Vedlegg til rundskriv H 7/98 - Kap 551 post 55 Etablererstipend

Vedlegg til rundskriv H 7/98 - Kap 551 post 55 Etablererstipend

Det er gjort to endringer for kap 551 post 55 - etablererstipend i henhold til gjeldende rundskriv (H-07/98) for ordningen. Disse to endringene omtales nedenfor.

Tillegg til punkt ”6. Tilskuddsbeløp” i rundskrivet:

Maksimalbeløpet som kan gis en stipendmottaker heves fra kr 200 000,- til kr 400 000,- med virkning f.o.m. 01.01.01. Det kan altså innvilges etablererstipend på inntil kr 400 000,- per person. Øvrige retningslinjer i rundskrivet er fortsatt gjeldende.

Nytt punkt i tillegg til punkt 1-17 i rundskrivet: Kunnskapsbaserte nyetableringer som er lokalisert i inkubatorer – inkubatorstipend

Kommunal- og regionaldepartementet ønsker å gi økt oppmerksomhet til nyskaping og næringsmessig fornyelse. Målet er å stimulere til økt etablering av konkurransedyktige, fremtids­rettede og nyskapende virksomheter. Inkubatorstipendet skal gis til etablerere som er lokalisert i en inkubator.

Satsingen må sees i sammenheng med SIVAs inkubatorprogram, men stipendet kan også nyttes i sammenheng med andre offentlige og private inkubatorer. Departementet legger vekt på å stimulere nyetableringer i inkubatorer i hele landet, spesielt i det distrikts­politiske virkeområdet.

Ingen søkere har krav på inkubatorstipendet. Stipendet gis etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad/prosjekt. Kvinner vurderes på lik linje med menn.

Maksimalsatsen for inkubatorstipendet settes til kr 800 000 per prosjekt. Stipendet er personlig. Stipend gis i henhold til EØS-avtalens regelverk for bagatellmessig støtte. Eventuelt tidligere mottatt etablererstipend til samme prosjekt går til fratrekk ved utbetaling av inkubatorstipend.

Stipendet kan gis til planleggingsfasen, dvs. perioden forut for bedriftsetableringen hvor man utvikler forretningsideen og planlegger etableringen, eller til selve etableringen.

30% av innvilget stipend utbetales ved starten av prosjektet og resten utbetales i henhold til på forhånd avtalte milepæler. Minimum 30% av stipendbeløpet skal gjenstå til sluttutbetalingen.

Forvaltningen av inkubatorstipendet legges til SND. Søknader om inkubatorstipend sendes til SNDs distriktskontorer. SND sentralt er gitt ansvar for oppfølging, koordinering og utvikling av inkubatorstipendordningen. Inntil 20 pst. av totalrammen kan benyttes til prosjektvurdering- og oppfølging.

Nærmere regelverk er fastsatt av SND. Ønsker du mer informasjon om inkubatorstipendet, ta kontakt med ditt lokale SND-kontor. Se ellers rundskriv ( H-07/98).