vedlegg til høring 08.07.2002

Forslag til forskrift om toll og avgiftsfri innførsel av reisegods og forenklet fortolling m.v.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Forslag til forskrift om toll‑ og avgiftsfri innførsel av reisegods og forenklet fortolling m.v.

Fastsatt av Finansdepartementet den x/y 2002 i medhold av tolltariffens innledende bestemmelser § 11 nr. 10 og 14 c, og Stortingets årlige avgiftsvedtak om særavgifter til statskassen.

§ 1 Forskriftens virkeområde

Denne forskrift omhandler adgangen til toll‑ og avgiftsfri innførsel av varer som reisegods, samt adgang til å foreta forenklet fortolling. Tjenester/reparasjoner er likestilt med varer etter forskriften.

Forskriften medfører ingen endringer i krav, restriksjoner eller forbud knyttet til innførselen av en bestemt vare som er fastsatt i eller i medhold av andre lover, f.eks. av landbruksmyndighetene.

§ 2 Generelle vilkår for toll og avgiftsfritak

For å oppnå fritak etter §§ 4 og 5 må vedkommende bringe med varene på seg selv eller i sin bagasje, slik at varene på forespørsel kan legges frem for tollvesenet samtidig med at den reisende passerer tollkontrollen.

Varene må ikke innføres for salg eller annet ervervsmessig formål, men utelukkende være bestemt til eget privat bruk, herunder som gave.

Reisende som ved innreisen ikke er fylt 12 år kan ikke toll‑ og avgiftsfritt innføre andre matvarer enn sjokolade‑ og sukkervarer.

§ 3 Fastsettelse av vareverdi

Verdien av en vare fastsettes ut fra detaljpris i innkjøpslandet. Er det tvil om verdien fastsettes verdien skjønnsmessig av tollvesenet på grunnlag av kjennskap til varens pris i innkjøpslandet eller detaljprisen i Norge.

Er verdien av en enkelt vare høyere enn verdigrensene i §§ 4 og 5, skal det svares toll og avgifter av hele varens verdi. Den reisende kan selv velge hvilke varer det skal svares toll og avgifter av.

Varer som utgjør et sammenhengende hele og som har høyere verdi enn verdigrensen, kan ikke innføres toll‑ og avgiftsfritt over flere reiser eller av flere personer, uansett om de enkelte deler har en verdi som er lavere enn verdigrensen.

§ 4 Opphold utenfor tollområdet i over 24 timer

Reisende som har oppholdt seg utenfor tollområdet i over 24 timer kan toll‑ og avgiftsfritt innføre varer til en verdi av inntil kr 6 000,-. Innenfor denne verdigrensen kan det likevel kun innføres følgende varer:

  1. 1 liter brennevin som ikke inneholder over 60,0 volumprosent og 1 liter vin, eller 2 liter vin,
  2. 2 liter alkoholholdig drikk med alkoholinnhold mellom 7,0 og 2,5 volumprosent,
  3. 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer,
  4. 200 blad sigarettpapir og
  5. 10 kg kjøttvarer.

For varer etter a-d gjelder tilsvarende aldersgrense som ved innenlands kjøp. Ellers gjelder § 2 tredje ledd.

Drivstoff som er i transportmiddelets normale drivstofftanker kan med inntil 600 liter innføres avgiftsfritt uavhengig av verdigrensen etter første ledd. Med normale drivstofftanker menes tanker som produsenten har bygd inn i alle transportmidler av samme type, og hvor drivstoffet brukes direkte til fremdrift eller drift av kjølesystem e.l. i transportmidlet.

Det kan i tillegg medbringes inntil 10 liter drivstoff på godkjent reservekanne pr transportmiddel.

Motorvogn som omfattes av vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. kan ikke innføres avgiftsfritt etter denne forskrift.

Personer som er ansatt om bord i transportmiddel i internasjonal trafikk, herunder bl.a. norske marinefartøy, kan ikke innføre reisegods etter første ledd dersom vedkommende arbeidet eller var i tjeneste ved innreisen. Dersom varene er kjøpt i beskattet stand kan vedkommende likevel innføre inntil 40 sigaretter eller 100 g andre tobakksvarer, 100 blad sigarettpapir, samt andre ikke alkoholholdige varer til en verdi av inntil kr 250,-.

§ 5 Opphold utenfor tollområdet i mindre enn 24 timer

Personer som har oppholdt seg utenfor tollområdet i mindre enn 24 timer kan én gang innenfor et tidsrom av 24 timer, toll‑ og avgiftsfritt innføre varer til en verdi av inntil kr
3 000,-. Innenfor denne verdigrensen gjelder de samme begrensninger som etter § 4 første ledd annet punktum, men likevel slik at det er et vilkår at varene nevnt i bestemmelsens bokstav a-d er kjøpt i beskattet stand i et EØS-land.

§ 4 andre til femte ledd gjelder tilsvarende.

§ 6 Midlertidig innførsel

Personer bosatt utenfor norsk tollområde kan i forbindelse med et midlertidig opphold i norsk tollområde, toll‑ og avgiftsfritt innføre utstyr som vedkommende med rimelighet kan ha behov for under oppholdet. Innførsel og bruk av motorvogn, båt eller fly reguleres ikke av første punktum.

Utstyret kan ikke selges eller på annen måte avhendes i Norge uten at varen er fortollet.

Personer på gjennomreise kan også innføre suvenirer mv. som vedkommende etter oppholdet i norsk tollområde skal ha med seg til hjemlandet.

§ 7 Forenklet fortolling

Personer som ankommer tollområdet kan i tillegg til de varer som kan innføres toll- og avgiftsfritt etter denne forskrift, innføre alkoholholdig drikk, tobakksvarer samt sjokolade- og sukkervarer i de mengder og etter de satser som følger av tabellen nedenfor 1Merknad: Tabellen inneholder gjeldende satser. Reglene for forenklet fortolling vil bli vurdert i løpet av høsten. I tabellen er satsen for sjokolade og sukkervarer utelatt da forskriftsforslaget innebærer at kvoten for disse varene oppheves..

Vare

Mengde

Sats

Svakvin (2,5-14,9 volumprosent)

Til sammen
inntil 4 liter

47 kr pr
liter

35 kr pr
1/1 flaske

Sterkvin (15,0-22,0 volumprosent)

95 kr pr
liter

70 kr pr
1/1 flaske

Brennevin (22,1 -60,0 volumprosent)

325 kr pr
liter

225 kr pr
1/1 flaske

Øl (2,5 volumprosent og over)

Inntil 10 liter

21 kr pr liter

7 kr pr 0,33 l

Røyketobakk

Til sammen
inntil
500 gram

130 kr pr 100 gram

Snus og skråtobakk

62 kr pr 100 gram

Sigarer og sigarillos

190 kr pr 100 gram

Sigaretter

Inntil 400 stk

190 kr pr 100 stk

Sigarettpapir og –hylser

Inntil 400 stk

4 kr pr 100 blad/hylser

§ 8 Overtredelser

Overtredelser av tollovgivningen i forbindelse med innreise til norsk tollområde, medfører at retten til toll‑ og avgiftsfri innførsel og retten til forenklet fortolling etter denne forskrift faller bort. Senere brudd på betingelsene for avgiftsfritak medfører at avgiftsplikt oppstår. Første punktum gjelder likevel ikke dersom forholdet kan avgjøres med forenklet forelegg etter forskrift 24. august 1999 nr. 959 om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller, jf. forskriften § 3 annet ledd.

§ 9 Proviantering

På korte ruter kan det for salg til passasjerer av ubeskattede varer kun provianteres med tobakksvarer samt sjokolade- og sukkervarer.

Med korte ruter menes fartøysruter mellom havner fra og med Risør i vest til svenskegrensen i øst, og svenske havner fra norskegrensen i nord til og med Lysekil i sør.

Tolldistriktssjefen kan likevel gi tillatelse til proviantering for salg til passasjer av ubeskattede varer som brennevin med alkoholstyrke inntil 60 volumprosent, vin og øl på fartøysrute mellom norsk havn fra og med Risør i vest til og med Sandefjord i øst og svensk havn fra og med Strømstad i nord til og med Lysekil i sør.

Slik tillatelse kan gis til fartøysruter i helårstrafikk etter en regelmessig rutetabell, som har kapasitet til å transportere gods og kjøretøy i betydelig omfang og hvor det er lagt til rette for en tilfredsstillende tollkontroll.

§ 10 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft x/y 2002. Fra samme tid oppheves:

  • Finansdepartementets forskrift 26. mai 1978 nr. 12,
  • Finansdepartementets forskrift 30. august 1978 nr. 1
  • Toll‑ og avgiftsdirektoratets forskrift 15. april 1985 nr. 847