Vedlegg 6

SÆRAVTALE OM LESEPLIKTER OG TIDSRESSURSER I DEN

VIDEREGÅENDE SKOLEN OG I TEKNISK FAGSKOLE, 01.01.02

1. Leseplikter i den videregående skolen

Gjennomsnittlige ukentlige leseplikter/årsrammer følger av tabellene nedenfor.

Grunnkurs

GK

Videregående kurs I

VK I

Videregående kurs II

VK II

1.1.1 Felles allmenne fag

A

16-30

elever*

B

1-15

elever*

A

16-30

elever*

B

1-15

elever*

A

16-30

elever*

B

1-15

elever*

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Engelsk, alle GK og VK I YF

17,9

680

19,7

748

17,9

680

19,7

748

Kroppsøving, alle GK,

alle VK I og alle VK II

21,9

831

22,2

844

21,9

831

22,2

844

21,3

810

22,2

844

Matematikk, alle GK

17,9

680

19,7

748

Naturfag, alle GK

18,9

718

20,7

787

Norsk GK og VK I YF

17,9

680

19,7

748

17,9

680

19,7

748

Norsk, VK I og VK II på studieretning for AA+IF+MDD

15,9

604

17,7

672

15,9

604

17,7

672

Norsk for elever med samisk, GK, VK I AA+IF+MDD og VK II AA+IF+MDD

17,9

680

19,7

748

15,9

604

17,7

672

15,9

604

17,7

672

Norsk for elever med samisk, YF-st.retn.

17,9

680

19,7

748

17,9

680

19,7

748

Norsk som andrespråk, GK,

VK I AA+IF+MDD og VK II AA+IF+MDD

17,9

680

19,7

748

15,9

604

17,7

672

15,9

604

17,7

672

Norsk som andrespråk, YF-st.retn.

17,9

680

19,7

748

17,9

680

19,7

748

Samfunnslære, alle VK I

18,9

718

20,7

787

Tegnspråk som førstespråk i alle studieretninger

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Norsk for elever med tegnspråk som førstespråk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

Leseplikt som norsk

* Leseplikten i kolonne A, felles allmenne fag, gjelder når det faktiske antall elever i klassen er 16-30.

* Leseplikten i kolonne B, felles allmenne fag, gjelder når det faktiske antall elever i klassen er 1-15.

Felles allmenne fag:

Grunnkurs

GK

Videregående

kurs I

VK I

Videregående

kurs II

VK II

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Geografi VK I AA

18,9

718

Eldre historie alle VK I

18,9

718

Nyere historie alle VK II

18,9

718

Religion/etikk alle VK II

19,4

737

Nordsamisk som førstespråk, alle GK alle VK I og alle VK II

17,9

680

15,9

604

15,9

604

Samisk som andrespråk, alle GK,
alle VK I og alle VK II

17,9

680

15,9

604

15,9

604

Økonomi og informasjonsbehandling, GK AA

18,9

718

B/C-språk (Felles allm. fag/studieretn.fag)

B/C - språk 1 GK AA

18,9

718

B/C - språk 2 VK 1 AA

16,9

642

B-språk 3,4 og C-språk 3 alle VK II

16,9

642

C-språk 5+5 VK I AA og VK II AA

16,9

642

16,9

642

Del av B-språk I og del av C-språk I VK I HNM

20,9

793

Tegnspråk B/C-språk

Leseplikt som øvrige B/C språk

Leseplikt som øvrige B/C språk

Leseplikt som øvrige B/C språk

Leseplikt som øvrige B/C språk

Leseplikt som øvrige B/C språk

Leseplikt som øvrige B/C språk

Studieretningsfag innenfor følgende studieretninger:

Grunnkurs

GK

Videregående

kurs I

VK I

Videregående

kurs II

VK II

Gj.sn.

ukent.

leseplikt

Årsramme

Gj.sn.

ukent.

leseplikt

Årsramme

Gj.sn.

ukent.

leseplikt

Årsramme

Idrettsfag

18,9

718

17,9

680

17,9

680

Musikk/Dans/Drama

19,9

755

17,9

680

17,9

680

Helse- og sosialfag

20,7

787

20,7

787

20,7

787

Naturbruk

21,9

831

21,3

810

20,7

787

Hotell- og næringsmiddelfag

21,9

831

21,6

822

21,6

822

Formgivingsfag

21,9

831

21,6

822

21,6

822

Byggfag

21,9

831

21,6

822

21,6

822

Tekniske byggfag

21,9

831

21,6

822

21,6

822

Elektrofag

20,9

793

19,9

755

19,9

755

Mekaniske fag

21,7

825

21,6

822

21,6

822

Kjemi- og prosessfag

21,9

831

21,3

810

21,3

810

Trearbeidsfag

21,9

831

21,6

822

21,6

822

Salg og service

19,9

755

18,9

718

Medier og kommunikasjon

19,9

755

18,4

699

Grafisk produksjon

19,4

737

Naturbruk

21,9

831

Leseplikten i studieretningsfagene er felles for studieretningsfagene innen den enkelte studieretningen.

Leseplikten i lærefag som undervises i skole følger leseplikten i studieretningsfaget på VKII i vedkommende studieretning, det samme gjelder kursundervisning for lærlinger.

Studieretningsfag i studieretning AA:

Videregående kurs I

VK I

Videregående kurs II

VK II

Gj.sn. ukent. leseplikt

Årsramme

Gj.sn. ukent. leseplikt

Årsramme

Engelsk I og II

16,9

642

16,9

642

Geografi I og II

16,9

642

16,9

642

Matematikk 2MX , 3MX, 2MY og 3 MY

16,9

642

16,9

642

Mediekunnskap 1,2,3 og 4

16,9

642

16,9

642

Bedriftsøkonomi I og II

16,9

642

16,9

642

Regnskap I, II og III

16,9

642

16,9

642

Transportadministrasjon

17,9

680

16,9

642

Varehandel I, II og III

17,9

680

17,9

680

Handels- og kontorarbeid

18,9

718

18,9

718

Informasjonsteknologi

17,9

680

17,9

680

Kontorautomasjon I og II

17,9

680

17,9

680

Markedsføring I

17,9

680

Markedsføring II og III

16,9

642

Organisasjonslære I og II

17,9

680

17,9

680

Reiselivsfag

  • Reiselivskunnskap/Service og tjenestey ting/Resepsjonslære
  • Reiselivsarbeid/Reiselivstjenester

17,9

680

16,9

642

Reiseservicelære

17,9

680

Rettslære I

17,9

680

Rettslære II

16,9

642

Sosialøkonomi I og II

17,9

680

17,9

680

Fysikk 2 FY og 3 FY

16,9

642

16,9

642

Kjemi 2 KJ og 3 KJ

16,9

642

16,9

642

Biologi 2 BI og 3 BI

16,9

642

16,9

642

Samfunnskunnskap 2 SK,

3 SKA og 3 SKB

16,9

642

Politisk idéhistorie

16,9

642

16,9

642

Drama I og II

18,9

718

18,9

718

Eldre og nyere kunst- og kulturhistorie

16,9

642

16,9

642

Form og farge I og II

18,9

718

18,9

718

Musikk I og II

17,9

680

17,9

680

Språkkunnskap

19,4

737

19,4

737

Reklame I / Reklame

17,9

680

Reklame II

16,9

642

Administrasjon og saksbehandling I og II

17,9

680

17,9

680

Arkivkunnskap

17,9

680

Miljø- og ress.forvaltning (plan før R-94)

16,9

642

16,9

642

Samisk kulturkunnskap I og II

17,9

680

17,9

680

VKI IKT-driftsfag

17,9

680

Valgfag

Gjennomsnittlig ukentlig leseplikt

Årsramme

Nasjonale valgfag,

alle GK, VK I og VK II

19,9

755

Valgfag komponert ved den enkelte skole,

alle GK, VK I og VK II

22,2

844

Timer til valg som styrker et studieretningsfag, følger leseplikten i vedkommende studieretningsfag.

Sentralt utarbeidede og godkjente valgfag – før R-94 – dvs. etter fagplaner fra gammel struktur

Biokjemi

18,9

718

Bolig/miljølære

22,8

869

EDB

17,9

680

Emaljering

22,8

869

Estetiske fag (3+5 el. 5+5 t.) i videregående kurs

18,9

718

Forbrukerlære

22,8

869

Fremmedspråk

18,9

718

Geologi

18,9

718

Geografi

19,9

755

Idrettsfag (3+5 el. 5+5 i VK)

19,9

755

Keramikk

22,8

869

Kostlære

22,8

869

Matematikk

17,9

680

Musikk

18,9

718

Naturfag

18,9

718

Samtidsorientering

19,9

755

Spesialidrett

18,9

718

Søm

22,8

869

Tekstbehandling

17,9

680

Tekstilforming

22,8

869

Øvrige fag

20,9

793

Teknisk fagskole (ny struktur fra 1998 og 1999)

Gjennomsnittlig ukentlig leseplikt

Årsramme

Økonomistyring, organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse

17,4

661

Linjefag og fordypningsfag

17,1

648

Felles allmenne fag:

Leseplikten i felles allmenne fag følger leseplikten i studieretningsfagene i AA. For en klasse med mer enn 15 elever er lesepliktene pt: Norsk 15,9 (604), engelsk 17,9 (680), nyere historie 18,9 (718), matematikk 17,9 (680) og naturfag 18,9 (718).

For en klasse med 15 elever eller færre er lesepliktene pt: Norsk 17,7 (672), engelsk 19,7 (748), nyere historie 18,9 (718), matematikk 19,7 (748) og naturfag 20,7 (787).

Valgfag:

Leseplikten i valgfag følger den leseplikten som gjelder for valgfag ellers i videregående skole; for nasjonale valgfag er leseplikten pt. 19,9 (755), for valgfag komponert ved den enkelte skole er leseplikten pt. 22,2 (844). Dersom det undervises i samsvar med læreplaner fastsatt av KUF, som det er forhandlet fram leseplikter for, gjelder disse lesepliktene.

1.1.Undervisning av elever fra ulike linjer, studieretninger eller klassetrinn i samme

time

Dersom en lærer i samme time underviser elever fra forskjellige linjer/studieretninger eller klassetrinn i fag som gir grunnlag for ulik leseplikt, skal den laveste leseplikt gjelde.

2. Særskilte ressursbestemmelser for den videregående skolen

2.1. Omregning av leseplikt til annet arbeid.1I tillegg gjelder avtale 20.12.79 pkt. B om reiser innenfor tjenesteder.

Dersom noe av leseplikten konverteres til andre oppgaver enn undervisning, skal arbeidstiden - bunden og ubunden - pr. konvertert time tilsvare 4,55 % eller 1 time og 50 minutter.

2.2. Klassestyrerressurs

Til klassestyrertjenesten beregnes en ressurs på 1,0 % av én full stilling pr. klasse, pluss et tillegg på 0,13 % pr. elev i klassen. Tidsressursen til klassestyrertjenesten skal ikke timeplanfestes, men det er en forutsetning at klassestyreren er tilgjengelig til bestemte tider, bl.a. av hensyn til elevenes foresatte.

Ved kurstilbud som er en videreføring av de tidligere fagskolene i landbruk, skal klassestyrer ha en ressurs på 5 % av full stilling pr. klasse.

2.3. Klassestyrerressurs ved spesialklasser, yrkesfaglige studieretninger

Ved beregning av tidsressurs til klassestyrer i spesialklasser skal brukes beregnet elevtall, og ikke faktisk elevtall i klassene.

Dette innebærer at klassestyrerressursen i spesialklasser med 4- eller 8-grupper skal

2 beregnes som for full normalklasse, dvs. 15 elever i yrkesfaglige studieretninger.

3

4 2.4 Tidsressurs for byrdefull arbeidssituasjon

5 Fordeling av ressursen:

Ved den enkelte skole avsettes det en tidsressurs som skal fordeles til lærere med byrdefull arbeidssituasjon. Fordeling av ressursen drøftes etter bestemmelsene i hovedavtalen. Ved partsenighet på kommunalt/fylkeskommunalt nivå kan ressursen omfordeles mellom skoler/skolene.

Tidsressursen skal brukes til å redusere lærerens og/eller skolelederens antall undervisningstimer 2 Tidsressursen skal ikke brukes til undervisningstimer eller til oppgaver som forutsettes utført innenfor skolens administrasjonsressurs.

6 Beregning av ressursen:

Tidsressursen for den enkelte skole i videregående opplæring utgjør 85 % 3 I perioden 01.01.02 - 31-07.02 utgjør tidsressursen 100% beregnet etter reglene pr. 10.10.01 av ressursene beregnet etter de bestemmelser som gjaldt pr. 10.10.01 for beregning av konverteringsressurs m.m. for spesialundervisning, kompensasjon for integrerte elever, samt ressurs for økt elevtall i klasser, jf. vedlegg.

Av hensyn til ressursbruk og tilsettinger ved den enkelte skole beregnes samlet ressurs så tidlig som mulig for påfølgende skoleår. Størrelsen på ressursen justeres fram til 1. oktober på grunnlag av reelle endringer i beregningsgrunnlaget.

2.5 Sammenslåing av to eller flere partier under kurstilbud som er en videreføring av
de tidligere fagskolene i landbruk

Dersom en ved sammenslåing av to eller flere partier får en gruppestørrelse på 12 elever eller flere, har læreren krav på en tilleggsressurs på 30 % for undervisning i gruppen.

