Vedlegg 3 26.03.1999

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

"Forskriftsspeil"

Samleforskrift

Eksisterende forskrifter

Kap 1

Ingen

Kap 2

§ 2-5

Forskrift av 8.1.1998 nr 10 om kommuners skatteplikt for inntekt knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller distribusjon av elektrisk kraft

§ 2-30

Forskrift av 8.9.1967 nr 3 om skattefrihet for fremmede staters diplomatiske og konsulære tjenestemenn mv

Kap 3

§ 3-1

Forskrift av 29.9.1978 nr 1 om skattemessig bosted

Kap 4

§ 4-12

Forskrift av 3.2.1992 nr 73 om beregning av formuesverdier av ikke-børsnoterte aksjer

§ 4-16

Rundskriv av 15.12.1943 nr 151 om formuesbeskatning av livsforsikringspoliser

Kap 5

§ 5-12

Forskrift av 15.3.1988 nr 234 om beskatning av rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold

§ 5-13

Forskrift av 23.4.1987 nr 333 om beskatning av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil
Forskrift av 25.11.1987 (Skattedirektoratet) til utfylling og gjennomføring av forskrift om beskatning av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil

§ 5-14 A

Forskrift av 2.9.1977 nr 2 om skattefritak for visse naturalytelser mv § 3 (2)

§ 5-14 B

Forskrift av 10.12.1996 nr 1309 om skattlegging av opsjoner i arbeidsforhold

§ 5-15

Forskrift av 2.9.1977 nr 2 om skattefritak for visse naturalytelser mv (unntatt § 3 (2))
Forskrift av 22.12.1989 nr 1276 om skattefritak for arbeidsgivers tilskudd til barnehage for de ansattes barn

§ 5-20

Forskrift av 5.6.1987 nr 483 om livsforsikringsselskapers plikt til å beregne årlig avkastning av sparing under kapitalforsikringer mv og til å foreta skattetrekk til dekning av inntektsskatt av slik avkastning

§ 5-41

Forskrift av 21.12.1990 nr 1145 om beregning av skattepliktig del av livrenter

Kap 6

§ 6-2

Forskrift av 27.1.1993 nr 49 om skattemessig nedskrivning for tap på utestående fordringer i næring mv kapittel 1

§ 6-12

Forskrift av 22.12.1989 nr 1350 om beregning av samlede kostnader for bilhold ved fastsettelsen av maksimalbeløp for tilbakeføring av fordel ved privat bruk etter skatteloven

§ 6-13:
I bestemmelsen delegerer departementet myndighet til Skattedirektoratet

I Skattedirektoratets samleforskrift:
Forskrift av 9.12.1992 nr 1042 (Skattedirektoratet) om krav til legitimasjon vedrørende fradrag for merutgifter til kost og losji ved arbeidsopphold utenfor hjemmet

§ 6-21:
I bestemmelsen delegerer departementet myndighet til Skattedirektoratet

I Skattedirektoratets samleforskrift:
Rundskriv av 1.4.1974 nr 3538 (Riksskattestyret) om avgrensning av representasjonsutgifter mot sosiale utgifter og reklameutgifter mv

§ 6-31

Forskrift av 24.11.1972 nr 8 om minstefradrag I nr 1 c

§ 6-40

Forskrift av 19.12.1986 nr 2199 om fradrag for renter og omkostninger ved kredittkjøp. Forskrift av 24.12.1986 2259 (midl) vedrørende fradrag for renter og omkostninger ved kredittkjøp for 1986 foreslås opphevet.

§ 6-46:
Utfyllende bestemmelser til skatteloven § 6-46 er ikke tatt inn i samleforskriften, men i andre forskrifter. I samleforskriften er det henvist til disse forskriftene.

Forskrift av 28.6.1968 nr 3 (Sosial- og helsedep) om private tjenestepensjonsordninger
Forskrift av 27.10.1969 nr 9451 om private tjenestepensjonsordninger

§ 6-47

Forskrift av 25.9.1997 nr 1023 om individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven

§ 6-60

Forskrift av 9.6.1964 nr 1 om særfradrag for fiskere og fangstmenn

§ 6-61

Forskrift av 13.2.1992 nr 88 om avgrensning mv vedrørende kretsen av sjømenn som skal ha fradrag i inntekten etter skatteloven § 44 syttende ledd

§ 6-81:
I bestemmelsen delegerer departementet myndighet til Skattedirektoratet

I Skattedirektoratets samleforskrift:
Retningslinjer av 22.12.1975 (Skattedirektøren) om fordeling av særfradrag mellom ektefeller som lignes felles med fordeling av skatten

§ 6-83:
Utfyllende bestemmelser til skatteloven § 6-83 er ikke tatt inn i samleforskriften, men i en annen forskrift. I samleforskriften er det henvist til denne forskriften.

