afghanistan ble samarbeidsland for norsk bistand i 2004. Støtten er konsentrert om tre hovedområder: utdanning, styresett og landsbyutvikling.

Disse sektorene er valgt i samråd med afghanske myndigheter og i forhold til andre giveres prioriteringer. I tillegg støtter vi tverrgående tema som demokratibygging, menneskerettigheter, inkludert likestillingstiltak, og tiltak for å motvirke narkotikahandelen i landet. Norge gir hovedsakelig budsjettstøtte til disse sektorene gjennom et flergiverfond administrert av Verdensbanken.

Utdanning
Norge støtter det nasjonale utdanningsprogrammet og har bidratt til at flere barn nå får utdanning. Det legges spesiell vekt på å bidra til at jenter kan gå på skole. Over fire millioner barn kom tilbake til grunnskolen (1. -6. klasse) etter Talibans fall. I 2005 gikk to tredjedeler av guttene og halvparten av jentene i grunnskolealder på skolen. En utfordring er at en stor andel av lærerne har ikke noen formell utdanning. Norge støtter også norske frivillige organisasjoner som arbeider med skoleutbygging og læreropplæring.

Styresett
Afghanistan avholdt parlamentsvalg i november 2005. Internasjonale observatører var godt fornøyd med gjennomføringen, men myndighetene har en stor oppgave i å utvikle en god forvaltning og effektive sosiale tjenester.

Norsk støtte bidrar til å lønne offentlige ansatte, blant annet helsepersonell og lærere. Norge støtter også et program for rekrutteringer til stillinger i den offentlige administrasjonen.

Landsbyutvikling
Den afghanske landsbygda er lite utviklet, og det er et stort behov for veier, tilgang på rent drikkevann og helsetjenester. Staten har svak tilstedeværelse på landsbygda, og mange områder har store problemer i forhold til lov og orden.

Norge støtter det nasjonale programmet for landsbyutvikling. Siden 2002 har dessuten omtrent 3,5 millioner flyktninger vendt hjem til Afghanistan. Den norske støtten bidrar til å gi dem blant annet husly, juridisk rådgivning og informasjon.

Humanitære midler
En betydelig del av de norske humanitære bistandsmidlene går til tiltak for flyktninger og internt fordrevne, og minetiltak. Nødhjelpstiltak kommer i tillegg. Gjennom humanitære midler bidrar Norge også til opplæring av afghansk politi gjennom syv norske politiinstruktører, samt til fire juridiske eksperter. Norge støtter også et program for minerydding i Afghanistan.

Humanitærbistanden bidrar også til å redusere den høye barsel- og barnedødeligheten og til å redusere underernæring gjennom matvarebistand til spesielt sårbare.

Overgangsbistand
Bistandsmidlene for samfunn i overgang fra krig til fred har i Afghanistan en klar profil på å sikre tidligere soldater og vanlige mennesker alternative leveveier. Det arbeides også med tiltak for å hindre at folk deltar i narkotikaproduksjon og handel. Viktige partnere for Norge på disse områdene er Aga Khan Development Network og Kirkens Nødhjelp.

Internettressurser:

(Oppdatert november 2006)