Vedtak om konsesjon for riksdekkende analogt reklamefinansiert fjernsyn mv.

Brev til TV 2 AS fra Kulturdepartementet

TV 2 AS
Postboks 7222
5020 Bergen

Deres ref.

Vår ref.

Dato

2000/4133 ME/ME3 tab:elt

15. oktober 2001

Vedtak om konsesjon for riksdekkende analogt reklamefinansiert fjernsyn mv.

  1. Tildeling av konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert fjernsyn formidlet via analoge bakkesendere

Kulturdepartementet viser til kunngjøring av 29. mars 2001 av ovennevnte, samt til TV 2 AS’ søknad av 29. mai 2001. Kulturdepartementet har med hjemmel i kringkastingsloven § 2-1 fattet vedtak om å tildele TV 2 AS (TV 2) konsesjon for riksdekkende analogt, reklamefinansiert fjernsyn for perioden 1. januar 2003 – 31. desember 2009. Med hjemmel i samme bestemmelse i kringkastingsloven har departementet fastsatt vilkår for konsesjonen. Disse følger vedlagt.

Departementet gjør oppmerksom på at det er adgang til å påklage vedtaket. Klage stiles til Kongen i Statsråd og sendes Kulturdepartementet. Fristen for eventuell klage er tre uker fra den dag vedtaket blir mottatt, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.

Departementet har med hjemmel i forvaltningsloven § 24, 2. ledd ikke sett det som nødvendig å gi en nærmere begrunnelse for vedtaket. Departementet vil imidlertid kommentere enkelte forbehold og forutsetninger som ble presentert av TV 2 i konsesjonssøknaden:

Forutsetning om enerett

Departementet fastholder at konsesjonen ikke er en enerett, men viser for øvrig til § 2-5, 3. ledd i konsesjonsvilkårene.

Forutsetninger knyttet til den del av konsesjonsvederlaget som skal nyttes til film- og fjernsynsproduksjon

TV 2 kommenterte det øremerkede tilskuddet til norsk film- og fjernsynsproduksjon og argumenterte for at det bør være et vilkår for å motta støtte fra fondet at produsenter har oppnådd visningsavtale med en kringkaster.

Støtteordningene for film- og fjernsynsproduksjon er som kjent under revisjon. Per i dag synes det ikke aktuelt å innføre en bestemmelse om visningsavtale. Departementet har imidlertid merket seg TV 2s synspunkt.

Forholdet til internasjonalt regelverk

TV 2 fremsatte et ønske om at det norske regelverket for sending av reklame endres, slik at det blir mer i overensstemmelse med de maksimalgrenser som tillates etter internasjonale regler. TV 2 viste til at kanalen utsettes for en stadig økende internasjonal konkurranse og at strenge norske reklameregler har en uheldig konkurransevridende effekt. TV 2 uttrykte et ønske om en dialog med departementet på dette området.

Departementet overvåker kontinuerlig rammebetingelsene for norske kringkastere, herunder reklamereglene. Departementet er oppmerksom på den økende internasjonale konkurransen, og er innstilt på å fremme forslag om endringer i gjeldende regelverk i tråd med et endret konkurransebilde. Departementet er bl. a. innstilt på å fremme forslag om å oppheve forbudet mot reklameinnslag på visse helligdager. Videre vil det være formålstjenlig å utvide adgangen til å sende reklame i avbrudd i bl.a. spillefilmer og i naturlige pauser i lengre programmer, for eksempel nyhetsmagasiner. Enkelte andre reguleringer, for eksempel forbudet mot å sende reklame rettet mot barn, er det ikke aktuelt å endre.

Departementet har tidligere foreslått at de kommersielle kringkasterne skal kunne bruke bevegelige bilder som sponsoridentifikasjon, men at dette ikke bør være tillatt for NRK. Ved Stortingets behandling av denne saken gikk flertallet mot departementets forslag. Dagens regelverk tillater derfor bare at sponsorer kan identifiseres ved et ikkebevegelig bilde. Departementet mener fortsatt at det bør gjelde ulike regler for sponsoridentifikasjon i NRK og i de riksdekkende kommersielt finansierte kringkasterne. På denne bakgrunn er departementet innstilt på å fremme forslag om at det blir åpnet for bruk av bevegelige bilder i de kommersielle kringkasternes sendinger.

Videre er departementet innstilt på fremme forslag om at det åpnes for såkalte "home shopping-programmer" innenfor rammen av de relevante EU-direktiver. Forutsetningen er at slike programmer er tydelig merket og ikke legges i beste sendetid.

For ordens skyld gjør departementet oppmerksom på at eventuelle forslag til endringer i reklameregelverket helt eller delvis må forelegges Stortinget.

  1. Endring av vilkårene i TV 2s nåværende konsesjon

Kulturdepartementet har videre fattet vedtak om å oppheve konsesjonsvilkårenes punkt 3 "Endringer i eierforhold m.v.", meddelt TV2 A/S 14. november 1991, jf. endringer meddelt 23. november 1993, jf. endringer meddelt 18. oktober 1994. Departementet har med hjemmel i forvaltningsloven § 24, 2. ledd ikke sett det som nødvendig å gi en nærmere begrunnelse for vedtaket.

Med hilsen

Ellen Horn
statsråd

Roy Kristiansen
ekspedisjonssjef

Vedlegg: konsesjonsvilkår