3. Virkningstid

Avtalen gjelder f.o.m. 01.01.02 t.o.m. 31.07.02. Den fornyes for 1 år av gangen hvis den ikke blir lovlig sagt opp. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløpet.

Vedlegg 1

Beregningsgrunnlag for pottens størrelse i nytt pkt 2.4

2.4.Spesialundervisning m.m i den videregående skolen

Leseplikten for spesialundervisning er den samme som undervisning for øvrig. 10,75 % av leseplikten for spesialundervisning konverteres til oppgaver som er spesielle for denne undervisningen (diagnostisering av elever, samarbeid med kolleger, foreldre og andre, utarbeiding av spesielt materiell, notat og rapportskrivning m.v.). Den beregnede konverteringsressurs ses som en samlet ressurs til skolen.

Konverteringsressursen skal fordeles ved skolen, etter drøftinger mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte, ut fra hvordan de arbeidsoppgaver som er knyttet til elever med behov for spesielt tilrettelagt undervisning er fordelt. Dette innebærer at man lokalt velger hvordan konverteringsressursen skal fordeles, tilpasset skolens behov. Ressursen kan fordeles mellom personale som utfører spesialundervisning og/eller oppgaver knyttet til slik undervisning.

Bestemmelsen gjelder tilsvarende for undervisning i finsk, og undervisning av fremmedspråklige elever i og på morsmål medregnet særskilt norskundervisning for fremmedspråklige elever.

2.5.Integrerte elever

Som kompensasjon for faktisk merarbeid i forbindelse med integrerte elever gis det kompensasjon beregnet som 0,5 % av den totale lønnsmasse for de respektive fylker, jf premissene i kjennelse av 30.4.1990 s. 34 - 36. Ressursen skal fordeles mellom skolene i fylket etter en konkret behovsprøving. Den enkelte skoles samlede konverteringsressurs fordeles av rektor etter en konkret arbeidsbyrdevurdering og i samsvar med medbestemmelsesavtalen.

2.6.Økt elevtall i klasser

For klasser/grupper som etter rundskriv F-30/91 har fått økt elevtall, stilles det til disposisjon en totalressurs til lærerne for ekstra arbeidsbyrde, inkludert ekstra behov for samråding, som beregnes slik;

a) 7 % av full stilling pr. elev utover 12 når det har skjedd økning fra 12 elever eller færre

Av denne ressursen tildeles de enkelte lærere 0,22 % pr. elev pr. time ved undervisning i
klasser/grupper med mer enn 12 elever.

b) 5,5 % av full stilling pr. elev utover 27 når det har skjedd økning fra 27 elever eller
færre.

Av denne ressursen tildeles de enkelte lærere 0,18 % pr. elev pr. time ved undervisning i klasser/grupper med mer enn 27 elever.

2.6.1.Overskytende ressurs

Eventuell overskytende ressurs, jf. pkt. 2.6, fordeles på de lærerne som blir særlig belastet med ekstra elever. Avregningen skjer studieretningsvis. Uenighet om fordelingen tas opp med avtalepartene.

2.6.2.Avregning

Avregning av kompensasjon etter pkt. 2.6. skjer etterskuddsvis på grunnlag av høyeste elevtall i forutgående måned.

2.6.3. Rådgiver og klassestyrer

Rådgiver og klassestyrer tildeles ressurs for utvidet elevtall etter reglene i gjeldende avtale.

2.6.4. Virkeområde

Punkt. 2.6. gjelder for følgende studieretninger, kurs og fag;

Studieretning

Grunnkurs

VK I

VK II

Allmenne,økonomiske og administrative fag

VK I

VK II

Idrettsfag

Grunnkurs

VK I

VK II

Musikk/Dans/Drama

Grunnkurs

VK I

VK II

Hotell- og

næringsmiddelfag

Grunnkurs

VK I

VK II

Formgivingsfag

VK I

VK II

Byggfag

Grunnkurs når praktisk

opplæring ikke skjer samlet

VK I

VK II

Tekniske byggfag

Grunnkurs når praktisk

opplæring ikke skjer samlet

VK I

VK II

Elektrofag

Grunnkurs når praktisk

opplæring ikke skjer samlet

VK I

VK II

Mekaniske fag

Grunnkurs når praktisk

opplæring ikke skjer samlet

VK I

VK II

Kjemiprosessfag

Grunnkurs når praktisk

opplæring ikke skjer samlet

VK I

VK II

Trearbeidsfag

Grunnkurs når praktisk

opplæring ikke skjer samlet

VK I

VK II

Avtalen omfatter også Teknisk fagskole.

[ Klikk her og skriv innhold i kapittel 1 ]