Vedlegg 2 26.03.1999

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Teknisk redigering av samleforskrifter til skatteloven

1 Overskrifter

Kapitteloverskrifter:

De samme kapitteloverskriftene som er brukt i loven benyttes også i forskriften.

Deloverskrifter:

De samme deloverskriftene som er brukt foran hjemmelsbestemmelsen i lovteksten benyttes også foran den korresponderende bestemmelsen i forskriften.

Paragrafoverskrifter:

Det brukes samme paragrafnummer og overskrift som i hjemmelsbestemmelsen i skatteloven.

Det skal alltid benyttes et undernivå med paragrafnummer i tre ledd og en egen paragrafoverskrift.

Se til illustrasjon eksempel 1.

Eksempel 1

Kapittel 8 Særregler om fastsettelse av inntekt i visse næringer [som i loven]

[---]

Skipsaksjeselskaper og skipsallmennaksjeselskaper [som i loven]

§ 8-11 Krav til eiendeler i selskapet [som i loven]

§ 8-11-1 Skip i fart [egen overskrift i forskriften]

Unntak:

Unntak fra foranstående gjelder for rene fullmaktsbestemmelser som lovens § 10-70 og

§ 12-20. Her passer det jo dårlig å bruke lovens begreper "Fullmaktshjemmel" og "Forskrift" i forskriften. I stedet brukes "Bestemmelser til utfylling og gjennomføring" som deloverskrift og "Forskjellige bestemmelser" som paragrafoverskrift.

2 Inndeling av de enkelte paragrafene i forskriften

Som utgangspunkt benyttes de samme nivåene som i lovteksten, dvs:

Nivå 1 (ledd): (1)

Nivå 2 (bokstav): a.

Nivå 3 (nummer): 1.

Noen ganger er det ønskelig å benytte en mer spesifisert hovedoverskrift enn lovens. Det kan være tilfelle hvor lovens paragrafoverskrift har generell ordlyd, og forskriftsbestemmelsene regulerer et nærmere bestemt område. Se til illustrasjon eksempel 2, hvor det på ny linje etter lovens overskrift er spesifisert at det dreier seg om individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven.

Enkelte lengre forskrifter er delt inn i kapitler. Hvor det er ønskelig å videreføre bruken av kapitler, kan det gjøres som vist i eksempel 2. "Kapittelnivå" skal med andre ord markeres med romertall.

Eksempel 2

§ 6-47 Trygdedes tilskudd til forsikrings- og pensjonsordninger [som i loven]

Individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven [egen overskrift i forskriften]

I Alminnelige bestemmelser

§ 6-47-1 Virkeområde

§ 6-47-2 Definisjoner

[---]

II Alderspensjon

[---]

  1. Særspørsmål – paragrafer med flere fullmaktshjemler

En del paragrafer i loven inneholder flere fullmaktshjemler. Hvor de enkelte fullmaktsbestemmelsene i paragrafen gjelder forskjellige områder, kan det være hensiktsmessig å legge en tilsvarende inndeling til grunn for forskriften.

En mulig utforming av forskriften på dette punkt fremgår av eksempel 3. Merk at hvert hovedområde er markert med en mer spesifisert overskrift som nevnt i eksempel 2, men denne gangen med stor bokstav foran.

Eksempel 3

§ 5-14 Særlig om aksjer og opsjoner i arbeidsforhold

A Aksjer og grunnfondsbevis mv i arbeidsforhold

§ 5-14-1 Verdsettelse av aksjer og grunnfondsbevis i arbeidsforhold

B Opsjoner i arbeidsforhold

§ 5-14-10 Anvendelsesområde for bestemmelsene om opsjoner i arbeidsforhold

§ 5-14-11 Erverv av opsjon

§ 5-14-12

[Osv]

Merk at titallsopprykk av paragrafnummeret gjennomføres ved endring av hovedemne (fra A til B), men ikke ellers.

Dersom det innenfor områdene A eller B ville være ønskelig med inndeling på kapittelnivå, ville vedkommende bokstav stå foran romertallet som markerer kapitlet (f eks B.II).

4 Særspørsmål – forskriftsbestemmelser med hjemmel i flere paragrafer

Hvor det er flere hjemler i forskjellige paragrafer i loven, gis forskriftsbestemmelsen i tilknytning til den paragrafen som antas å være hovedhjemmelen. Det legges inn en henvisning fra andre hjemler.

Oppsummering – følgende nivåer foreligger i forskriften:

Kapittelnummer og overskrift [som i loven]

Deloverskrift [som i loven]

Paragrafnummer og overskrift [som i loven]

(A Eventuelt mer spesifiserende underoverskrift. Stor bokstav foran dersom flere slike benyttes.)

(A.I Eventuelt kapittelnummer. Markeres med romertall.)

§ 5-6-7 Treleddet paragrafnummer, med egen overskrift. Skal alltid benyttes.

(1) Ledd

a. Bokstav

1. Nummer