Vedlegg 7

SÆRAVTALE OM LESEPLIKTER OG TIDSRESSURSER I DEN

VIDEREGÅENDE SKOLEN OG I TEKNISK FAGSKOLE, 01.08.02

Følgende særavtale iverksettes med virkning fra 01.08.02:

1. Leseplikter i den videregående skolen

Gjennomsnittlige ukentlige leseplikter/årsrammer følger av tabellene nedenfor.

Grunnkurs

GK

Videregående kurs I

VK I

Videregående kurs II

VK II

1.1.1 Felles allmenne fag

A

16-30

elever*

B

1-15

elever*

A

16-30

elever*

B

1-15

elever*

A

16-30

elever*

B

1-15

elever*

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Engelsk, alle GK og VK I YF

18,4

700

20,3

771

18,4

700

20,3

771

Kroppsøving, alle GK,

alle VK I og alle VK II

22,6

856

22,9

869

22,6

856

22,9

869

21,9

834

22,9

869

Matematikk, alle GK

18,4

700

20,3

771

Naturfag, alle GK

19,4

739

21,3

810

Norsk GK og VK I YF

18,4

700

20,3

771

18,4

700

20,3

771

Norsk, VK I og VK II på studieretning for AA+IF+MDD

16,3

622

18,2

692

16,3

622

18,2

692

Norsk for elever med samisk, GK, VK I AA+IF+MDD og VK II AA+IF+MDD

18,4

700

20,3

771

16,3

622

18,2

692

16,3

622

18,2

692

Norsk for elever med samisk, YF-st.retn.

18,4

700

20,3

771

18,4

700

20,3

771

Norsk som andrespråk, GK,

VK I AA+IF+MDD og VK II AA+IF+MDD

18,4

700

20,3

771

16,3

622

18,2

692

16,3

622

18,2

692

Norsk som andrespråk, YF-st.retn.

18,4

700

20,3

771

18,4

700

20,3

771

Samfunnslære, alle VK I

19,4

739

21,3

810

* Leseplikten i kolonne A, felles allmenne fag, gjelder når det faktiske antall elever i klassen er 16-30.

* Leseplikten i kolonne B, felles allmenne fag, gjelder når det faktiske antall elever i klassen er 1-15.

Felles allmenne fag:

Grunnkurs

GK

Videregående

kurs I

VK I

Videregående

kurs II

VK II

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Gj.sn.

ukentlig

leseplikt

Års-

ramme

Geografi VK I AA

19,4

739

Eldre historie alle VK I

19,4

739

Nyere historie alle VK II

19,4

739

Religion/etikk alle VK II

20

759

Nordsamisk som førstespråk, alle GK alle VK I og alle VK II

18,4

700

16,3

622

16,3

622

Samisk som andrespråk, alle GK,
alle VK I og alle VK II

18,4

700

16,3

622

16,3

622

Økonomi og informasjonsbehandling, GK AA

19,4

739

B/C-språk (Felles allm. fag/studieretn.fag)

B/C - språk 1 GK AA

19,4

739

B/C - språk 2 VK 1 AA

17,4

661

B-språk 3,4 og C-språk 3 alle VK II

17,4

661

C-språk 5+5 VK I AA og VK II AA

17,4

661

17,4

661

Del av B-språk I og del av C-språk I VK I HNM

21,5

816

Studieretningsfag innenfor følgende studieretninger:

Grunnkurs

GK

Videregående

kurs I

VK I

Videregående

kurs II

VK II

Gj.sn.

ukent.

leseplikt

Årsramme

Gj.sn.

ukent.

leseplikt

Årsramme

Gj.sn.

ukent.

leseplikt

Årsramme

Idrettsfag

19,4

739

18,4

700

18,4

700

Musikk/Dans/Drama

20,5

778

18,4

700

18,4

700

Helse- og sosialfag

21,3

810

21,3

810

21,3

810

Naturbruk

22,6

856

21,9

834

21,3

810

Hotell- og næringsmiddelfag

22,6

856

22,3

847

22,3

847

Formgivingsfag

22,6

856

22,3

847

22,3

847

Byggfag

22,6

856

22,3

847

22,3

847

Tekniske byggfag

22,6

856

22,3

847

22,3

847

Elektrofag

21,5

816

20,5

778

20,5

778

Mekaniske fag

22,4

8160

22,3

847

22,3

847

Kjemi- og prosessfag

22,6

856

21,9

834

21,9

834

Trearbeidsfag

22,6

856

22,3

847

22,3

847

salg og service

20,5

778

19,4

737

Grafisk produksjon

18,9

720

Leseplikten i studieretningsfagene er felles for studieretningsfagene innen den enkelte studieretningen.

Leseplikten i lærefag som undervises i skole følger leseplikten i studieretningsfaget på VKII i vedkommende studieretning, det samme gjelder kursundervisning for lærlinger.

Studieretningsfag i studieretning AA:

Videregående kurs I

VK I

Videregående kurs II

VK II

Gj.sn. ukent. leseplikt

Årsramme

Gj.sn. ukent. leseplikt

Årsramme

Engelsk I og II

17,4

661

17,4

661

Geografi I og II

17,4

661

17,4

661

Matematikk 2MX , 3MX, 2MY og 3 MY

17,4

661

17,4

661

Mediekunnskap 1,2,3 og 4

17,4

661

17,4

661

Bedriftsøkonomi I og II

17,4

661

17,4

661

Regnskap I, II og III

17,4

661

17,4

661

Transportadministrasjon

18,4

700

17,4

661

Varehandel I, II og III

18,4

700

18,4

700

Handels- og kontorarbeid

19,4

739

19,4

739

Informasjonsteknologi

18,4

700

18,4

700

Kontorautomasjon I og II

18,4

700

18,4

700

Markedsføring I

18,4

700

Markedsføring II og III

17,4

661

Organisasjonslære I og II

18,4

700

18,4

700

Reiselivsfag

  • Reiselivskunnskap/Service og tjenestey ting/Resepsjonslære
  • Reiselivsarbeid/Reiselivstjenester

18,4

700

17,4

661

Reiseservicelære

18,4

700

Rettslære I

18,4

700

Rettslære II

17,4

661

Sosialøkonomi I og II

18,4

700

18,4

700

Fysikk 2 FY og 3 FY

17,4

661

17,4

661

Kjemi 2 KJ og 3 KJ

17,4

661

17,4

661

Biologi 2 BI og 3 BI

17,4

661

17,4

661

Samfunnskunnskap 2 SK,

3 SKA og 3 SKB

17,4

661

Politisk idéhistorie

17,4

661

17,4

661

Drama I og II

19,4

739

19,4

739

Eldre og nyere kunst- og kulturhistorie

17,4

661

17,4

661

Form og farge I og II

19,4

739

19,4

739

Musikk I og II

18,4

700

18,4

700

Språkkunnskap

20

759

20

759

Reklame I / Reklame

18,4

700

Reklame II

17,4

661

Administrasjon og saksbehandling I og II

18,4

700

18,4

700

Arkivkunnskap

18,4

700

Miljø- og ress.forvaltning (plan før R-94)

17,4

661

17,4

661

Samisk kulturkunnskap I og II

18,4

700

18,4

700

VKI IKT-driftsfag

18,4

700

Valgfag

Gjennomsnittlig ukentlig leseplikt

Årsramme

Nasjonale valgfag,

alle GK, VK I og VK II

20,5

778

Valgfag komponert ved den enkelte skole,

alle GK, VK I og VK II

22,9

869

Timer til valg som styrker et studieretningsfag, følger leseplikten i vedkommende studieretningsfag.

Sentralt utarbeidede og godkjente valgfag – før R-94 – dvs. etter fagplaner fra gammel struktur

Biokjemi

19,4

739

Bolig/miljølære

23,5

894

EDB

18,4

700

Emaljering

23,5

894

Estetiske fag (3+5 el. 5+5 t.) i videregående kurs

19,4

739

Forbrukerlære

23,5

894

Fremmedspråk

19,4

739

Geologi

19,4

739

Geografi

20,5

778

Idrettsfag (3+5 el. 5+5 i VK)

20,5

778

Keramikk

23,5

894

Kostlære

23,5

894

Matematikk

18,4

700

Musikk

19,4

739

Naturfag

19,4

739

Samtidsorientering

20,5

778

Spesialidrett

19,4

739

Søm

23,5

894

Tekstbehandling

18,4

700

Tekstilforming

23,5

894

Øvrige fag

21,5

816

Teknisk fagskole (ny struktur fra 1998 og 1999)

Gjennomsnittlig ukentlig leseplikt

Årsramme

Økonomistyring, organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse

17,9

680

Linjefag og fordypningsfag

17,6

668

Felles allmenne fag:

Leseplikten i felles allmenne fag følger leseplikten i studieretningsfagene i AA. For en klasse med mer enn 15 elever er lesepliktene pt: Norsk 16,3 (622), engelsk 18,4 (700), nyere historie 19,4 (739), matematikk 18,4 (700) og naturfag 19,4 (739).

For en klasse med 15 elever eller færre er lesepliktene pt: Norsk 18,2 (692), engelsk 20,3 (771), nyere historie 19,4 (739), matematikk 20,3 (771) og naturfag 21,3 (810).

Valgfag:

Leseplikten i valgfag følger den leseplikten som gjelder for valgfag ellers i videregående skole; for nasjonale valgfag er leseplikten pt. 20,5 (778), for valgfag komponert ved den enkelte skole er leseplikten pt. 22,9 (869). Dersom det undervises i samsvar med læreplaner fastsatt av KUF, som det er forhandlet fram leseplikter for, gjelder disse lesepliktene.

2. Særskilte ressursbestemmelser for den videregående skolen

2.1. Omregning av leseplikt til annet arbeid.1I tillegg gjelder avtale 20.12.79 pkt. B om reiser innenfor tjenesteder.

Dersom noe av leseplikten konverteres til andre oppgaver enn undervisning, skal arbeidstiden - bunden og ubunden - pr. konvertert time tilsvare 4,55 % eller 1 time og 50 minutter.

2.2. Klassestyrerressurs

Til klassestyrertjenesten beregnes en ressurs på 1,0 % av én full stilling pr. klasse, pluss et tillegg på 0,13 % pr. elev i klassen. Tidsressursen til klassestyrertjenesten skal ikke timeplanfestes, men det er en forutsetning at klassestyreren er tilgjengelig til bestemte tider, bl.a. av hensyn til elevenes foresatte.

Ved kurstilbud som er en videreføring av de tidligere fagskolene i landbruk, skal klassestyrer ha en ressurs på 5 % av full stilling pr. klasse.

2.3. Klassestyrerressurs ved spesialklasser, yrkesfaglige studieretninger

Ved beregning av tidsressurs til klassestyrer i spesialklasser skal brukes beregnet elevtall, og ikke faktisk elevtall i klassene.

Dette innebærer at klassestyrerressursen i spesialklasser med 4- eller 8-grupper skal

beregnes som for full normalklasse, dvs. 15 elever i yrkesfaglige studieretninger.

2 2.4 Tidsressurs for byrdefull arbeidssituasjon

3 Fordeling av ressursen:

Ved den enkelte skole avsettes det en tidsressurs som skal fordeles til lærere med byrdefull arbeidssituasjon. Fordeling av ressursen drøftes etter bestemmelsene i hovedavtalen. Ved partsenighet på kommunalt/fylkeskommunalt nivå kan ressursen omfordeles mellom skoler/skolene.

Tidsressursen skal brukes til å redusere lærerens og/eller skolelederens antall undervisningstimer 2 Tidsressursen skal ikke brukes til undervisningstimer eller til oppgaver som forutsettes utført innenfor skolens administrasjonsressurs.

4 Beregning av ressursen:

Tidsressursen for den enkelte skole i videregående opplæring utgjør 85 % 3 I perioden 01.01.02 - 31-07.02 utgjør tidsressursen 100% beregnet etter reglene pr. 10.10.01 av ressursene beregnet etter de bestemmelser som gjaldt pr. 10.10.01 for beregning av konverteringsressurs m.m. for spesialundervisning, kompensasjon for integrerte elever, samt ressurs for økt elevtall i klasser, jf. vedlegg.

Av hensyn til ressursbruk og tilsettinger ved den enkelte skole beregnes samlet ressurs så tidlig som mulig for påfølgende skoleår. Størrelsen på ressursen justeres fram til 1. oktober på grunnlag av reelle endringer i beregningsgrunnlaget.

2.5. Sammenslåing av to eller flere partier under kurstilbud som er en videreføring av
de tidligere fagskolene i landbruk

Dersom en ved sammenslåing av to eller flere partier får en gruppestørrelse på 12 elever eller flere, har læreren krav på en tilleggsressurs på 30 % for undervisning i gruppen.

3. Virkningstid

Avtalen gjelder f.o.m. 01.01.02 t.o.m. 31.07.02. Den fornyes for 1 år av gangen hvis den ikke blir lovlig sagt opp. Oppsigelsesfristen er 3 måneder før utløpet.

Vedlegg 1

Beregningsgrunnlag for pottens størrelse i nytt pkt 2.4

2.4.Spesialundervisning m.m i den videregående skolen

Leseplikten for spesialundervisning er den samme som undervisning for øvrig. 10,75 % av leseplikten for spesialundervisning konverteres til oppgaver som er spesielle for denne undervisningen (diagnostisering av elever, samarbeid med kolleger, foreldre og andre, utarbeiding av spesielt materiell, notat og rapportskrivning m.v.). Den beregnede konverteringsressurs ses som en samlet ressurs til skolen.

Konverteringsressursen skal fordeles ved skolen, etter drøftinger mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte, ut fra hvordan de arbeidsoppgaver som er knyttet til elever med behov for spesielt tilrettelagt undervisning er fordelt. Dette innebærer at man lokalt velger hvordan konverteringsressursen skal fordeles, tilpasset skolens behov. Ressursen kan fordeles mellom personale som utfører spesialundervisning og/eller oppgaver knyttet til slik undervisning.

Bestemmelsen gjelder tilsvarende for undervisning i finsk, og undervisning av fremmedspråklige elever i og på morsmål medregnet særskilt norskundervisning for fremmedspråklige elever.

2.5.Integrerte elever

Som kompensasjon for faktisk merarbeid i forbindelse med integrerte elever gis det kompensasjon beregnet som 0,5 % av den totale lønnsmasse for de respektive fylker, jf premissene i kjennelse av 30.4.1990 s. 34 - 36. Ressursen skal fordeles mellom skolene i fylket etter en konkret behovsprøving. Den enkelte skoles samlede konverteringsressurs fordeles av rektor etter en konkret arbeidsbyrdevurdering og i samsvar med medbestemmelsesavtalen.

2.6.Økt elevtall i klasser

For klasser/grupper som etter rundskriv F-30/91 har fått økt elevtall, stilles det til disposisjon en totalressurs til lærerne for ekstra arbeidsbyrde, inkludert ekstra behov for samråding, som beregnes slik;

a) 7 % av full stilling pr. elev utover 12 når det har skjedd økning fra 12 elever eller færre

Av denne ressursen tildeles de enkelte lærere 0,22 % pr. elev pr. time ved undervisning i
klasser/grupper med mer enn 12 elever.

b) 5,5 % av full stilling pr. elev utover 27 når det har skjedd økning fra 27 elever eller
færre.

Av denne ressursen tildeles de enkelte lærere 0,18 % pr. elev pr. time ved undervisning i klasser/grupper med mer enn 27 elever.

2.6.1.Overskytende ressurs

Eventuell overskytende ressurs, jf. pkt. 2.6, fordeles på de lærerne som blir særlig belastet med ekstra elever. Avregningen skjer studieretningsvis. Uenighet om fordelingen tas opp med avtalepartene.

2.6.2.Avregning

Avregning av kompensasjon etter pkt. 2.6. skjer etterskuddsvis på grunnlag av høyeste elevtall i forutgående måned.

2.6.3. Rådgiver og klassestyrer

Rådgiver og klassestyrer tildeles ressurs for utvidet elevtall etter reglene i gjeldende avtale.

2.6.4. Virkeområde

Punkt. 2.6. gjelder for følgende studieretninger, kurs og fag;

Studieretning

Grunnkurs

VK I

VK II

Allmenne,økonomiske og administrative fag

VK I

VK II

Idrettsfag

Grunnkurs

VK I

VK II

Musikk/Dans/Drama

Grunnkurs

VK I

VK II

Hotell- og

næringsmiddelfag

Grunnkurs

VK I

VK II

Formgivingsfag

VK I

VK II

Byggfag

Grunnkurs når praktisk

opplæring ikke skjer samlet

VK I

VK II

Tekniske byggfag

Grunnkurs når praktisk

opplæring ikke skjer samlet

VK I

VK II

Elektrofag

Grunnkurs når praktisk

opplæring ikke skjer samlet

VK I

VK II

Mekaniske fag

Grunnkurs når praktisk

opplæring ikke skjer samlet

VK I

VK II

Kjemiprosessfag

Grunnkurs når praktisk

opplæring ikke skjer samlet

VK I

VK II

Trearbeidsfag

Grunnkurs når praktisk

opplæring ikke skjer samlet

VK I

VK II

Avtalen omfatter også Teknisk fagskole.