Forskrift av 14.4.1988 nr 295 (Helsedirektoratet) om vilkår for særfradrag på grunn av store sykdomsutgifter ved behandling mv i institusjon eller hos privatpraktiserende helsepersonell utenfor offentlig norsk helse- og sosialvesen

Kap 7

§ 7-12:
I bestemmelsen delegerer departementet myndighet til Skattedirektoratet

I Skattedirektoratets samleforskrift:
Forskrift av 30.10.1992 nr 772 (Skattedirektoratet) om adgang til prosentligning i boligselskaper

§ 7-21:
I bestemmelsen delegerer departementet myndighet til Skattedirektoratet

I Skattedirektoratets samleforskrift:
Forskrift av 24.6.1976 nr 8889 (Riksskattestyret) om prosentligning mv av bolig og fritidseiendommer
Forskrift av 30.10.1992 nr 771 (Skattedirektoratet) om ligning av andelshavere i boligselskaper
Forskrift av 13.7.1995 nr 686 (Skattedirektoratet) om beskatning av prosentlignet eierseksjon i boligsameie

Kap 8

§ 8-1

Forskrift av 31.8.1983 nr 1427 om skattevirkninger ved ut- og innbetalinger på markedsutjevningskonto i pelsdyrnæringens markedsutjevningsfond

§ 8-2

Forskrift av 23.8.1983 om skattefordeler ved bruk av skogavgift til bestemte formål

§ 8-5

Regler av 25.1.1917 (Riksskattestyret) om fastsettelse av nettoinntekt av skadeforsikring for utenlandske forsikringsselskaper

§§ 8-11, 8-15 og 8-16

Forskrift av 29.1.1997 nr 97 om beskatning av skipsaksjeselskaper i henhold til skatteloven § 51 A

Kap 9

[§ 9-3]

Foreslås opphevet:
Forskrift av 3.4.1987 nr 232 om overgangsregler ved skattlegging av gevinst ved avhendelse av bolig- og fritidseiendom foreslås opphevet

§ 9-5:
I bestemmelsen delegerer departementet myndighet til Skattedirektoratet

I Skattedirektoratets samleforskrift:
Forskrift av 9.12.1975 nr 4926 om skattlegging mv av gevinst ved salg av andel/aksje i boligsselskap

§ 9-8

Forskrift av 13.1.1993 nr 20 om oppregulering av inngangsverdi og kostpris i henhold til overgangsregler til skatteloven § 43 annet ledd g og § 43 femte ledd

§ 9-10

Forskrift av 22.1.1992 nr 29 om beregning av gevinst og tap ved innløsning av finansielle opsjoner

Kap 10

§ 10-11

Forskrift av 17.12.1992 nr 1158 om unntak fra skatteplikt for mindre beløp som utdeles fra samvirkeforetak

§ 10-20:
I bestemmelsen delegerer departementet myndighet til Skattedirektoratet

I Skattedirektoratets samleforskrift:
Forskrift av 27.2.1992 nr 100 (Skattedirektoratet) om oppgaveplikt for aksjeselskap som driver ny virksomhet
Forskrift av 27.2.1992 (Skattedirektoratet) nr 99 om registrering mv av aksjeselskaper som driver ny virksomhet

§ 10-34 A

Forskrift av 9.3.1994 nr 193 om omfordeling av RISK-beløp som følge av endring av aksjens forholdsmessige andel av selskapets verdier mv

§ 10-34 B

Forskrift av 22.11.1993 nr 1057 om melding til aksjonær mv om RISK-beløp, utdelt utbytte og beregnet godtgjørelse

§ 10-34 C og D

Forskrift av 4.1.1994 nr 5 om regulering av aksjers og fondsandelers inngangsverdi på grunnlag av skattlagt kapital i annet aksjeselskap enn det selskap eller fond som aksjen eller andelen knytter seg til (gjennomgående RISK i konsern og aksjefond)

Kap 11

§ 11-20

Forskrift av 17.1.1991 nr 22 om skattefri omdannelse av personlig eiet næringsvirksomhet til aksjeselskap og deltakerlignet selskap, samt omdannelse av kommandittselskap og kraftforetak til aksjeselskap

[§ 11-21]

Forskrift av 13.5.1991 nr 336 om skattefrie overføringer mellom aksjeselskaper og mellom deltakerlignede selskaper med hovedsakelig samme eierinteresser. Forskriften er ikke tatt med i utkastet, jf merknadene til § 11-21.

Kap 12

§ 12-9

Ingen

§ 12-10

Forskrift av 8.12.1995 nr 1085 til utfylling og gjennomføring av reglene om fastsettelse av personinntekt i skatteloven fjerde kapittel (Delingsforskriften) §§ 2-1, 2-5 og 2-2

§ 12-11

Delingsforskriften §§ 2-3 og 3-2

§ 12-13 I

Delingsforskriften §§ 6-2, 6-3 og 6-5

§ 12-13 II

Delingsforskriften kapittel 7

§ 12-13 III

Delingsforskriften kapittel 8

§ 12-13 IV

Delingsforskriften § 6-1

§ 12-15

Delingsforskriften § 6-4

§ 12-16

Delingsforskriften § 4-5 jf §§ 4-2, 4-3 og 4-4

§ 12-17

Delingsforskriften § 5-1

§ 12-20

Delingsforskriften §§ 4-2, 4-3, 4-4, 6-6, 3-1, 2-4

Kap 13

Ingen

Kap 14

§ 14-3 A

Forskrift av 14.9.1984 nr 1655 om omberegning av skatt på etterbetalte pensjoner, trygdeytelser og utbetalt bonus ved åremåls tilsetting i Forsvaret del I

§ 14-3 B

Forskrift av 14.9.1984 nr 1655 om omberegning av skatt på etterbetalte pensjoner, trygdeytelser og utbetalt bonus ved åremåls tilsetting i Forsvaret del II
Forskrift av 15.9.1989 nr 939 om beskatning av utbetalt bonus etter ordninger av 1989 og 1985 til flygere som tjenestegjør i luftforsvaret ut over plikttjenesten

§ 14-5 A

Forskrift av 4.3.1993 nr 172 om skattemessig verdsettelse av bokhandler- og forlagsbransjens beholdning av bøker
Forskrift av 21.2.1995 nr 179 om skattemessig verdsettelse av varelager for billedkunstnere

§ 14-5-4:
I bestemmelsen delegerer departementet myndighet til Skattedirektoratet

I Skattedirektoratets samleforskrift:
Forskrift av 16.12.1992 nr 1155 (Skattedirektoratet) om vareopptellingslister og verdsettelse av varebeholdninger

§ 14-5 B

Forskrift av 27.1.1993 nr 49 om skattemessig nedskrivning for tap på utestående fordringer i næring mv kapittel 2

§ 14-5 C

Forskrift av 29.1.1993 nr 52 om den skattemessige behandling av urealisert tap og gevinst på langsiktige fordringer og gjeld i fremmed valuta del I

§ 14-5-30:
I bestemmelsen delegerer departementet myndighet til Skattedirektoratet

I Skattedirektoratets samleforskrift:
Forskrift av 23.12.1983 nr 1841 om beregning av skattepliktig årsoverskudd for enkelte grupper av regnskapspliktige skattytere

§ 14-62

Forskrift av 8.2.1993 nr 95 om lineær avskrivning for driftsmidler som tas inn og ut av norsk beskatningsområde

Kap 15

§ 15-3:
I bestemmelsen delegerer departementet myndighet til Skattedirektoratet

I Skattedirektoratets samleforskrift:
Forskrift av 18.6.1970 nr 9839 om forlengelse av frist for kommunenes og fylkeskommunenes forskuddsvedtak

Kap 16

§ 16-1

Forskrift av 29.7.1971 nr 9875 om innfordring av for meget utbetalt forsørgerstønad
Forskrift av 14.10.1977 nr 1 om forsørgerfradrag i skatt for barn og ungdom

§ 16-10

Forskrift av 10.4.1992 nr 297 om boligspareordning for ungdom

§ 16-11

Forskrift av 8.1.1993 om sparing med skattefradrag (AMS)

§ 16-28

Forskrift av 19.12.1996 nr 1191 om fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet og dokumentasjonsplikt

§ 16-30:
I bestemmelsen delegerer departementet myndighet til Skattedirektoratet

I Skattedirektoratets samleforskrift:
Forskrift av 22.12.1997 nr 1431 om dokumentasjonsplikt ved krav om fradrag i norsk skatt for skatt betalt av utenlandsk datterselskap mv

Kap 17

Ingen

Kap 18

§ 18-2

Forskrift av 8.1.1998 nr 11 om naturressursskatt til kommune og fylkeskommune

§ 18-3

Forskrift av 8.1.1998 nr 9 om skatt på grunnrenteinntekter til staten

§ 18-5

Forskrift av 18.5.1998 nr 484 om fastsettelse av formuesverdien i kraftanlegg

§ 18-8

Forskrift av 8.1.1998 nr 12 om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak