Verani AS

Innledning
Vi viser til klage fra Verani AS 10. januar 2012 på Foretaksregisterets vedtak 7. januar 2012 vedrørende fravalg av revisjon. Klagen er oversendt Nærings- og handelsdepartementet i brev 6. februar 2012. Vi viser til foreløpig svar datert 10. mai 2012 og ytterligere opplysninger mottatt 16. mai 2012.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen følger nedenfor.

Om klagen
Foretaksregisteret mottok 23. desember 2011 elektronisk meldning om fravalg av revisjon for Verani AS gjennom Altinn. Vedlagt meldingen lå generalforsamlingsprotokoll datert 25. november 2011 og styreprotokoll dater 24. november 2011. Protokollene var kun signert av Øyvind Jahr selv om det var to personer til stede på generalforsamlingen og på styremøtet. Ny dokumentasjon ble etterspurt i brev 23. desember 2011 gjennom Altinn, med frist 27. desember. Innsender fikk samme dag automatisk e-postvarsel om at post var mottatt i Altinn. Da de etterspurte opplysningene ikke ble mottatt før 4. januar 2012 ble meldingen nektet registrert 7. januar.

Klager anfører at samordnet registermelding ble innsendt første gang 8. desember 2011 sammen med styreprotokoll og generalforsamlingsprotokoll. Klager opplyser at begge protokollene inneholdt de obligatoriske opplysningene, men at styreprotokollen ved en feil ble datert dagen før generalforsamlingsprotokollen. Klager viser til at han mottok brev fra Foretaksregisteret 23. desember og sier at det der ble bedt om ytterligere opplysninger og med frist 6. januar 2012. Klager viser til at ny forsendelse ble sendt inn 4. januar 2012. Klager ber om at meldingen registreres da denne er mottatt innen fristen 6. januar 2012.

Rettslig grunnlag
I henhold til lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 5-1 skal registerføreren prøve om det som innkommer til registrering og grunnlaget for det, er i samsvar med lov og blitt til i samsvar med lov. Kontrollen gjøres på grunnlag av de innsendte dokumenter og kan således karakteriseres som en formalkontroll. Dersom registerfører finner at en melding ikke er lovmessig eller i samsvar med vedtektene, skal registrering nektes, jf. § 5-2.

Det følger av lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 7-6 første ledd at generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring kan gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres etter revisorloven dersom bestemte vilkår er oppfylt. I henhold til § 7-6 femte ledd, siste punktum får beslutning om fravalg av revisjon ikke virkning før den er registrert i Foretaksregisteret. Loven åpner ikke for fristutsettelse og det er ikke etablert noen overgangsordning for fravalg av revisjon.

Departementets vurdering
Problemstillingen er om meldingen om fravalg av revisjon for Verani AS kan registreres i Foretaksregisteret.

Foretaksregisteret mottok melding om fravalg av revisjon for Verani AS 23. desember 2011. Departementet har vurdert styreprotokollen og generalforsamlingsprotokollen vedlagt meldingen av 23. desember. Generalforsamlingsprotokollen datert 25. november er ikke i samsvar med reglene i aksjeloven § 5-16 da protokollen kun er signert av møteleder. Styreprotokollen datert 24. november er ikke i samsvar med reglene i aksjeloven § 6-29. Blant annet fremgår det ikke hvor styremøtet er avholdt, om saksbehandlingen oppfyller kravene i § 6-24 og styreprotokollen er ikke underskrevet av alle medlemmene som har deltatt i styrebehandlingen. I tillegg er styremøte avholdt før generalforsamlingen. I henhold til aksjeloven § 7-6 er det generalforsamlingen som skal vedta å gi styret fullmakt til å fravelge revisjon. Etterpå skal det avholdes styremøte hvor styret tar stilling til om fullmakten skal benyttes. Protokoll fra styremøte som viser at slik fullmakt er benyttet, er ikke vedlagt meldingen. Etter departementets vurdering er meldingen mangelfull og skal nektes registrering.

Departementet har i e-post 4. mai til Verani AS bedt om dokumentasjon på klagers anførsel om at dokumentene ble sendt inn 8. desember 2011 og kopi av brev fra Foretaksregisteret som viser at fristen for innsendelse ble satt til 6. januar 2012. Klager har besvart henvendelsen i e-post 16. mai 2011, men har ikke lagt frem dokumentasjon på de etterspurte opplysningene. Brønnøysundregistrene opplyser at det ikke ble mottatt melding den 8. desember 2011, verken om fravalg av revisjon eller andre endringer. Brønnøysundregistrene har videre lagt frem dokumentasjon på at svarfristen ble satt til 27. desember 2011.

Reglene om fravalg av revisjon trådte i kraft 1. mai 2011. Lovendringen ble omtalt i media og hos forskjellige bransjeorganisasjoner. Den 4. mai sendte Foretaksregisteret ut en pressemelding der det ble presisert og angitt hvilke krav som ble stilt til melding om fravalg av revisjon. Også på Brønnøysundregistrenes hjemmeside har det hele tiden siden loven trådte i kraft, vært informasjon om krav til melding og vedlegg samt hvilke frister som gjelder. For å kunne garantere registrering av alle meldinger om fravalg av revisjon innen utgangen av 2011, satte Brønnøysundregistrene en frist for elektronisk innsending 10. desember 2011. Selv om meldingen fra Verani AS kom inn sent ble den behandlet av Foretaksregisteret. Etter departementets vurdering er det selskapets ansvar å sørge for at registermeldingen er korrekt utfylt og at alle aktuelle vedlegg er med. Videre mener departementet at Brønnøysundregistrene gjort det som med rimelighet kan forventes for å varsle om mangelen og gi klager mulighet til å rette denne.

Vedtak
I medhold av lov 21. juni nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) § 9-1, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 34, fatter departementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Nærings- og handelsdepartementet opprettholder Foretaksregisterets vedtak av 7. januar 2012.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.