Veileder i leverandørutvikling: Forord

FORORD

Regjeringen har som mål å bidra til at offentlig sektor fungerer som et konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Gjennom rammevilkår og konkrete tiltak kan myndighetene på alle nivåer, bidra til å forbedre konkurranseevnen til næringslivet, for både små og store bedrifter.

Offentlige virksomheter kjøper årlig inn varer og tjenester for ca 150 milliarder kroner, selv når vi holder petroleumssektoren utenfor, og er således en vesentlig kunde for norsknæringsliv. Rollen som storkunde bør benyttes i en aktiv innsats for å utvikle norske bedrifter som leverandører. Dette er til gjensidig fordel for begge parter. Veilederen tar sikte på å klargjøre hvordan dette kan gjøres innenfor rammene av regelverket for offentlige anskaffelser.

Gjennom regelverket for offentlige anskaffelser i EØS- og WTO-avtalene, har norsk næringsliv fått tilgang til et stort internasjonalt offentlig anskaffelsesmarked. Dette gir norske bedrifter store utfordringer og muligheter. Samtidig møter næringslivet skjerpet konkurranse i det norske markedet.

Nærings- og handelsdepartementet er opptatt av at offentlige oppdragsgivere praktiserer regelverket i samsvar med våre internasjonale forpliktelser. Erfaringene med regelverket så langt, viser økt konkurranse og rimeligere leveranser. Som næringsdepartement er vi samtidig opptatt av at frihetsgradene i regelverket utnyttes slik at næringslivet blir mer konkurransedyktig. Offentlig sektor kan drive leverandørutvikling gjennom aktiv anvendelse av regelverket, til gjensidig nytte for både oppdragsgiver og leverandør.

Jeg håper hele veilederen blir lest, men vil spesielt lede oppmerksomheten til kapittel 3 om konkrete leverandørutviklingstiltak, og kapittel 4 om det juridiske handlingsrommet for leverandørutvikling.

Lars Sponheim

linkdoc024005-990166#doc(Til Innledning)

Lagt inn 7. desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen