Vedlegg til høring 231299 - § 2-6

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Til § 2-6:

Bestemmelsene i første ledd har ikke noe motstykke i forskriftene av 1976. En tilsikter først og fremst å slå fast at nytt valg på revisor er overflødig i en rekke tilfeller.

Etter revisorloven og forskriftene av 1976 synes sammenslutninger, overdragelser og omdanninger m.v. som resulterer i at en virksohet opphører som selvstendig rettssubjekt (f.eks. ved at personlig drevet virksomhet tas opp i eller slås sammen med annen virksomhet), eller der aksjerettslig fusjon finner sted (hvor minst ett av selskapene opphører), strengt formelt å måtte føre til at den revisjonspliktige formelt velger ny revisor, etterson den tidligere revisor, (eventuelt et tidligere revisjonsselskap), har opphørt med sin virksomhet i eget navn eller selskapet er opphørt eller virksomheten er overført til et annet revisjonsselskap.

Det er behov for at slike forhold kan ordnes på en praktisk og minst mulig ressurskrevende måte i forhold til den revisjonspliktige, revisjonsselskapet og ikke minst i forhold til den ellers omfattende dokumentasjonen ved melding til Foretaksregisteret, se nærmere under merknader til tredje ledd.

Det er grunn til å anta at det i praksis i en viss utstrekning kan ha vært forholdt i samsvar med bestemmelsens innhold. I mangel av konkret regulering er dette i tilfelle forståelig. Det bør imidlertid ikke kunne anføres formelle innvendinger, og hensynet til så vel oppdragsgiver som forholdet til offentlige rgistre (Kredittilsynets register over revisjonsselskaper, jfr. forskriftens § 5-1. Foretaksregisteret m.m.), tilsier at det kommer klart fram hvilke betingelser som skal gjelde.

Bestemmelsen i annet ledd innebærer ingen begrensning for oppdragsgiveren til å velge ny revisor. Som nevnt foran ville en formelt korrekt tolkning av de hittil gjeldende regler antakelig føre til at den revisjonspliktige ville blitt forpliktet til i en rekke tilfeller å sørge for valg av ny revisor, noe som for aksjeselskaper kunne innebære innkalling til ekstraordinær generalforsamling m.v.

Den revisjonspliktige står etter disse står etter disse forskrifter fritt til å velge sin fremgangsmåte, dvs. å akseptere det fusjonerte selskap som revisor uten formaliteter, eller som tidligere, til å ta de formelle skritt som måtte passe den revisjonspliktige.

Forhold som nevnt i bestemmelsen skal etter tredje ledd meldes til oppdragsgiver og Kredittilsynet uten ugrunnet opphold. Melding som nevnt skal gis av revisjonsforetaket. Meldingen skal imidlertid ikke gis for de revisjonspliktige som revisjonsselskapet hadde revisjonsoppdrag for før sammenslutning, overdragelse eller omdanning som nevnt i første ledd.

I forhold til Foretaksregisteret må revisjonsforetaket melde eventuell navnendring på vanlig måte med de vanlige dokumentasjoner som følger av Foretaksregistreringsloven.

Dersom revisjonsselskapet endrer navn i forbindelse med sammenslutningen, overdragelsen eller omdanningen, må i tillegg samtlige av de revisjonspliktige melde til Foretaksregisteret på vanlig meldeblankett at revisjonsselskapet har endret navn.

Foretaksregisteret har opplyst at den nødvendige dokumentasjon vil begrense seg til en meddelelse fra revisjonsselskapet til den revisjonspliktige om at det i forbindelse med sammenslutning, overdragelse eller omdanning som nevnt er foretatt endring av revisjonsselskapets navn.