Velferdsturisme fra EØS-landene

Vista Analyse. Rapport 2016/40

Vista Analyse har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet analysert EØS-innvandringenfra 1994 og frem til i dag.

Vista Analyse har lagt til grunn at velferdsturisme er innvandring hvor formålet er å oppnå økt velferd gjennom trygd, snarere enn gjennom arbeid. I rapporten er en velferdsturist definert som en person som i løpet av det andre året etter ankomst har mottatt mer i velferdsytelser enn i arbeidsinntekt. 

I rapporten har Vista Analyse undersøkt den mulige forekomsten av velferdsturisme gjennom analyser av registerdata for EØS-innvandringen i perioden 1994–2014. Det konkluderes med at EØS-innvandringen hittil i svært liten grad har vært velferdsturisme.

Det Vista Analyse kan finne av velferdsturisme, dreier seg om deler av øst-europeernes mottak av barnetrygd og kontantstøtte. I rapporten konkluderes det med at denne velferdsturismen ikke i seg selv utgjør noen utfordring for de offentlige finansene, fordi verken barnetrygd eller kontantstøtte utgjør store beløp, og fordi barnetrygden dessuten fullt ut lar seg kombinere med arbeid. Likevel peker Vista Analyse på at det kan være grunn til bekymring for hvordan EØS-innvandringen vil påvirke de offentlige finansene i Norge. Vista Analyse viser til at arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa i dag bidrar mindre enn andre innvandrergrupper fra EØS, men at dette skyldes at de betaler mindre i skatt og ikke at de mottar mer i velferdsytelser. I rapporten blir det imidlertid understreket at dette bildet på sikt kan bli annerledes. 

Rapporten

Les rapporten her (vista-analyse.no)

Oppdragstaker

Tyra Ekhaugen, Vista Analyse.

Oppdragsgiver

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.