vedlegg til høring 03.04.2003

Vedtak om adgang til avvikende periodisering av vederlag fastsatt med hjemmel i konkursloven §§ 157 og 158

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Skattedirektoratet
Postboks 6300 Etterstad
0603 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

00/3904 SL LRD/KR

3.4.2003

Vedtak om adgang til avvikende periodisering av vederlag fastsatt med hjemmel i konkursloven §§ 157 og 158

I forbindelse med merverdiavgiftsreformen ble spørsmålet om periodisering av merverdiavgift ved omsetning av tjenester aktualisert.

1. august 2001 uttalte Skattedirektoratet til Konkursrådet at vederlag til bobestyrer og borevisor, fastsatt med hjemmel i konkursloven §§ 157 og 158, ikke anses opptjent før krav på vederlag kan fremsettes og blir akseptert av Skifteretten (à konto eller ved fullført bobehandling). Følgelig, ble det uttalt, skulle faktureringen og innberetning av merverdiavgiften foretas først på dette tidspunktet. Dette ble av Skattedirektoratet ansett å være innenfor de prinsipper som ble omtalt i direktoratets brev av 29. juni 2001 til fylkesskattekontorene om periodisering.

Skattedirektoratet har i ettertid uttalt seg mer generelt om periodisering av merverdiavgift ved omsetning av juridiske tjenester, blant annet i brev av 29. mai 2002 til Den norske Advokatforening. I dette brevet uttalte Skattedirektoratet at hovedregelen om periodisering av merverdiavgift gjelder for også juridiske tjenester. Hovedregelen går som nevnt går som nevnt ut på at merverdiavgift skal periodiseres i samsvar med leveringstidspunktet for de som følger regnskapsloven 1998 og fakturadato, dersom denne er utstedt senest 30 dager etter levering, for de som følger regnskapsloven 1977. Det er ikke vedtatt noe unntak fra denne hovedregelen for honorar fastsatt med hjemmel i konkursloven §§ 157 og 158, og Skattedirektoratets uttalelse 1. august 2001 til Konkursrådet er derfor ikke i samsvar med gjeldende rett. Ved en inkurie ble uttalelsen til Konkursrådet gjengitt i fellesskriv av 14. november 2002 til fylkesskattekontorene.

Det antas at mange av de berørte parter har periodisert merverdiavgiften i tråd med direktoratets uttalelse til Konkursrådet. Skattedirektoratet har derfor i brev av 12. mars 2002 til Finansdepartementet foreslått at det aksepteres at merverdiavgift knyttet til vederlag til bostyrer og borevisor fastsatt med hjemmel i konkursloven §§ 157 og 158 kan tas med i omsetningsoppgaven for den termin vederlaget er fastsatt eller forskudd er mottatt. Direktoratet foreslår at en slik periodisering aksepteres i påvente av fastsettelsen og ikrafttredelsen av forskriften om periodisering av merverdiavgift på vederlag fra det offentlige mv.

Finansdepartementet legger til grunn at en rekke berørte parter på bakgrunn av Skattedirektoratets uttalelse til Konkursrådet allerede har innrettet seg i tråd med uttalelsen. Finansdepartementet er enig i Skattedirektoratets vurdering og vedtar med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 32 første ledd et unntak for periodisering av merverdiavgift knyttet til vederlag til bostyrer og borevisor fastsatt med hjemmel i konkursloven § 157 og § 158. Vedtaket gis virkning fra og med 1. juli 2001. Unntaket innebærer at når vederlag fastsettes etter bestemmelsene i konkursloven § 157 og § 158 kan beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven § 29 tas med i omsetningsoppgaven for den termin vederlaget er fastsatt eller forskudd er mottatt. Også periodisering i tråd med hovedregelen vil imidlertid aksepteres.

Med hilsen

Heidi Heggenes e.f.
avdelingsdirektør

Lill-Solrun Ryddheim Dahlin
rådgiver

Gjenpart: Høringsinstansene i høring av 3. april 2003 om forslag til forskrift om periodisering av merverdiavgift på vederlag fra det offentlige mv.