Verdivurdering av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE)

Verdivurdering av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE)

Olje- og energidepartementet har engasjert konsulentselskapet Wood Mackenzie for å verdivurdere SDØE-porteføljen.

Per 1.1.2005 er porteføljens verdi beregnet til 625,7 milliarder kroner. Hvis man sammenligner med verdien ved inngangen av året, har verdien av SDØE økt med 214,3 milliarder kroner i 2004. 175,8 milliarder av dette skyldes økte prisforventninger. I tillegg til effekten av økte priser, har verdien av SDØE økt med 38,5 milliarder kroner. Denne verdiøkningen skyldes i følge Wood Mackenzie hovedsaklig modning av ressurser, økte investeringer, økt produksjon på kort og mellomlang sikt og reduserte kostnader.

Gullfaks, Åsgard, Heidrun, Norne og Grane var de feltene som bidro til den største verdiøkningen i SDØE-porteføljen i 2004.

Rapporten fra Wood Mackenzie Engelsk (pdf format)

Pressemelding 23.06.05