Vedlegg 3

SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID FOR UNDERVISNINGSPERSONALE I SKOLEVERKET

1.Årsverket

Undervisningspersonalets samlede arbeidsoppgaver skal løses innenfor et årsverk på 1687,5 timer. Av årsverket er 38 uker sammenfallende med elevenes skoleår. 1 For undervisningspersonale over 60 år er det gitt egne regler i Hovedtariffavtalens pkt. 5.10</P> <P> pr. 1.5.97 og i tilpasningsavtalen til fellesbestemmelsene og ferieloven pkt. 2.6.</P> <P>

2.1.Arbeidsenheten, undervisning m.m.

Lærernes undervisningsplikt er 45 minutter ( 50/55 minutter 2Dette innebærer ingen endring i nåværende undervisningstid for fag som har undervisningstimer på</P> <P> 50 og 55 min.</P> <P> ) av en arbeidsenhet på 60 minutter inklusive pausetid for elever og lærere.

Rektor kan organisere skoledagen i undervisningsblokker av ulik lengde. En slik organisering må ta hensyn til behovet for pausetid. Pausetiden skal også dekke behovet for praktisk tilrettelegging før og opprydding etter undervisningen.

Den undervisningsfrie delen av arbeidsenheten kan nyttes fleksibelt innenfor den enkelte dag, men ikke slik at den overføres fra en dag til en annen.

Dersom arbeidsenheter konverteres til andre oppgaver, har lærerne tilstedeværelsesplikt i denne tiden.

2.2. Seniortiltak

Grunnskole og videregående skole :

  1. Følgende tiltak iverksettes med virkning fra 01.01.02:

Årsrammen for leseplikt reduseres med 1 prosent for lærere f.o.m. 58 t.o.m. 59 år.

Årsrammen for leseplikt reduseres med 1 prosent for lærere f.o.m. 60 t.o.m. 70 år.

2) Følgende tiltak iverksettes fra 01.08.02:

Årsrammen for leseplikt reduseres med ytterligere 5 prosent for lærere f.o.m. 58 t.o.m. 59 år.

Årsrammen for leseplikt reduseres med ytterligere 5 prosent for lærere f.o.m. 60 t.o.m .70 år

Den reduserte leseplikten kommer i tillegg til og praktiseres på samme måte som bestemmelsene om redusert leseplikt for lærere over 60 år fastsatt i hovedtariffavtalens pkt 5.10. 3partene er enige om at alle prosentberegninger i forhold til årsrammene for leseplikt gjøres i forhold til årsrammene per 10.10.01

3.Andre oppgaver, 150 - timersrammen m.m.

I tillegg til arbeidsenheten har lærerne en tilstedeværelsesplikt på 150 timer i skoleåret som fordeles iht. arbeidsplan..

Tilstedeværelsesplikten for lærere i 1. klasse/førskolen i grunnskolen er 160 timer.

Lærerne skal også være tilstede 5 dager utenom elevenes skoleår til felles planlegging/evaluering, kompetanseutvikling m.v. Arbeidstiden disse dager er 7,5 timer netto og er ikke avgrenset av grensen for den ukentlige tilstedeværelse, jf. pkt. 6 om arbeidsplaner.

4.Samarbeid om for- og etterarbeid

Arbeidet med å forberede og evaluere undervisningen kan med fordel skje innenfor rammene av et organisert samarbeid mellom skolens lærere i team, avdelinger, grupper el. lign. Lærerne har ansvar for å delta i dette samarbeidet slik at målsetningene i lov, fag- og læreplaner kan bli realisert. Skolens ledelse har et ansvar for å legge forholdene til rette for samarbeidet.

Det er imidlertid en forutsetning at den enkelte lærer har tilstrekkelig skjermet tid til for- og etterarbeid i forbindelse med sin undervisning og til faglig ajourføring, jf tabell under pkt. 7 i avtalen.

Ved skoler der organisering av undervisningen er lagt til team, kan teamet avgjøre at hele eller deler av tiden til for- og etterarbeid og faglig ajourføring m.m. skal nyttes på arbeidsplassen sammen med hele eller deler av teamet. En slik tidsbruk forutsetter enighet mellom dem det angår. Slik tidsbruk inngår ikke i skolens eller den individuelle arbeidsplan og avgrenses ikke av grensen for den daglige eller ukentlige tilstedeværelse, jf. pkt. 6 om arbeidsplaner.

5.Kompetanseutvikling

Fastsetting av tid til kompetanseutvikling inngår i en opplæringsplan som settes opp av skolen og kommunen/fylkeskommunen i fellesskap for hvert skoleår. Opplæringsplanen innarbeides i arbeidsplanene, jf. pkt. 6 om arbeidsplaner.

