Vedlegg - Utkast til forskrift - kapitaldekning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

I

1. I forskrift av 22 oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og verdipapirforetak gjøres følgende endringer:

§ 6b bokstav a nytt annet punktum skal lyde:

Dette gjelder ikke livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.

§ 6b ny bokstav c skal lyde

c) Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan gjøre fradrag i beregningsgrunnlaget for urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler. Fradraget beregnes som differansen mellom balanseført verdi og anskaffelseskostnad for hvert enkelt finansielt omløpsmiddel multiplisert med tilhørende risikovekt, jf. § 5. Ved bruk av egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet skal urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler i datterselskap og tilknyttet selskap i sin helhet komme til fradrag i beregningsgrunnlaget.

2. I forskrift av 25 mars 1991 nr. 214 om anvendelse av kapitaldekningsregler på konsolidert basis mv. gjøres følgende endringer:

§ 4 annet ledd skal lyde:

Aksjer i selskaper eller institusjoner som omfattes av konsolideringen, skal elimineres etter samme prinsipp som benyttet ved oppkjøpsmetoden, slik at

  1. balanseført verdi av aksjene elimineres mot den tilsvarende egenkapitalen i institusjonen eller selskapet på rapporteringstidspunktet,
  2. mer- eller mindreverdier analyseres og fordeles på eiendeler og forpliktelser etter forsiktighetsprinsippet. Andre merverdier (goodwill) trekkes ut av balansen og inngår derfor ikke i den samlede ansvarlige kapitalen.

II

Endringene trer i kraft xx.xx.xx med virkning fra og med regnskapsåret 1999.

VEDLEGG