VIII Forskrift 15. april 1994 om gjennomføring av anbud i

VIII Forskrift 15. april 1994 om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse


DATO: 15.04.1994 nr. 256
DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet)
AVD/DIR: Avd. for luft- og banetransport
PUBLISERT: Avd I 1994 482
IKRAFTTREDELSE: 01.07.1994
SIST-ENDRET: F25.09.1998 nr. 912
ENDRER:
GJELDER FOR: Norge
HJEMMEL: L11.06.1993 nr. 101 § 16-1, § 16-2, § 16-3, § 16-4, § 16-5, F15.07.1994 nr. 691 § 3

Forskrift om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse

( http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19940415-0256.html)

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 15. april 1994 med hjemmel i forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område § 3. Jf.r. Rfo (EØF) nr. 2408/92 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, artikkel 4. Endret 15. juli 1994 nr. 806, 22 nov 1996 nr. 1082, 25 sep 1998 nr. 912.

§ 1.Definisjoner1>

I denne forskrift menes med:

1. oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet eller underliggende organ,

2. anbyder: luftfartsselskap som legger inn et anbud,

3. åpen anbudskonkurranse: anskaffelsesprosedyre som tillater alle luftfartsselskaper å gi anbud,

4. åpen anbudskonkurranse med etterfølgende forhandling: anskaffelsesprosedyre som innebærer at oppdragsgiver, etter å ha avholdt åpen anbudskonkurranse i samsvar med denne paragrafs punkt 3, konsulterer en eller flere anbydere etter eget valg og forhandler om kontraktsvilkårene med en eller flere av dem,

5. kjøp etter forhandling: anskaffelsesprosedyre som innebærer at oppdragsgiver konsulterer luftfartsselskap etter eget valg og forhandler om kontraktsvilkårene med en eller flere av dem.

1 >Endret ved forskrift 15 juli 1994 nr. 806.

§ 2.Anvendelsesområde2>

Denne forskrift får anvendelse på ruter som legges ut på anbud i samsvar med forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område § 1 nr. 4.

2> Endret ved forskrift 15. juli 1994 nr. 806.

§ 3.Generelle krav til anbyder3>

Den som legger inn anbud må ha gyldig lisens utstedt av luftfartsmyndigheten i samsvar med forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område § 1 nr. 8.

Den som legger inn anbud må kunne dokumentere at vedkommende kan oppfylle eventuelt særskilte krav til sikkerhet, materiell og miljø i samsvar med spesifikasjoner gitt i anbudsinnbydelsen.

Anbyder som uten konkurranse mottar tilskudd i forbindelse med drift av andre ruter skal regnskapsmessig skille slik tilskuddsvirksomhet fra anbudsvirksomheten.

3> Endret ved forskrift 15. juli 1994 nr. 806.

§ 4.Valg av anskaffelsesprosedyre

1. Anskaffelse skal skje ved åpen anbudskonkurranse. Unntak herfra kan gjøres såfremt vilkårene i nr. 2 eller 3 er til stede.

2. Åpen anbudskonkurranse med etterfølgende forhandling kan benyttes dersom:

a) samtlige eller enkelte anbud i en åpen anbudskonkurranse er ukorrekte, jf. § 11,

b) det etter anbudsfristens utløp viser seg kun å være én anbyder eller at det på annen måte ikke foreligger tilstrekkelig konkurranse.

At oppdragsgiver forbeholder seg retten til å benytte etterfølgende forhandlinger må fremgå av anbudsinnbydelsen i tillegg til en angivelse av at det ikke kan foretas avgjørende endringer i de opprinnelige anbudsvilkårene.

Oppdragsgiver skal på hensiktsmessig måte underrette de(n) anbyder(e) som deltok i den åpne anbudskonkurransen om at man går over til etterfølgende forhandlinger. Dette gjelder likevel ikke dersom oppdragsgiver ved den etterfølgende forhandling tar med alle luftfartsselskap som i den forutgående åpne anbudskonkurranse har gitt bud i samsvar med anskaffelsesprosedyrens formelle krav.

3. Kjøp etter forhandling kan benyttes, uten forutgående kunngjøring og åpen anbudsinnbydelse, dersom det på grunn av særlige forhold som oppdragsgiveren ikke kunne forutse, er umulig å overholde fristene fastsatt for åpen anbudskonkurranse.

§ 5.Kunngjøring

Oppdragsgiver skal kunngjøre anbudskonkurransen i Den Europeiske Unions Tidende samt i Norsk Lysingsblad og andre egnede nasjonale media/organer.

Kunngjøringen i Den Europeiske Unions Tidende skal utformes og i sin helhet offentliggjøres på ett av Den Europeiske Unions offisielle språk.

§ 6.Frister

1. Fristen for innlevering av anbud må settes tidligst en måned etter kunngjøringsdatoen.

2. Tiden mellom anbudsinnlevering og anbudsåpning bør være minst ett døgn.

3. Forutsatt at forespørsel er fremsatt i god tid, skal oppdragsgiver innen rimelig tid sende anbudsgrunnlag og supplerende dokumentasjon til anbydere.

4. Valg av anbyder kan skje tidligst 2 måneder etter frist for innlevering av anbud.

§ 7.Hastetilfelle

I hastetilfeller hvor det er umulig å anvende fristene nevnt i § 6 kan oppdragsgiver etter en konkret vurdering fastsette kortere frister.

§ 8.Modell for kunngjøring av anbudskonkurranse

Kunngjøring av anbudskonkurranse skal normalt inneholde:

a) oppdragsgivers navn, adresse, telefonnummer, telegrafisk adresse og teleks- og telefaxnummer,

b) navn og adresse til det organ som forespørsel om utlevering av relevante dokumenter kan rettes til samt siste frist for framleggelse av slik forespørsel,

c) ev. særskilte krav til sikkerhet/materiell/miljø,

d) rutenettets/rutens geografiske beliggenhet,

e) minimum transportstandard som ønskes, herunder eventuelt type materiell, frekvens, antall stopp underveis, takster, service m.v.,

f) opplysning om bruk av standard anbudsskjema,

g) hvordan anbudet skal oppgis, herunder krav til dokumentasjon av inntekter, kostnader og trafikktall, samt angivelse av beregningsmetoder og analysegrunnlag og ev. bruk av spesielle skjema,

h) hvordan eventuelt krav om kompensasjon skal oppgis,

i) frist tid/sted for innlevering av anbud, herunder adresse hvor anbudet skal sendes til,

j) språk som skal benyttes,

k) at oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige anbud,

l) angivelse av personer som har tillatelse til å være til stede ved åpningen av anbudene og dato, klokkeslett og sted for åpningen av anbudene,

m) opplysning om at for sent innkomne anbud og anbud som ikke er i samsvar med anbudsinnbydelsen, vil bli avvist,

n) at oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre etterfølgende forhandlinger,

o) angivelse av den periode anbyderen er forpliktet til å opprettholde sitt tilbud,

p) kontraktens gyldighetsperiode (normalt 3 år), herunder tidspunkt for oppstart,

q) kriterier som vil bli lagt til grunn ved tildeling av kontrakten, om mulig i prioritert rekkefølge, jf. § 14,

r) opplysning om bruk av standard kontrakt på området,

s) angivelse av sanksjoner ved ikke-oppfyllelse av kontrakt.

§ 9.Særlig om for sent innkomne anbud4>

Anbud som kommer inn etter anbudsfristens utløp, jf. § 6, skal avvises som for sent innkommet og returneres.

Dette gjelder likevel ikke anbud som kommer inn etter fristen, men før anbudsåpningen, dersom det tydelig fremgår av postsendingen at anbudet er postlagt så tidlig at det ved normal postgang burde vært kommet frem før fristen, eller vedkommende anbyder - før anbudsåpningen er foretatt - på grunnlag av kvittering fra statens postselskap har godtgjort dette.

Avvisningsvedtaket med begrunnelse skal innføres i anbudsprotokollen.

4> Endret ved forskrift 22 nov 1996 nr. 1082.

§ 10.Prosedyrer i forbindelse med anbudsåpningen5>

Rettidig mottatte anbud skal åpnes på det sted og tidspunkt som er oppgitt i anbudsgrunnlaget. Ved anbudsåpningen skal en på forhånd utnevnt representant fra oppdragsgiver foreta anbudsåpningen og undertegne anbudsprotokollen. Hver anbyder har rett til å være tilstede ved en representant.

Under anbudsåpningen skal anbyderens navn leses opp, men ikke behovet for kompensasjon og foreslått transportstandard. Så snart oppdragsgiver har besluttet at det ikke er behov for etterfølgende forhandlinger, jf. § 4 nr. 2, skal kompensasjonskravene offentliggjøres. Ved eventuelt etterfølgende forhandlinger vil kompensasjonskravene bli offentliggjort så snart forhandlingene er sluttført.

