Vedlegg - Brev fra Kredittilsynet 28.06.1999

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Vår ref.:

Deres ref.:

Dato

99/1703

99/1151

28.06.99

Saksbehandler: Bergmann

Vurdering av behovet for ny forskrift for representantskapets virksomhet

Innledning
Finansdepartementet har i brev av 04.03.99 bedt Kredittilsynet vurdere behovet for forskrift for representantskapet i forretningsbanker, og eventuelt om et utkast til slik forskrift.

Kredittilsynet har samtidig foretatt en tilsvarende vurdering for morselskap i finanskonsern og finansieringsforetak.

Ved vedtagelsen av de nye aksjelovene ble følgende forskriftshjemmel inntatt i forretningsbankloven § 11 (fbl) siste ledd:

"Kongen kan gi nærmere regler om representantskapet og dets virksomhet."

Tilsvarende hjemmel ble inntatt i finansieringsvirksomhetsloven (FIL) § 2a-11 første ledd annet pkt og FIL § 3-10 siste ledd:

"Kongen kan gi nærmere regler om representantskapets organisering og dets virksomhet."

Bakgrunnen for forskriftshjemlene er at ordningen med representantskap er avviklet etter ny aksjelovgivning.

Gjeldende regulering av representantskapet
For forretningsbanker følger reglene om representantskap av fbl § 11 til § 18. FIL § 3-10 har regler om representantskap for finansieringsforetak. For morselskap i finanskonsern følger reglene om representantskap av FIL § 2a-11.

Særlig om forsikringsselskaper
For forsikringsselskaper er det ikke behov for tilpassing fordi forsikringsvirksomhetsloven (fovl) § 5-4, femte ledd etter lovendring lyder:

"Representantskapet skal ha de oppgaver som påligger en bedriftsforsamling etter allmennaksjeloven §§ 6-35 til 6-40, med mindre selskapets vedtekter gir representantskapet en videre kompetanse."

De nye aksjelovene viderefører reglene om bedriftsforsamling ute realitetsendringer.

Kredittilsynets anbefaling
Det er behov for regler om representantskap og Kredittilsynets anbefaler at det vedtas ny forskrift.

Fordi ordningen med representantskap er avviklet i de nye aksjelovene synes det naturlig å knytte forskriften til bedriftsforsamlingens oppgaver. Bedriftsforsamlingen i aksjeselskaper har mange av de samme oppgaver som representantskapet i finansinstitusjoner.

Forskriften bør i hovedtrekk samsvare med den ovennevnte lovendring for forsikringsselskaper. I tillegg bør det gjøres unntak for spesiallovgivningen. Det sikrer at de særlige regler som følger av spesiallovgivningen fremdeles særlig vil gjelde.

Ved å knytte forskriften til de oppgaver som følger av bedriftsforsamling for aksjeselskaper samsvarer dette også med banklovkommisjonens utredning nr 4, NOU 1998:14 hvor ordningen med representantskapet foreslås opphevet. Dette begrunnes bla a med at "Kommisjonen har forsøkt, så langt det har vært ansett hensiktsmessig, å samordne regelverket for finansforetak med den nye aksjelovgivningen."

Kredittilsynet antar at det ikke er nødvendig med en omfattende og detaljregulert forskrift. I denne sammenheng pekes det på at forskriften antagelig kun vil representere en midlertidig løsning.

I utgangspunktet er reglene om representantskapet for forretningsbanker detaljert regulert i forretningsbankloven slik at behovet for en ytterligere regulering av reglene om representantskap er størst for finansieringsforetak og morselskap i konsern. Kredittilsynet foreslår imidlertid at forskriften også gjelder for forretningsbanker. På denne måten sikrer man at eventuelle problemstillinger som ikke er regulert i forretningsbankloven også medtas.

Kredittilsynet foreslår at Finansdepartementet med hjemmel i fbl § 11 siste ledd, FIL § 2a-11 og FIL § 3-10 fastsetter følgende forskrift:

Representantskapet skal ha de oppgaver som påligger en bedriftsforsamling etter allmennaksjeloven §§ 6-35 til 6-40, med mindre:

a) annet følger av lov, eller
b) selskapets vedtekter gir representantskapet en videre kompetanse.

Hvis Finansdepartementet velger å vedta ovennevnte forslag vil Kredittilsynet om nødvendig revidere normalvedtektene for selskapene.

Etter fullmakt

Kjersti Elvestad

Marianne Bergmann