Verdier på spill - Kunstnerisk handlingsrom i teatret

En evaluering av Hålogaland Teater, Hordaland Teater og Teater Ibsen.

I St.meld. nr. 32 (2007–2008) Bak kulissene varslet Kulturdepartementet innføring av periodiske evalueringer på musikk- og scenekunstfeltet. Evalueringene inngår i departementets ordinære system for mål- og resultatvurdering på musikk- og scenekunstområdet.

Panelet som har utarbeidet denne rapporten ble oppnevnt av departementet høsten 2015. Oppdraget har vært å evaluere kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse ved Hålogaland Teater, Hordaland Teater og Teater Ibsen for perioden 2012–2015.

Arbeidet ble igangsatt i oktober 2015 og sluttført i juni 2016.

Evalueringsrapport

Evalueringsskjema

Evaluering KUD

Verdier på spill