Vannressursloven

LOV 2000-11-24 nr 82: Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Se loven på lovdata.no