Vedtak om inndeling i helseregioner

Statsråd: Dagfinn Høybråten

Kongelig resolusjon

Saksnr.: 99/00055

Dato: 13.02.99

Vedtak om inndeling i helseregioner

Det følger av lov 17 juli 1998 om endringer i lov 19 juni 1969 nr 57 om sykehus mv § 2 a og i lov 28 april 1961 nr 2 om psykisk helsevern § 2 a at Riket inndeles i helseregioner og at Kongen bestemmer hvilke fylkeskommuner som utgjør en helseregion. Lovendringen trådte i kraft den 1 januar 1999. Sosial- og helsedepartementet fremmer med dette forslag til vedtak om inndeling i helseregioner. Forslaget er i all hovedsak i samsvar med den inndelingen i helseregioner som i praksis allerede er etablert. Det er imidlertid foreslått enkelte endringer i inndelingen på Sør-Østlandet. Berørte fylkeskommuner har uttalt seg om regioninndelingen i dette området i forbindelse med arbeidet med St meld nr 37 (1997-98) Ett sted må grensen gå.

1. Bakgrunn

I St meld nr 9 (1974-75) Sykehusutbygging m v i et regionalisert helsevesen ble det pekt på behovet for en koordinering av de enkelte ledd for å oppnå en bedre ressursbruk i helsetjenesten. Dette skulle oppnås ved hjelp av regionaliseringsprinsippet. På bakgrunn av dette ble det foreslått at Norge skulle inndeles i helseregioner. Det ble videre foreslått etablering av et regionalt helseutvalg for hver helseregion. Dette sluttet Stortinget seg til. Som en oppfølging av St meld nr 9 (1974-75) Sykehusutbygging m v i et regionalisert helsevesen ble det i praksis foretatt en inndeling i helseregioner som ikke kom til uttrykk i lovgivningen.

I St meld nr 24 (1996-97) Tilgjengelighet og faglighet– Om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste ble det foreslått at det regionale helsesamarbeidet skulle formaliseres og i sterkere grad være forpliktende for fylkeskommunene. Det ble således foreslått at det ble gitt nødvendige hjemler for å regulere det regionale helsesamarbeidet. Stortingets flertall sluttet seg i behandlingen av meldingen til disse forslagene. I Ot prp nr 48 (1997-98) Om endring i lov 19 juni 1969 nr 57 om sykehus mv og i lov 28 april 1961 nr 2 om psykisk helsevern ble det således foreslått en ny § 2 a i sykehusloven og en tilsvarende bestemmelse i lov om psykisk helsevern som fulgte opp de nevnte forslagene i St meld nr 24 (1996-97) og Stortingets behandling av disse. Lovforslaget ble vedtatt av Stortinget 16 juni 1998 og ble sanksjonert ved kgl res 17 juli samme år med ikrafttredelsetidspunkt 1 januar 1999.

2. Departementets vurderinger

Det er i praksis etablert fem helseregioner som dekker hele landet. Inndelingen er foretatt på grunnlag av geografiske og befolkningsmessige forhold. I Nord-Norge er Troms, Nordland og Finnmark samlet i en helseregion. Fylkene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal utgjør en helseregion i Midt-Norge. I vest utgjør Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane en helseregion. Inndelingen i disse helseregionene har i all hovedsak fungert tilfredsstillende. Sosial- og helsedepartementet vil derfor tilrå at denne inndelingen vedtas.

Inntil nå har Oslo, Hedmark og Oppland vært samlet i en helseregion og Akershus, Østfold, Buskerud; Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder samlet en annen helseregion. Denne regioninndelingen ble fastlagt i St meld nr 57 (1981-82) Om regionhelsetjenesten i helseregion 1 og 2.

I behandlingen av St meld nr 24 (1996-97) Tilgjengelighet og faglighet– Om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste ba imidlertid Stortinget Regjeringen legge fram forslag om ny inndeling av fylkeskommunene i helseregion 1 og 2, slik at Oslo og Akershus ble samlet i en helseregion. Det ble på denne bakgrunn fremmet forslag om ny inndeling av helseregionene på Sør-Østlandet (St meld nr 37 (1997-98) Ett sted må grensen gå). En viktig målsetting for den nye regioninndelingen er å legge til rette for den koordineringen som forutsettes å skje gjennom det regionale helseplansystemet.

Departementet foreslo i St meld nr 37 (1997-98) at grensen mellom helseregionene skulle gå langs Oslofjorden, slik at Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland utgjør en helseregion og Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder utgjør den andre helseregionen. Det ble foreslått at den nye regionsinndelingen skulle skje når den nye bestemmelsen § 2 a i sykehusloven og lov om psykisk helsevern trådte i kraft. Stortingets flertall sluttet seg til dette. Det foreslås således at denne inndelingen nå blir vedtatt.

I en fase 2, etter den nye regioninndelingen på Sør-Østlandet, er det igangsatt en prosess med samordning av regionsykehustjenestene i Oslo (dette omfatter Rikshospitalet, Ullevål, Aker og Radiumhospitalet). Målet er å få en mer kostnadseffektiv og kvalitetsmessig bedret pasientbehandling i dette området.

Sosial- og helsedepartementet

t i l r å r:

Vedtak om inndeling i helseregioner fattes i samsvar med vedlagte forslag.

Vedtak om inndeling i helseregioner

Fastsatt ved kgl res 15. januar 1999. Fastsatt med hjemmel i lov 19 juni 1969 nr 57 om sykehus mv § 2 a og i lov 28 april 1961 nr 2 om psykisk helsevern § 2 a. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet.

Riket inndeles i fem helseregioner. Regionene består av følgende fylkeskommuner:

Helseregion Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland

Helseregion Midt-Norge: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

Helseregion Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

Helseregion Øst: Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold

Helseregion Sør: Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder

Vedtaket trer i kraft 1. februar 1999.

Lagt inn 12. februar 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen