Veileder i leverandørutvikling: Referanser og kontakter

Referanser og kontakter

Som næringsdepartement er vi opptatt av at oppdragsgivere utnytter de muligheter som foreligger på dette området til å gjøre næringslivet mer konkurransedyktig, det vil si medvirke til leverandørutvikling. Dette fordi vi tror at det ikke bare vil gagne leverandørene men også oppdragsgiversiden.

Hensikten med disse retningslinjene er først og fremst at de skal være et hjelpemiddel for oppdragsgiverne til å iverksette leverandørutvikling i praksis. Det er i den forbindelse viktig å få økt oppmerksomhet om dette området på ledelsesnivå slik at det kan bli en nødvendig koordinering mellom alle berørte parter i organisasjonen.

Dersom det er behov for ytterligere råd og veiledning kan det tas kontakt med følgende:

Nærings- og handelsdepartementet
ved seksjon for Offentlig Støtte og Anskaffelser
Tlf 22 24 66 71

Forvaltningstjenesten
ved Statskjøpsavdelingen
Tlf 22 24 96 31

Kommunenes Sentralforbund
ved Kommune Sektorens Innkjøpsforum
ved Gerd Buflod eller
Leverandørutvikling i Kommunesektoren (LUK) ved Reidar Melheim Tlf 22 94 77 00

SND
ved Senter for utviklingskontrakter
Tlf 22 00 25 00

Lagt inn 7. desember 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen