Vedlegg M-3/1998

Vedlegg

Dette vedlegget er ikke fullstendig utfyllende når det gjelder fylkesmannens arbeidsoppgaver, men klassifiserer en hel rekke oppgaver innenfor ulike resultatområder. Det er formålet med arbeidsoppgavene som skal være førende for hvor tidsbruken skal føres.

Resultatområde 21, landbruksbasert næringsutvikling

Delresultatområde 21.1 Jordbruk

 • All planlegging, rådgivning og kursvirksomhet rettet mot tradisjonelt jord- og hagebruk
 • Forvaltning av BU-midlene rettet mot tradisjonelt landbruk (inkl. midler via SLB)
 • Organisert beitebruk
 • Avlingsskadetrygd
 • Toprisordningen for melk
 • Konsesjon gris/høns
 • Samordning privat/offentlig rådgivning
 • Samarbeidstiltak
 • Lovforvaltningi

Delresultatområde 21.2 Skogbruk

 • All planlegging, rådgivning og kursvirksomhet rettet mot tradisjonelt skogbruk og oppbygging av skogressursene
 • Forvaltning av tilskuddsordninger i skogbruket
 • Forvaltning av skogavgift og rentemidler
 • Lovforvaltning
 • Samarbeidstiltak
 • Frø- og avlstiltak

Delresultatområde 21.3 Andre bygdenæringer

 • Strategisk næringsplanlegging
 • Arbeid med å utnytte utmarka i næringsøyemed planlegging, rådgivning og forvaltning i sammenheng med BU-midlene

Resultatområde 22, miljø- og arealforvaltning

Delresultatområde 22.1 Arealforvaltning

 • Arealforvaltning etter lowerket i:
  landbruket
  plan- og bygningsloven
  vassdrags- og veglov m.fl.
 • Tiltaksplaner i skogbruket
 • Områdeplaner i skogbruket
 • Kart- og geodataarbeid

1 Lovforvaltningen må plasseres ut fra de intensjoner landbruksavdelingen legger til grunn gjennorn forvaltningen

Delresultatområde 22.2 Naturforvaltning

 • Miljøtiltak i skogbruket som skaper grunnlag for vilt, fisk, dyr, friluftsliv og naturopplevelser
 • Verneskog
 • Saker knyttet til naturvern- og friluftslov

Delresultatområde 22.3 Kulturlandskap

 • Saker som gjelder dispensasjonssøknader og oppfølgning av brudd på kriteriene for generelle AK-tillegg
 • Forvaltning, rådgivning og planlegging i samband med spesielle AK-tiltak (særlige tiltak i kulturlandskapet)
 • Leplanting
 • Tunplanlegging
 • Fredede og verneverdige bygninger i landbruket
 • Kulturminnevern
 • Gangveger og skogsstier
 • Tilplanting av jordbruksareal ute av drift

Delresultatområde 22.4 Fonurensning

 • Planlegging, forvaltning og rådgivning rettet mot punktutslipp og arealavrenning
 • Organisering av bekkelag
 • Tiltak etter forurensningsloven (spredeareal m.m)
 • Radioaktivitet
 • Skogskadeovervåkning

Resultatområde 23, velferds- og inntektspolitiske tiltak

Delresultatområde 23.1 Avløsertilskudd

 • Avløser
 • Ferie og fritid
 • Sykdom
 • Landbruksvikar

Resultatområde 23.2 Produksjonstilskudd

 • Alle oppgaver

Resultatområde 24, stabsfunksjoner

Delresultatområde 24.1 Internadministrasjon (Statskonsults definisjon)

INTERNE AKTIVITETER som ikke direkte er knyttet til framstillingen av sluttproduktene, men som skal legge forholdene til rette for at virksomheten på en mest mulig effektiv måte kan levere sluttproduktene sine, herav feks:

Administrasjon av egen virksomhet:

 • Personalsaker
 • Budsjett- og regnskapsarbeid
 • Virksomhetsplanlegging
 • Møter som omhandler interne saker
 • Innkjøp av rekvisita og kontormateriell
 • Intern informasjon
 • Eiendomsforvaltning
 • Organisasjonsutvikling
 • Utvikling av interne, administrative retningslinjer

Hjelpe- og stabsfunksjoner i virksomheten:

 • Skrivetjeneste/forværelsetjeneste
 • Arbeidet med arkiv
 • Arbeidet med bibliotek
 • Distribusjon/transport/budtjeneste
 • Drift, utvikling og vedlikehold av edb-utstyr
 • Resepsjon/sentralbord

Opplæring/egenutvikling

 • Kurs og seminar
 • Litteraturstudier, lesning av tidsskrifter osv.

Delresultatområde 24,2 Kontrolloppgaver

 • Tilskuddsordninger
  - investeringstilskudd
  - driftstilskudd
  - lover og instrukser
  - produksjonkontroll
  - investeringstiltak
  - bo- og driveplikt
  - konsesjon
 • Legalitetskontroll

Delresultatomrråde 24.3 Statistikk

Alle bidrag til offentlig statistikk

Delresultatområde 24.4 Beredskap

 • Utarbeidelse og vedlikehold av beredskapslager
 • Rapportering
 • Øvelser

Delresultatområde 24.5 Oppfølging av kommunene

Dette er et tverrgående delresultatområde som skjærer på tvers av alle de andre

resultatområdene, jfr tabell lA og 2A. Det skal altså angis ressursbruk innenfor hvert

delresultatområde som er rettet inn mot kommunenivået, både ved det administrative og det

politiske nivået. Arbeidet overfor kommunene kan ha karakter av

 • informasjon
 • rådgivning
 • tilsyn/kontroll