I anbudsprotokollen skal følgende inntas:

a) dato og klokkeslett for åpningen,

b) anbudets merking,

c) hvilke rutenett/ruter anbudsinnbydelsen omfatter,

d) tilstedeværende,

e) krav til kompensasjon i anbudet samt anbyders navn,

f) ev. avvisninger av anbydere/anbud, jf. § 11 i.f.

5> Endret ved forskrift 25. sep 1998 nr. 912.

§ 11.Avvisning

1. Et anbud skal avvises dersom:

anbudet slik det fremstår ved anbudsfristens utløp ikke oppfyller kravene for å delta i konkurransen, jf. § 3.

2. Et anbud kan etter nærmere vurdering avvises dersom:

a) anbudet ikke inneholder alle de opplysninger og oppgaver som er forlangt,

b) anbudet ikke oppgir behovet for kompensasjon slik som forutsatt i anbudsinnbydelsen, jf. § 8 bokstav h),

c) anbyderen ikke kan starte opp innen den i anbudsinnbydelsen fastsatte frist, jf. § 8 bokstav p),

d) anbudet oppgir behov for kompensasjon som er urimelig i forhold til den tjenesten som skal leveres og anbyder ikke kan oppgi fyllestgjørende grunn til dette.

Av anbudsprotokollen skal det fremgå hvilke anbud som blir avvist og grunnen til dette, jf. § 10 bokstav f).

§ 12.Kriterier for å utelukke anbydere

1. Oppdragsgiver kan ved utvelgelse av anbyder og ved tildeling av kontrakt utelukke anbydere:

a) som er konkurs, under gjeldsforhandling eller under avvikling, eller som har innstilt sin virksomhet eller befinner seg i en tilsvarende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter,

b) som er begjært konkurs, hvor det er begjært åpning av gjeldsforhandling eller begjært tvangsoppløsning eller annen lignende prosess med hjemmel i nasjonale lover og forskrifter,

c) som ved en rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel,

d) som i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje, som er påvist ved metoder som oppdragsgiver kan forsvare,

e) som ikke har oppfylt sine forpliktelser vedrørende innbetaling av skatter og avgifter i samsvar med lovbestemmelsene i den stat hvor han er etablert, eller i Norge,

f) som har gitt grovt feilaktige opplysninger som svar på den informasjon som er krevd i medhold av §§ 8 og 13.

2. Når oppdragsgiveren krever bevis for at anbyderen ikke er i en situasjon som nevnt i nr. 1 bokstav a), b), c), e), eller f), kan etter oppdragsgivers skjønn følgende dokumenter godtas som tilstrekkelig bevis:

a) når det gjelder bokstav a), b) eller c): utdrag fra strafferegister eller konkursregister. I mangel av dette, et tilsvarende dokument som viser at kravene er tilfredsstilt, utstedt av en retts- eller forvaltningsmyndighet i anbyderens hjemstat eller nåværende oppholdsstat,

b) når det gjelder bokstav e) eller f): attest utstedt av vedkommende myndighet i den berørte stat.

§ 13.Supplerende opplysninger

Oppdragsgiver kan dersom en finner det hensiktsmessig anmode anbyder(e) om å supplere eller utdype de fremlagte attester og dokumenter.

Det samme gjelder innenfor kontraktsperioden.

§ 14.Valg av anbyder

1. Oppdragsgiver skal under henvisning til §§ 3 og 8 basere tildelingen av en kontrakt enten utelukkende på laveste behov for kompensasjon eller på det økonomisk mest fordelaktige bud.

2. Dersom oppdragsgiver baserer tildelingen av kontrakt på det etter en helhetlig vurdering økonomisk sett mest fordelaktige bud, men behovet for kompensasjon alene ikke er avgjørende kriterium, skal alle kriterier som vil bli lagt til grunn for tildelingen ha vært oppgitt i kontraktskunngjøringen. Dette skal, om mulig, skje i prioritert rekkefølge.

3. Dersom det for en kontrakt foreligger bud som virker unormalt lave i forhold til ytelsen, kan oppdragsgiver undersøke de enkelte poster i budene før det gjøres vedtak om tildeling. For dette formål skal oppdragsgiver be anbyderen fremskaffe de nødvendige forklaringer, og eventuelt angi hvilke deler av budet oppdragsgiver anser som uakseptable.

§ 15.Kunngjøring av tildelt kontrakt

Tildeling av kontrakt kunngjøres på en hensiktsmessig måte.

§ 16.Utfyllende forskrifter

Samferdselsdepartementet kan fastsette endringer til utfylling og presisering av denne forskrift.

§ 17.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 1994.

Lagt inn 25. mars 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen