Vedlegg 2

Særavtale om arbeidstid og ressursbestemmelser for skoleledere i den videregående skolen

1. Arbeidstid

Skoleledere (stillinger på lønnsplan 17.150) har et normalarbeidsår på 1687,5 timer netto med gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke i 45,0 uker pr. år. På grunnlag av den enkeltes ledelsesressurs fastsettes det antall uker ut over 39 (gj.sn. 37,5 timer) vedkommende skoleleder skal være til stede. Skoleledere skal være til stede minst 41 uker pr. år.

Skolelederne har en vikarplikt tilsvarende inntil 25 arbeidsenheter per år beregnet forholdsmessig ut fra den enkeltes ledelsesressurs. Uttak av vikartimer kan fordeles mellom skolelederne ved skolen.

Skoleledere kan, etter avtale med arbeidsgiver, avspasere inntil 6 dager pr. arbeidsår, som kompensasjon for møtevirksomhet utenom ordinær arbeidstid i tilknytning til skolens virksomhet.

Innenfor rammen av ovennevnte bestemmelser finner arbeidsgiver og skoleledere i samråd frem til en hensiktsmessig organisering av arbeidstid slik at oppgavene i forhold til de tilsatte, brukerne av skolens tjenester og fylkeskommunen kan løses på en tjenlig måte.

2. Samlet ressurs til skolens ledelse. Organisering

Ressurser til rektor (inkl. administrasjon av spesialundervisning m.m.), undervisningsinspektør, studieinspektør, avdelingsleder, hovedlærer, rådgiver og administrasjon av filialskoler ses som en samlet ressurs til skolen. Jf pkt. 3 og 4.

Innenfor den tildelte ressursramme legger skolens ledelse frem forslag til bruk av ressursene, herunder bruk av lederstillinger (jf. lønnsplan 17.150), for fylkeskommunen til endelig godkjenning. Dette innebærer at man lokalt velger hvordan oppgavene skal organiseres, tilpasset skolens behov. Dog skal det til rådgivertjeneste ikke nyttes mindre ressurser enn det som ville fulgt av tidligere beregningsregler/særavtaler som gjaldt t.o.m. 31. juli 1996, jf. vedlegg.

Samlet ressurs f.o.m. 1. august 1996 - minsteressurs - fremgår av vedlegg.

3. Forholdet til tidligere avtaler

Tidligere inngåtte avtaler vedrørende oppretting av stillinger, bruk og fordeling av tidsressurser til pedagogiske og administrative lederoppgaver i den videregående skolen faller bort med virkning fra denne avtales ikrafttreden.

Beregning av samlet ressurs - minsteressurs - som gjelder f.o.m. 1. august 1996 fremgår av vedlegg. Vedlegget erstatter de tidligere inngåtte særavtaler.

4. Minste ressursnivå

Fylkeskommunen, som arbeidsgiver, har et ansvar for å legge til rette forholdene slik at skolens ledelse gjøres i stand til å utføre et tilfredsstillende arbeid. Tid til ledelse etter denne avtale er å forstå som minimumstid. Fylkeskommunen kan, som arbeidsgiver, avsette ytterligere tid til ledelse i forhold til de oppgaver skolelederen pålegges. Tid til ledelse bør også ses i sammenheng med kontorbemanningen for øvrig.

5. Virkningstid

Avtalen gjelder f.o.m. 01.01.02t.o.m. 31.07.02. Den fornyes for 1 år av gangen dersom den ikke blir lovlig sagt opp. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløp.

Vedlegg

Administrative og pedagogiske ledelsesressurser i den videregående skolen

- beregningsregler

Tidsressursen til administrative og pedagogiske lederoppgaver beregnes samlet for den enkelte skole i % av hel stilling (årsverk).

Rektor og undervisningsinspektør(er) ved vanlig videregående skole.

Beregnede elevplasserRessurs til administrasjon

ved skoleni % av hel stilling (årsverk)

25 18

50 28

75 38

100 48

125 58

150 63

167 63

168 88

175 98

200108

225118

250128

275133

300138

325143

350148

375153

400155

425157

450159

451181

500191

550199

600206

650212

700218

750228

800238

801 og flere236 + 0,20 % for hver elev ut over 800.

Ved skoler med elevplasstall mellom de oppgitte verdier, foretas interpolering.

Ved videregående skoler med 3 eller flere studieretninger gis i tillegg en ressurs til ledelse på 4 prosentpoeng. Ved beregning av antall studieretninger legges Reform-94-strukturen til grunn. Eventuelle kurs i gammel struktur regnes å tilhøre den studieretning i ny struktur de faglig er mest sammenlignbare med. Teknisk fagskole regnes som egen studieretning.

Klasser som kan ha til og med 16 elever i klassen regnes for å ha 15 elevplasser, øvrige klasser regnes for å ha 28 elevplasser.Ved skoler som har klasser som regnes for å ha 15 elevplasser, kan inntil 15 av disse klassene regnes for å ha 25 elevplasser.

Elever i spesialklasser og elever som delvis mottar spesialundervisning, de siste medregnet i forhold til den del spesialundervisningen utgjør av den totale undervisning de mottar, gir ved særskilt beregning en tidsressurs til rektor og undervisningsinspektør på 2,5 % av en full stilling pr. elev.

Studieinspektør.

Basistid (ved 31 - 60 beregnede elevplasser) 10% av hel stilling

Tillegg pr. beregnet elevplass ut over de 60 første:

61 - 300 elevplasser 0,15% av hel stilling

301 eller flere elevplasser 0,10% av hel stilling

For å komme frem til tallet på beregnede elevplasser tar en utgangspunkt i antall elevplasser ved skolen. Klasser som kan ha til og med 16 elever i klassen regnes for å ha 15 elevplasser, øvrige klasser regnes for å ha 28 elevplasser. Til dette legges 50 % av elevtallet i videregående kurs og i 2. året av 2-årig grunnkurs, og 100 % av elevtallet i spesialklasser ved skolen. Elever som delvis mottar spesialundervisning, regnes med i forhold til den del spesialundervisningen utgjør av den totale undervisning de mottar.

Hovedlærer.

Basistid (91 - 150 undervisningstimer) 10 % av hel stilling

Tillegg for hver uketime ut over de første 150 0,13 % av hel stilling

Hovedlærer som var ansatt med virkning fra 1. juli 1977 eller tidligere og som har 6 klasser, skal ha en tidsressurs på 20,85 % av full stilling. Hovedlærer ved teknisk fagskole skal ha en tidsressurs på minst 20 % av full stilling. Hovedlærer i maskin og nautisk linje innenfor studieretning for fiskeri og sjøfartsfag skal ha en tidsressurs på minst 20 % av full stilling (omfatter kun VKII og VK III, gammel struktur).

Rådgivertjeneste.

Lærer som utfører rådgivertjeneste får leseplikten konvertert etter følgende beregning:

4,55% x antall elever

25

Administrasjon av filialskoler.

Hovedskolens tidsressurs til administrasjon beregnes på grunnlag av samlet elevplasstall ved hovedskolen og filialskolen(e).

Leder av filialskolen skal ha 9,09 % av full stilling i tidsressurs for de første 25 elevplassene ved filialskolen og 0,2 % av full stilling pr. elevplass ut over dette.

Tidsressurs til administrative og pedagogiske lederoppgaver ved spesialskoler og skoler ved sosiale og medisinske institusjoner.

Tidsressurs til rektor og undervisningsinspektør(er):

Basistid 20% av hel stilling

Tillegg pr. elev

Inntil 50 elever 2,5% av hel stilling

51 eller flere elever 1,0% av hel stilling

Tidsressursen etter denne tabell inkluderer ikke tid til å ivareta internatfunksjoner.

Tidsressurs for administrasjon av voksenopplæringskurs i den videregående skolen.

Elevplasstallet i voksenopplæringen sammen med det øvrige elevplasstallet ved skolen legges til grunn ved fastsetting av skolens administrasjonsressurs. Elevplasstallet i voksenopplæringen beregnes slik:

Uketimetallet i voksenopplæringen divideres med 20 (én klasse for inntil 20 timer og videre én klasse for hver påbegynt 20. time). Klassetallet multipliseres med 28 = elevplasser i voksenopplæringskursene. Disse elevplassene adderes til skolens øvrige elevplasser = sum elevplasser ved skolen.

Arbeidsmarkedskurs teller ikke med ved fastsetting av administrasjonsressurs.

* * * * *

Ved følgende skoler gjelder særlige ordninger vedrørende administrasjonsressurs:

- " Landbrukets fagskoler "

- Sogn videregående skole, Oslo

- Voksenopplæringsavdelingen ved Gerhard Schønings skole i Trondheim

- Samisk videregående skole: Karasjok/Kautokeino

- Sentre for grunnleggende sikkerhetsopplæring.