Vedlegg 20.04.2001

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

OVERSIKT OVER DE LOVER OG FORSKRIFTER PÅ FINANSMARKEDSOMRÅDET SOM ER KARTLAGT

1.1 Lov 17. februar 1939 nr. 2 om deponering i gjeldshøve (deponeringsloven)

1.2

Lov 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregulering (valutaloven)

1.3 Forskrift 27. juni 1990 nr. 595 om valutaregulering.

1.4 Forskrift 15. november 1999 nr. 1171 om endring i forskrift om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv. for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak.

1.5 Lov 3. juli 1953 nr. 2 om sjøtrygdelag

Forskrift 9. november 1956 nr. 5 om stiftelse og organisasjon av sjøtrygdelag

2 Lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven).

Forskrift 30. november 1988 nr. 1102 om utveksling av opplysninger med tilsynsmyndigheter fra land i og utenfor EØS-området.

Forskrift 21. januar 1992 nr. 27 om meldeplikt for foretak som driver handel med eierandeler i kommandittselskaper. (Antas uaktuell og bør oppheves.)

Forskrift 14. februar 1996 nr 359 om revisorerklæring for visse typer foretaks behandling av klientmidler

Forskrift 15. november 1996 nr. 1130 om rapportering av kapitaldekning, inkludert vedlagte kapitaldekningsoppgaver Rapport 800 (for kredittinstitusjoner, verdipapirforetak og holdingselskap)og Rapport 700 (for forsikringsselskaper, pensjonskasser og holdingselskaper til slike).

Forskrift 2. desember 1997 nr. 1282 om rapportering for forsikringsmeglerforetak, inkludert vedlagt skjema for årsoppgave for forsikringsmeglerforetak.

Lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker. (under revisjon)

Forskrift 23. desember 1977 nr. 9386 om de ansattes rett til representasjon i sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer.

Forskrift 23. mai 1978 nr. 8555 om innskyternes valg på valgmøter av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i sparebanker.

Forskrift 29. juni 1978 nr. 8554 om valgkomiteer i sparebanker.

Forskrift 3. juli 1978 nr. 8553 om innskyternes valg på valgdager av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i sparebanker.

Forskrift 8. november 1979 nr. 1 om kommunestyrets/fylkestingets valg av varamedlemmer til sparebankenes forstanderskap.

Forskrift 16. februar 1984 nr. 1984 om filialetablering og fusjoner

Forskrift 16. desember 1988 nr. 1222 om minstekrav til likvider for forretnings– og sparebanker.

Forskrift 7. februar 2001 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper.

Lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker. (under revisjon)

Forskrift 24. mars 1992 nr. 191 om innbetaling av avgift til Forretningsbankenes Sikringsfond for nye banker.

3 Lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond

Forskrift 30. november 1989 nr. 3920 om forvaltning av aksje- og obligasjonsfond

Forskrift 17. august 1993 nr. 808 om verdipapirfonds handel med opsjoner og terminer

Forskrift 30. juni 1994 nr. 662 om utenlandske investeringsforetaks adgang til å tilby verdipapirfondsandeler i Norge

Forskrift 28. juli 1994 nr. 750 om prospekt for verdipapirfond

Likelydende brev datert 14. juni 1990 til alle forvaltningsselskap for aksje- og obligasjonsfond – vilkår fastsatt av Kredittilsynet

Rundskriv 38/94 datert 5. september 1994 om verdipapirfonds handel med opsjoner og terminer.

Rundskriv 22/94 om kvartalsoppgave for verdipapirfond

Lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven)

Forskrift 15. april 1983 nr. 0837 om data vedrørende 10-kronemynt.

Forskrift 21. juni 1985 nr. 1180 om delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om Norges Bank.

Forskrift 25. juni 1986 nr. 3930 om ansattes forhold til andre kredittinstitusjoner og bedrifter.

Forskrift 25. mai 1988 nr. 0466 om tilbaketrekning av betalingsmidler.

Forskrift 27. januar 1989 nr. 0063 om ikrafttredelse av lov 27. januar 1989 nr. 1 om endringer i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges bank og pengevesenet og i lov av 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs. Overgangsbestemmelser.

Forskrift 24. februar 1989 nr. 0102 om utgivelse av jubileumsmynt ved 175-årsjubileet for Grunnloven.

Forskrift 22. desember 1989 nr. 1274 om delegering av myndighet etter lov om Norges Bank og pengevesenet § 24.

Forskrift 24. januar 1990 nr. 0193 om utfyllende regler for offentlig kursnotering av valuta.

Forskrift 27. juni 1990 nr. 0538 om tilbaketrekking av betalingsmidler m.v.

Forskrift 24. mai 1991 nr. 0340 om tilbaketrekking av betalingsmidler m.v.

Forskrift 19. august 1991 nr. 0602 om delegering av myndighet til Norges Bank etter lov om Norges Bank og pengevesenet.

Forskrift 28. august 1991 nr. 0561 om Norges Banks notering av markedskurser for valuta uttrykt i norske kroner.

Forskrift 23. januar 1992 nr. 0065 om tilbaketrekking av 10-øremynt som gyldig betalingsmiddel.

Forskrift 25. mars 1994 nr. 0233 om delegering av myndighet etter lov om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 16.

Forskrift 06. mai 1994 nr. 0331 om den norske krones kursordning

Forskrift 16. august 1995 nr. 1202 om tilbaketrekking av betalingsmidler m.v.

Forskrift 08. august 1996 nr. 0800 om tilbaketrekking av betalingsmidler m.v.

Forskrift 11. desember 1996 nr. 1188 om tilbaketrekking av betalingsmidler m.v.

Forskrift 03. juni 1997 nr. 0586 om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank m.v.

Forskrift 02. juli 1997 nr. 0896 om tilbaketrekking av betalingsmidler m.v.

Forskrift 23. april 1999 nr. 0628 om tilbaketrekking av betalingsmidler m.v.

Forskrift 01. mars 2000 nr. 0254 om tilbaketrekking av betalingsmidler m.v.

Forskrift 07. august 2000 nr. 0809 om forholdet til andre kredittinstitusjoner og bedrifter for medlemmer av Norges Banks hovedstyre.

Lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) (under revisjon)

Forskrift 8. september 1989 nr. 928 om kredittforsikringsselskapenes garantiordning.

Forskrift 8. september 1989 nr. 929 om skadeforsikringsselskapenes garantiordning.

Forskrift 8. september 1989 nr. 931 om minstekrav til egenkapitalen for norske forsikringsselskaper.

Forskrift 21. november 1989 nr. 1166 om hvilke forsikringer som skal regnes som kredittforsikringer.

Forskrift 21. november 1989 nr. 1167 om fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv mellom forsikringsselskaper i konsernforhold og mellom bransjer og kontrakter i et forsikringsselskap.

Forskrift 21. november 1989 nr. 1169 om skille mellom risiko-, spare- og omkostningsdelen av premien.

Forskrift 21. november 1989 nr. 1170 om forvaltning og bruk av midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond

Forskrift 21. november 1989 nr. 1172 om kapitalkrav for utenlandske skadeforsikringsselskaper med filial i Norge.

Forskrift 21. november 1989 nr. 1173 om kapitalkrav for utenlandske livsforsikringsselskaper med filial i Norge.

Forskrift 1. juni 1990 nr. 430 om overskudd i livsforsikring.

Forskrift 1. juni 1990 nr. 434 om aktuar.

Forskrift 29. november 1990 nr. 941 om sikkerhetsfond i livsforsikring.

Forskrift 10. mai 1991 nr. 301 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring.

Forskrift 27. november 1991 nr. 757 om rett til overføring av oppsamlede midler knyttet til kollektiv eller individuell livs- eller pensjonsforsikring.

Forskrift 24. august 1992 nr. 629 om administrasjon av morselskap i forsikringskonsern.

Forskrift 18. november 1992 nr. 1242 om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring (utfyllende).

Forskrift 19. februar 1993 nr. 117 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond.

Forskrift 1. desember 1993 nr. 1074 om unntak for mindre gjensidige skadeforsikringsselskaper.

Forskrift 1. desember 1993 nr. 1075 om sammenslutningen av forsikringsgivere benevnt Lloyd's.

Forskrift 10. november 1994 nr. 1000 om meldeplikt for forsikringstekniske beregningsgrunnlag.

Forskrift 19. mai 1995 nr. 481 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske livsforsikringsselskaper.

Forskrift 19. mai 1995 nr. 482 om beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital for norske skadeforsikringsselskaper.

Forskrift 26. mai 1995 nr. 583 om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring.

Forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling.

Forskrift 22. september 1995 nr. 827 om forsikringstjenesteytelser og etablering av filial av forsikringsselskap med hovedsete i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m.m.

Forskrift 11. oktober 1995 nr. 854 om norske forsikringsselskapers forsikringstjenesteytelser og etablering av filial i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Forskrift 24. november 1995 nr. 923 om forsikringsmegling.

Forskrift 22. mai 1996 nr. 506 om overdragelse av forsikringsportefølje tegnet etter reglene om etableringsrett eller utveksling av tjenesteytelser.

Forskrift 19. desember 1996 nr. 1320 om forsikringstekniske avsetninger ved koassuranse i skadeforsikring innen EØS.

Forskrift 23. april 1997 nr. 377 om forsikringsselskapers kapitalforvaltning.

Forskrift 15. september 1997 nr. 1005 om premier og forsikringsfond i livsforsikring.

Forskrift 2. august 1999 nr. 878 om lokalisering av eiendeler som skal dekke forsikringsmessige avsetninger.

Forskrift 25. september 2000 nr. 979 om tilleggsavsetninger i livsforsikringsselskaper.

Forskrift 20. desember 2000 nr. 1328 om unntak fra minstekravet til egenkapital for GIEK Kredittforsikring AS.

Lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner. (under revisjon)

Forskrift 5. oktober 1989 nr. 1025 om finansieringsforetaks virksomhet med kontokort.

Forskrift 1. juni 1990 nr. 429 om produktpakker m.v.

Forskrift 1. juni 1990 nr. 433 om gjensidig representasjon i styrende organer.

Forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak

Forskrift 14. september 1990 nr. 764 om sikkerhetsstillelse for låneformidlere.

Forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner.

Forskrift 25. mars 1991 nr. 214 om anvendelse av kapitaldekningsregler på konsolidert basis mv.

Forskrift 20. desember 1991 nr. 850 om overgangsregler til lov av 6. desember 1991 nr. 79 om endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og visse andre lover.

Forskrift 24. august 1992 nr. 629 om administrasjon av morselskap i forsikringskonsern.

Forskrift 7. februar 1994 nr. 118 om legitimasjonskontroll og tiltak mot hvitvasking av penger.

Forskrift 13. april 1994 nr. 252 om krav til den ansvarlige kapitalen for etablerte kredittinstitusjoner.

Forskrift 2. mai 1994 nr. 326 om filial av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, m.m.

Forskrift 7. juli 1994 nr. 717 om grenseoverskridende tjenesteyting av utenlandske banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, m.m.

Forskrift 14. juni 1995 nr. 557 om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking av penger.

Forskrift 18. desember 1995 nr. 1106 om instruks for kontrollkomiteer i finansieringsforetak

Forskrift 28. juni 1996 nr. 678 om norske kredittinstitusjoners virksomhet i annen stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Forskrift 23. april 1997 nr. 376 om tilsyn og kontroll med kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer.

Forskrift 11. juni 1997 nr. 593 om minstekrav til internregler for verdipapirforetak, finansinstitusjoner m.v. om egenhandel i finansielle instrumenter for visse ansatte.

Forskrift 17. desember 1999 nr. 1358 om organisering av finanskonsern etter etablering av morselskap i henhold til finansieringsvirksomhetsloven p§ 2a-16.

Forskrift 22. juni 2000 nr. 632 om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv. for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak.

3.1

3.2 Lov 16. juni 1989 nr 53 om eiendomsmegling

Forskrift 20. mars 1990 om eiendomsmegling

Forskrift 20. mai 1990 nr. 673 om rapporteringsplikt for eiendomsmegling

Forskrift 16. desember 1999 nr. 1511 om rapporteringsplikt for advokaters eiendomsmegling

Forskrift 8. september 2000 nr. 932 om rapporteringsplikt for boligbyggelag med foretaksbevilling

Forskrift 8. september 2000 nr. 933 om rapporteringsplikt for boligbyggelag som medvirker til omsetning av andeler i tilknyttede borettslag

3.3 Lov 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

Forskrift 3. februar 1990 nr. 105 om gjennomføring og utfylling av lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå

Lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven)

Forskrift 5. mai 1995 nr. 581 om opplysningsplikt for avtaler om livsforsikring

Forskrift 5. mai 1995 nr. 582 om opplysningsplikt for avtaler om skadeforsikring

Forskrift til lov av 26. mars 1999 nr. 14 (skatteloven)

Forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 5-41 og § 6-47.

Lov 22. juni 1990 nr. 36 om Statens petroleumsfond

Forskrift 3. oktober 1997 nr. 1078 om forvaltning av statens petroleumsfond.

Lov 15. mars 1991 nr. 2 om Statens Banksikringsfond.

Forskrift 29. november 1991 nr. 763 om virksomheten til Statens Banksikringsfond.

Lov 8. januar 1993 nr. 24 om Statens Bankinvesteringsfond.

Lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven)

Forskrift 8. februar 1999 nr. 196 om autorisasjon av regnskapsførere mv.

3.4 Lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret

Forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om registrering av juridiske personer med mer. i Enhetsregisteret

Forskrift 9. februar 1995 nr. 115 om utskrifter, kopier mv. avgitt fra Enhetsregisteret

Lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v av finansinstitusjoner.

Forskrift 6. mai 1997 nr. 429 om innbetaling av avgift til Sparebankenes sikringsfond og Forretningsbankenes sikringsfond.

4 Lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel

Forskrift 26. september 1996 nr. 947 om verdipapirforetakenes plikt til å gi melding om foretakets aksjonærstruktur

Forskrift 26. september 1996 nr. 948 om verdipapirforetaks handel for egen regning som ledd i foretakets alminnelige kapitalforvaltning, herunder om melding av slik handel

Forskrift 26. september 1996 nr. 950 om verdipapirforetaks plikt til å føre oppgaver over mottatte og utførte oppdrag

Forskrift 26. september 1996 nr. 951 om verdipapirforetaks meldeplikt om transaksjoner i finansielle instrumenter som er gjenstand for omsetning på regulert marked innenfor EØS-området og som er foretatt gjennom filial eller ved grenseoverskridende virksomhet i en annen EØS-stat

Forskrift 14. oktober 1996 nr. 983 om sikkerhetsstillelse for verdipapirforetak

Forskrift 14. oktober 1996 nr. 984 om marginsikkerhet ved formidling av lån av finansielle instrumenter fra verdipapirforetakets egen portefølje

Forskrift 14. oktober 1996 nr. 985 om startkapital for verdipapirforetak

Forskrift 18. mars 1997 nr. 1053 om kvartalsoppgave for verdipapirforetak

Forskrift 15. desember 1997 nr. 1306 om registrering som profesjonell investor

Forskrift 20. oktober 1999 nr. 1096 om rapportering av ansattes og tillitsvalgtes egenhandel med finansielle instrumenter

Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap (regnskapsloven).

Forskrift 14. november 1991 nr. 4236 for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak og Den norske Industribank AS om vurdering av tap på utlån, garantier m.v.

Forskrift 16. desember 1992 nr. 1156 om adgang til å bruke løsblad eller andre hjelpemidler i regnskapsføringen og om bruk av film eller annen likeverdig gjengivelse ved oppbevaring av regnskapsmateriale.

Forskrift 16. desember 1998 nr. 1234 om innsending av årsregnskap m.v. til Regnskapsregisteret og rett til innsyn i årsregnskap m.v.

Forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike.

Forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper.

Forskrift 16. desember 1998 nr. 1242 om overgangsregler til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper og til lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven).

Forskrift 28. mai 1999 nr. 654 om årsregnskap m.m. for verdipapirfond.

Forskrift 28. mai 1999 nr. 655 om årsregnskap m.m. for inkassovirksomhet.

Forskrift 5. juli 1999 nr. 795 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser.

Forskrift 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak.

Forskrift 14. oktober 1999 nr. 1084 om årsregnskap m.m. for eiendomsmeglere.

Forskrift 23. februar 2000 nr. 198 om beregning av virkelig verdi for bygninger og andre faste eiendommer for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.

Lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven).

Forskrift 25. juni 1999 nr. 712 om revisjon og revisorer.

Lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v.

Forskrift 13. april 2000 nr. 324 om ikrafttredelse og overgangsregler til lov av 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v.

Lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon (foretakspensjonsloven)

Forskrift 24. november 2000 nr. 1170 om delegering av myndighet til Finansdepartementet etter foretakspensjonsloven

Forskrift 1. desember 2000 nr. 1212 til lov av 24. mars 2000 om foretakspensjon

Forskrift 21. desember 2000 nr. 1354 om delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov av 21. desember 2000 nr. 107 om endringer i lov om foretakspensjon mv.

Forskrift 22. desember 2000 nr. 1412 om overgangsregler for private tjenestepensjonsordninger etter skatteloven § 6-46, jf. tidligere Forskrift 28. juni 1968 nr. 3 om private tjenestepensjonsordninger i henhold til skatteloven § 44 første ledd, bokstav k, tidligere Forskrift 27. oktober 1969 nr. 9451 om private tjenestepensjonsordninger og tidligere Forskrift 9. mars 1994 nr. 166 om overføring av avkastning på pensjonskassers

Lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m.

Forskriftene er ikke fastsatt. Følgende utkast til forskrifter foreligger og er vurdert:

a)Kongen eller departementet har forskriftskompetansen:

Utkast til endringer i børsforskriften er ikke behandlet nærmere her, jf. innledningsvis.

Utkast til forskrift om taushetsplikt

Utkast til forskrift om habilitet

Utkast til forskrift om egenhandel

Utkast til forskrift om markedsovervåkning

Utkast til forskrift om ikrafttredelse og overgangsordninger

Utkast til endringer i prospektforskriften og samordningsforskriften

b) Kredittilsynet har forskriftskompetansen

Utkast til forskrift om kontrollkomite

Lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

Forskrift 21. november 1989 nr. 1170 om forvaltning og bruk av midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond.

Forskrift 24. november 2000 nr. 1168 om delegering av myndighet til Finansdepartementet etter innskuddspensjonsloven

Forskrift 21. desember 2000 nr. 1360 om delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

Forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)