Vedlegg M-1/1999

VEDLEGG OVERSIKT OVER ARBEIDSOPPGAVER OG RESULTATOMRÅDER VEDLEGG

Dette vedlegget er ikke fullstendig utfyllende når det gjelder fylkesmannens arbeidsoppgaver, men klassifiserer en hel rekke oppgaver innenfor ulike resultatområder. Det er formålet med arbeidsoppgavene som skal være førende for hvor tidsbruken skal føres.

RESULTATOMRÅDE 21, LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING Delresultatområde 21.1 Jordbruk
 • All planlegging, rådgivning og kursvirksomhet rettet mot tradisjonelt jord- og hagebruk
 • Forvaltning av BU-midlene rettet mot tradisjonelt landbruk (inkl. midler via SLB)
 • Organisert beitebruk
 • Avlingsskadetrygd
 • Toprisordningen for melk
 • Konsesjon gris/høns
 • Samordning privat/offentlig rådgivning
 • Samarbeidstiltak
 • Lovforvaltning i
Delresultatområde 21.2 Skogbruk
 • All planlegging, rådgivning og kursvirksomhet rettet mot tradisjonelt skogbruk og oppbygging av skogressursene
 • Forvaltning av tilskuddsordninger i skogbruket
 • Forvaltning av skogavgift og rentemidler
 • Lovforvaltning
 • Samarbeidstiltak
 • Frø- og avlstiltak
Delresultatområde 21.3 Andre bygdenæringer
 • Strategisk næringsplanlegging
 • Arbeid med å utnytte utmarka i næringsøyemed, planlegging, rådgivning og forvaltning i sammenheng med BU-midlene
RESULTATOMRÅDE 22, MILJØ- OG AREALFORVALTNING Delresultatområde 22.1 Arealforvaltning
 • Arealforvaltning etter lovverket i landbruket, plan- og bygningsloven, vassdrags- og veglov m.fl.
 • Tiltaksplaner i skogbruket
 • Områdeplaner i skogbruket
 • Kart- og geodataarbeid

1 Lovforvaltningen må plasseres ut fra de intensjoner landbruksavdelingen legger til grunn gjennom forvaltningen

Delresultatområde 22.2 Naturforvaltning
 • Miljøtiltak i skogbruket som skaper grunnlag for vilt, fisk, dyr, friluftsliv og naturopplevelser
 • Verneskog
 • Saker knyttet til naturvern- og friluflslov
Delresultatområde 22.3 Kulturlandskap
 • Saker som gjelder dispensasjonssøknader og oppfølgning av brudd på kriteriene for generelle AK-tillegg
 • Forvaltning, rådgivning og planlegging i samband med spesielle AK-tiltak (særlige tiltak i kulturlandskapet)
 • Leplanting
 • Tunplanlegging
 • Fredede og verneverdige bygninger i landbruket
 • Kulturminnevern
 • Gangveger og skogsstier
 • Tilplanting av jordbruksareal ute av drift
Delresultatområde 22.4 Forurensning
 • Planlegging, forvaltning og rådgivning rettet mot punktutslipp og arealavrenning
 • Organisering av bekkelag
 • Tiltak etter forurensningsloven (spredeareal m.m)
 • Radioaktivitet
 • Skogskadeovervakning
RESULTATOMRÅDE 23, VELFERDS- OG INNTEKTSPOLITISKE TILTAK

Delresultatområde 23.1 Avløsertilskudd

 • Avløser
 • Ferie og fritid
 • Sykdom
 • Landbruksvikar
Delresultatområde 23.2 produksjonstilskudd
 • Alle oppgaver
RESULTATOMRÅDE 24, STABSFUNKSJONER Delresultatområde 24.1 Internadministrasjon (Statskonsults definisjon)

INTERNE AKTIVITETER som ikke direkte er knyttet til framstillingen av sluttproduktene, men som skal legge forholdene til rette for at virksomheten på en mest mulig effektiv måte kan levere sluttproduktene sine, herav feks:

Administrasjon av egen virksomhet:

 • Personalsaker
 • Budsjett- og regnskapsarbeid
 • Virksomhetsplanlegging
 • Møter som omhandler interne saker
 • Innkjøp av rekvisita og kontormateriell
 • Intern informasjon
 • Eiendomsforvaltning
 • Organisasjonsutvikling
 • Utvikling av interne, administrative retningslinjer

Hjelpe- og stabsfunksjoner i virksomheten:

 • Skrivetjeneste/forværelsetjeneste
 • Arbeidet med arkiv
 • Arbeidet med bibliotek
 • Distribusjon/transportlbudtjeneste
 • Drift, utvikling og vedlikehold av edb-utstyr
 • Resepsjon/sentralbord

Opplæring/egenutvikling

 • Kurs og seminar
 • Litteraturstudier, lesning av tidsskrifter osv.
Delresultatområde 24.2 Kontrolloppgaver
 • Tilskuddsordninger

investeringstilskudd

driftstilskudd

lover og instrukser

produksjonkontroll

investeringstiltak

bo- og driveplikt

konsesjon

 • Legalitetskontroll
Delresultatområde 24.3 Statistikk

Alle bidrag til offentlig statistikk

Delresultatområde 24.4 Beredskap
 • Utarbeidelse og vedlikehold av beredskapslager
 • Rapportering
 • Øvelser
Delresultatområde 24.5 Oppfølging av kommunene

Dette er et tverrgående delresultatområde som skjærer på tvers av alle de andre resultatområdene, jfr tabell lA og 2A. Det skal altså angis ressursbruk innenfor hvert delresultatområde som er rettet inn mot kommunenivået, både ved det administrative og det politiske nivået. Arbeidet overfor kommunene kan ha karakter av

 • informasjon
 • rådgivning
 • tilsyn/kontroll