Vedlegg til V-10/02 og V11/02

Sentrale biografiske opplysninger

SENTRALE BIOGRAFISKE OPPLYSNINGER02/76-12

Laila Riksaasen Dahl

Født: 07.03.1947

Stilling: Sokneprest i Nittedal

Utdanning:

 • Adjunkt fra Universitetet i Oslo m/fagene matematikk, kjemi og kristendom (fra MF)1970
 • Teologisk student MF86-90
 • Deltidsstudent MF’s praktisk-teologiske seminar90-91
 • Kurs "Kvinner og ledelse i kirken" i regi av Presteforeningen99

Stillinger/praksis:

 • Lærer i ungdomskole og videregående + 6 år hjemmeværende70-80
 • Kateket Nittedal80-84
 • Fakultetslærer Kateketseminaret MF84-86
 • Metodikklærer grunnfag, MF (deltidsstilling)87-92
 • Amanuensis kateketikk MF’s praktisk-teologiske seminar90-95
 • Kapellan Nittedal prestegjeld95-01
 • Sokneprest Nittedal prestegjeld02-

Tillitsverv:

 • Medlem Paulus menighetsråd69-71
 • Medlem Nittedal menighetsråd76-79
 • Medlem Barnehagenemnda i Nittedal kommune76-83
 • Medlem kvinneutvalg/likestillingsutvalg i Nittedal76-79
 • Kasserer sentralstyret i Den norske kirkes kateketforening81-83
 • Medlem Kirkerådets Dåpsopplæringsutvalg82-84
 • Medlem Nemnd for undervisning, Kirkerådet91-94
 • Leder for utvalg for å revidere Plan for konfirmanttiden95-97
 • Prestenes representant og nestleder i Borg bispedømmeråd inneværende periode
 • Medlem Kirkerådet inneværende periode
 • Medlem Kirkerådets arbeidsutvalg nyvalgt febr. 2001
 • Medredaktør Luthersk Kirketidende97-

Annet:

 • Prekengjennomgåelser i Luthersk Kirketidende92-95
 • Tekstgjennomgåelser i Vårt Land, periodevis93-
 • "I morgen er det søndag" bok I, IKO forlag94
 • "I morgen er det søndag" bok II, IKO forlag95

Morten Arne Fleischer

Født: 01.04.1954

Stilling: Leder av Den norske kirkes presteforening

Utdanning:

 • Cand. theol fra Menighetsfakultetet 1980
 • Praktisk-teologisk seminar ved Menighetsfakultetet1981
 • Liturgisk videreutdanning (LIV)1996
 • "Etikk og pluralisme" (SPP)1996
 • Pastoral lederutdanning (PLU)2001
 • Forsvarets høgskole – hovedkurs2001

Stillinger/praksis:

 • Feltprest Haslemoen 1981
 • Residerende kapellan i Loppa prestegjeld i Alta Prosti1982
 • Residerende kapellan i Fåberg prestegjeld i Hamar bispedømme1987-
 • Leder av Den norske kirkes presteforening1997-

Tillitsverv:

 • Medlem Presteforeningens stiftsstyre i Hamar bispedømme1992-94
 • Leder av Presteforeningens stiftsstyre i Hamar bispedømme1994-96
 • Medlem Presteforeningens hovedstyre1994-96
 • Medlem Hamar bispedømmeråd1994-97
 • Medlem av Kirkerådet1994-97
 • Leder av Presteforeningen1997-
 • Styremedlem i Akademikerne1998-

Torstein Lalim

Født: 15.01.1958

Stilling: Fungerende prost i Drammen prosti

Utdanning:

 • Eksamen Artium ved St. Svithun gymnas våren 76
 • Teologisk Embetseksamen v/Det teologiske fakultethøsten 81
 • Eksamen v/Det praktisk-teologiske seminar våren 82

Stillinger/praksis:

 • Etterutdanningssekretær Det teologiske fakultet79-84
 • Marineprest Feltprostens kontor82-83

Sekretær for arbeidsgruppen Kirken og Totalforsvaret82-84

 • Vikarprest Bryn prestegjeld83-84
 • Sokneprest Balsfjord84-88
 • Praksisveileder Det praktisk-teologiske seminar tre perioder
 • Res.kap. Bragernes fra 01.02.88 til d.d. derav lange perioder som fungerende

soknerprest i Bragernes og fung. prost i Drammen prosti (ca 7 år)

 • Prest v/Drammen fengsel fra 01.04.92
 • Fung. sekretær for Bispemøtet (vikar)

Tillitsverv:

 • Ulike tillitsverv v/Det teologiske fakultet i studietiden, bla. nestleder i Teologisk studentutvalg og medlem av fakultetsrådet
 • Kretsleder i Buskerud krets av Norges KFUK-KFUM 88-90
 • Ulike tillitsverv i Presteforeningen, deriblant sentralstyre-/hovedstyremedlem 92-96

og medlem/leder av Nemnd for etterutdanning 92-97

Berit Lånke

Født: 24.10.1950

Stilling: Prosjektleder

Utdanning:

 • Teologisk embetseksamen Menighetsfakultetetvåren 78
 • Praktisk-teologisk seminar MFvåren 79
 • Liturgisk videreutdanning Presteforeningen97-98

Stillinger/praksis:

 • Prosjektleder Conference of European Churches, 12 th> Assembly 200302
 • Kapellan i Bakklandet (75% stilling)01
 • Prosjektleder for European Pilgrimage 200098-01
 • Fungerende sokneprest Bakklandet95-97
 • Res.kap. Bakklandet 85
 • Vikarprest Nidaros bispedømme84-85
 • Daglig leder/seminarsekretær for Menighetsseminaret i Trondheim82-84
 • Sekretær for lokalkomiteen for "Norske Kirkedager 1982"81-82
 • Vikarprest Nidaros bispedømme80-81

Tillitsverv:

 • Ledet arbeidet i Trondheim med Kvinnenes Verdens Bønnedag gjennom 10 år
 • Medlem "Jubileum 2000" Norges Kristne Råds utvalg for feiringen

av år 200098-01

 • Fagråd for Liturgisk Videreutdanning, Presteforeningen98-01
 • Medlem "Pilegrimsutvalget i Nadaros"98-
 • Medlem "Nasjonalkomiteen for Lutherske Verdensforbund"97-
 • Medlem Dialogue Commission for Conferense og European Churches97-
 • Medlem av Nomination Committee for sammensetning av sentralkomiteen

for Konferansen for Europeiske Kriker under Generalforsamlingen i Graz97-

 • Medlem og leder av European Coordinating Group for Mission and Renewal 96-00
 • Medlem Økumenisk Jubileumsforum for feiringen av Trondheim 1000 år95-98
 • Medlem av Stiftelsen "Nidaros - Kirkelig Senter gjennom Tusen År"95-98
 • Medlem av Mellomkirkelig Råd94-
 • Medlem av Mellomkirkelig Råds Arbeidsutvalg94-
 • Norsk Teologisk Nemnd94-98
 • Medlem av arabeidsgruppen "Pilegrimsvandring i Vår Tid"93-98
 • Medlem og varamedlem til Norges Kristen Råd93-
 • Leder for Nidaros bispedømmes "Arbeidsgruppe for Kirkelig Utveksling og

Økumenisk samarbeid"91-98

 • Medlem av Katolsk/Luthersk kontaktgruppe i Norge92-
 • Medlem av Study Committee for Conferense og European Churches92-97
 • Medlem og leder av "Komiteen for Økumenisk Samarbeid og Utveksling86-94

Erling J. Pettersen

Født: 21.02.1950

Stilling: Direktør i Kirkerådet

Utdanning:

 • Teologisk embetseksamen, Det teologiske Menighetsfakultet77
 • Praktisk-teologisk seminar, MF78-79

Stillinger/praksis:

 • Lærerstilling etikk, Universitetet i Oslo(deltid)77-78
 • Teologisk konsulent Diakonhjemmets Sosialskole(deltid)77-79
 • Kateketikk-lærer ved Praktisk-teologisk seminar MF81-82

og timelærer00

 • Konfirmasjonskonsulent Kirkerådet79-85
 • Kateketikk-lærer Institutt for kristendomskunnskap MF83-84
 • Misjonsprest for NMS i Joinville, Brasil85-89
 • Instituttstyrer IKO89-96
 • Kateketikk undervisning Praktisk-teologisk seminar UIO 92 og 02
 • Direktør Kirkerådet 96-

Tillitsverv:

 • Sekretær for den teologiske studiekommisjon i World Student Christian Federation 75-78
 • Formann i Menneskerettighetsutvalget under Mellomkirkelig Råd for Den norske

kirke77-82

 • Medlem i dialoggruppe med den ortodokse kirke (koptiske kirke,Egypt)77-82
 • Formann Oppdal menighetsråd82-84
 • Medlem i Den lutherske kirke i Brasils kateketikk-kommmisjon86-89
 • Leder av Confirmation Ministry Project i Det Lutherske Verdensforbund90-96
 • Rådsmedlem i Navigatørene 93-96
 • Styremedlem Stiftelsen Kirkeforskning96-
 • Medlem Landsrådet Misjonsalliansen00-