Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vannressursforvaltning, vannforsyning og sanitære løsninger

Vannressursforvaltning, vannforsyning og sanitære løsninger

Verdens ledere erkjenner at den globale vannkrisen er en av dagens største politiske utfordringer, og vann- og sanitærspørsmål er en avgjørende del av arbeidet for å bekjempe fattigdom. Dette er begrunnelsen for en av målsettingene i FNs tusenårserklæring om å halvere andelen mennesker som ikke har tilgang til rent drikkevann innen år 2015.

Det er også årsaken til at det ble arbeidet hardt for å få inn målsettingen om også å halvere andelen mennesker som ikke har tilgang til tilfredsstillende sanitære systemer innen 2015 under toppmøtet for bærekraftig utvikling i Johannesburg i 2002 (WSSD). I Johannesburg ble en også enig om at alle land innen utgangen av 2005 bør ha utviklet integrerte planer for vannressursforvaltning og vannøkonomisering.

Investeringer til vann- og sanitærsektoren på verdensbasis har vist en nedadgående trend de siste årene. Konsekvensen er at bare ett av fem land ser ut til å kunne nå FN-målene på vann og sanitær, og for de fattigste landene er det bare ett av ti som ser ut til å kunne nå målene. Samlet innsats fra alle, både landene selv, givere, internasjonale organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner er derfor nødvendig for å nå målene verdenssamfunnet har satt. Dette var en av konklusjonene fra FNs møte om bærekraftig utvikling i april 2005 (CSD-13).

UD støtter vannsektoren både gjennom bilaterale og multilaterale kanaler. Den største finansielle støtten går gjennom Verdensbanken og regionalbankene, samt FN-institusjoner som FNs utviklingsprogram (UNDP) og FNs utdanningsorganisasjon (Unesco). Seksjon for miljø og bærekraftig utvikling i UD har et ansvar for faglig og finansiell oversikt når det gjelder norsk bistandsinnsats innen sektoren.