Lærernes kompetanseutvikling organiseres i størst mulig utstrekning utenfor elevenes undervisningstid slik at vikarbehovet blir minst mulig.

6Arbeidsplaner 4merknadPartene er enige om at den utformingen pkt.6 Arbeidsplaner har fått, ikke skal medføre en byråkratisering av organisering av lærernes arbeidstid</P> <P>5 Merknad:På driftsnivå kan man bli enige om andre perioder for arbeidsplaner</P> <P>(160 timer i 1.klasse/førskolen i grunnskolen jfr. pkt 3)</P> <P>7 MerknadDe individuelle arbeidsplaner utformes slik at både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for fleksibilitet og forutsigbarhet ivaretas. Inntil 20 arbeidsenheter kan innenfor arbeidsplanen - så vidt mulig - fordeles jevn over året uten ytterligere tidfesting. Ved individuell avtale kan antall arbeidsenheter utvides

Det utarbeides individuelle arbeidsplaner for hvert skolehalvår.5Arbeidsplanen skal omfatte den del av undervisningspersonalets årlige arbeidstid som omfattes av tilstedeværelsesplikten, - dvs. arbeidsenhetene, 150 - timersrammen6og de 5 dager til planlegging/evaluering, kompetanseutvikling m.v. Av arbeidsplanene skal det fremgå hvordan den omtalte del av lærernes arbeidstid er disponert.7

Årsrammen for leseplikt er utgangspunkt og avgrensning for de individuelle arbeidsplaner, mens den gjennomsnittlige ukentlige leseplikten er veiledende.

Ved utarbeidelse og ved endring av arbeidsplaner skal det legges særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Arbeidsplanene skal ikke overstige 9 timer den enkelte dag eller 35 timer den enkelte uke 5Merknad:For deltidstilsatte lærere fastsettes grensen for den ukentlige tilstedeværelse i forhold til stillingens størrelse</P> <P>9 Merknad:Partene er enige om at det kan opptas drøftinger på virksomhetsnivå om rammer og prinsipper for organisering av skoledagen samt rammer og prinsipper for oppsett av arbeidsplaner m.v..

Pålagt arbeid ut over oppsatt arbeidsplan, eller arbeidsplaner som overstiger grensene for maksimal tilstedeværelse, utløser overtidsgodtgjøring.

Fast årlig overtid kan avtales ved at årsrammen for leseplikt økes, og overtidsbetaling gis for det antall timer årsrammen er økt med. Denne godtgjøringen kommer i tillegg til rettigheter fastsatt i foregående avsnitt.

Organiseringen av skoledagen, oppsetting av arbeidsplaner m.v. skjer etter drøftinger på driftsenhetsnivå i samsvar med reglene i Hovedavtalen med tilpasningsavtale til skoleverket.9 Arbeidsplaner kan i særskilte tilfelle endres med 2 ukers varsel med mindre man på den enkelte skole blir enige om kortere frist.

Ved uenighet mellom rektor og lærer om oppsett av individuell arbeidsplan, kan arbeidstakerens tillitsvalgte kreve drøfting på driftsenhetsnivå før planen endelig fastlegges.

7.Årsverksinndeling

Årsverksinndeling gjeldene f.o.m. 01.01.02 - t.o.m. 31.07.02

Gml

Årsramme

Gml. Gj.

uk. Lpl

Ny årsramme

Ny

gj. Uk.lpl

Organiserte oppgaver

Tid til for-

etterarb. fag.

ajourf. m.m

Sum

Barnetr/1. klasse/
førskole

950

25

960

25,3

160

37,5

531

1687,5

Barnetr/2.-7. klasse

950

25

960

25,3

150

37,5

541

1687,5

U.tr

912

24

921

24,2

150

37,5

579

1687,5

U.tr

874

23

883

23,2

150

37,5

617

1687,5

U.tr

851

22,4

860

22,6

150

37,5

640

1687,5

U.tr

814

21,4

822

21,6

150

37,5

678

1687,5

U.tr

777

20,4

785

20,6

150

37,5

715

1687,5

Vgs.

860

22,6

869

22,8

150

37,5

631

1687,5

Vgs.

836

22

844

22,2

150

37,5

656

1687,5

Vgs.

823

21,7

831

21,9

150

37,5

669

1687,5

Vgs.

817

21,5

825

21,7

150

37,5

675

1687,5

Vgs.

814

21,4

822

21,6

150

37,5

678

1687,5

Vgs.

802

21,1

810

21,3

150

37,5

690

1687,5

Vgs.

785

20,7

793

20,9

150

37,5

707

1687,5

Vgs.

779

20,5

787

20,7

150

37,5

713

1687,5

Vgs.

748

19,7

755

19,9

150

37,5

745

1687,5

Vgs.

741

19,5

748

19,7

150

37,5

752

1687,5

Vgs.

730

19,2

737

19,4

150

37,5

763

1687,5

Vgs.

711

18,7

718

18,9

150

37,5

782

1687,5

Vgs

692

18,2

699

18,4

150

37,5

801

1687,5

Vgs.

673

17,7

680

17,9

150

37,5

820

1687,5

Vgs.

665

17,5

672

17,7

150

37,5

828

1687,5

Vgs.

654

17,2

661

17,4

150

37,5

839

1687,5

Vgs.

642

16,9

648

17,1

150

37,5

852

1687,5

Vgs.

636

16,7

642

16,9

150

37,5

858

1687,5

Vgs.

598

15,7

604

15,9

150

37,5

896

1687,5

Årsverksinndeling gjeldene f.o.m. 01.08.02

Gml

Årsramme

Gml. Gj.

uk. Lpl

Ny årsramme

Ny

gj. Uk.lpl

Organiserte oppgaver

Tid til for-

etterarb. fag.

ajourf. m.m

Sum

Barnetr/
1. klasse/
førskole

950

25

988

26,0

160

37,5

502

1687,5

Barnetr/
2.-7. klasse

950

25

988

26,0

150

37,5

512

1687,5

U.tr

912

24

948

25,0

150

37,5

552

1687,5

U.tr

874

23

909

23,9

150

37,5

591

1687,5

U.tr

851

22,4

885

23,3

150

37,5

615

1687,5

U.tr

814

21,4

847

22,3

150

37,5

653

1687,5

U.tr

777

20,4

808

21,2

150

37,5

692

1687,5

Vgs.

860

22,6

894

23,5

150

37,5

606

1687,5

Vgs.

836

22

869

22,9

150

37,5

631

1687,5

Vgs.

823

21,7

856

22,6

150

37,5

644

1687,5

Vgs.

817

21,5

850

22,4

150

37,5

650

1687,5

Vgs.

814

21,4

847

22,3

150

37,5

653

1687,5

Vgs.

802

21,1

834

21,9

150

37,5

666

1687,5

Vgs.

785

20,7

816

21,5

150

37,5

684

1687,5

Vgs.

779

20,5

810

21,3

150

37,5

690

1687,5

Vgs.

748

19,7

778

20,5

150

37,5

722

1687,5

Vgs.

741

19,5

771

20,3

150

37,5

729

1687,5

Vgs.

730

19,2

759

20,0

150

37,5

741

1687,5

Vgs.

711

18,7

739

19,4

150

37,5

761

1687,5

Vgs

699

18,4

720

18,9

150

37,5

780

1687,5

Vgs.

673

17,7

700

18,4

150

37,5

800

1687,5

Vgs.

665

17,5

692

18,2

150

37,5

808

1687,5

Vgs.

654

17,2

680

17,9

150

37,5

820

1687,5

Vgs.

642

16,9

668

17,6

150

37,5

832

1687,5

Vgs.

636

16,7

661

17,4

150

37,5

839

1687,5

Vgs.

598

15,7

622

16,3

150

37,5

878

1687,5

Årsramme for lærere over 58/60 år (dersom hele seniortiltaket tas ut)

Gammel

årsramme

årsramme

årsramme

årsramme

årsramme

for l 58-59

for l 58-59

for l >60

for >60

pr. 1.1.02

pr. 1.8.02

pr. 1.1.02

pr. 1.8.02

Barnetr/1. klasse/
førskole

950

950

931

884

865

Barnetr/
2.-7. klasse

950

950

931

884

865

U.tr

912

912

894

848

830

U.tr

874

874

857

813

795

U.tr

851

851

834

791

774

U.tr

814

814

798

757

741

U.tr

777

777

761

723

707

Vgs.

860

860

843

800

783

Vgs.

836

836

819

777

761

Vgs.

823

823

807

765

749

Vgs.

817

817

801

760

743

Vgs.

814

814

798

757

741

Vgs.

802

802

786

746

730

Vgs.

785

785

769

730

714

Vgs.

779

779

763

724

709

Vgs.

748

748

733

696

681

Vgs.

741

741

726

689

674

Vgs.

730

730

715

679

664

Vgs.

711

711

697

661

647

Vgs

692

692

685

643

636

Vgs.

673

673

660

626

612

Vgs.

665

665

652

618

605

Vgs.

654

654

641

608

595

Vgs.

642

642

629

597

584

Vgs.

636

636

623

591

579

Vgs.

598

598

586

556

544

8.Virkningstid

Avtalen gjelder f.o.m. 01.01.02 t.o.m. 31.07.02. Den fornyes for 1 år av gangen hvis den ikke blir lovlig sagt opp. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløp.