Vedlegg fra Kt 050299 - Likviditetskrav for verdipapirforetak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Finansdepartementet
Finansmarkedsavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Vår ref.:

Deres ref.:

Dato:

98/4756
321.228 KTT

98/7578 CeA

05.02.99

Saksbehandler: Hauge/Pedersen/Trøbråten

Kredittilsynet viser til Deres brev av 17. september 1998, hvor det bes om en redegjørelse for behov for likviditetskrav for verdipapirforetak.

Vedlagt følger notat vedrørende ovennevnte, med forslag til presiseringer i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel.

Med hilsen

Bjørn Skogstad Aamo

Eirik Bunæs

Vedlegg

VEDLEGG