Vedlegg - Brev fra Kt 29.08.2000

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Saksbeh: Linda Bruås

Dir. linje 22 93 98 26

Vår ref.:
1999/06891-

Arkivnr.:
323

Deres ref.:
00/594 FM KTN

Dato:
29.08.2000

Kredittilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken, senest Finansdepartementets brev av 19. mai 2000 med anmodning om en samlet vurdering av behovet for å endre forskrift om utenlandske foretaks adgang til å være kontofører i Verdipapirsentralen.

Kredittilsynet har foretatt en samlet vurdering av behovet for å gi utenlandske verdipapirsentraler og filial av utenlandske verdipapirforetak adgang til å være kontofører i Verdipapirsentralen. Vedlagt oversendes forslag til endring av forskrift fastsatt av Finansdepartementet 27. januar 1994 nr. 90 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 62 om Verdipapirsentral § 3-1 annet ledd bokstav h, jfr. kgl.res. av 16. juni 1989 nr. 385.

Forslaget ble behandlet av Kredittilsynets styre i møte 23. august 2000. For ordens skyld opplyses at Verdipapirsentralens kommentarer ble innhentet under utarbeidelsen av endringsforslaget.

Med hilsen

Bjørn Skogstad Aamo

Eirik Bunæs

Vedlegg

VEDLEGG