Viking Pelagic AS

Unntak fra aksjeloven § 6-11 for daglig leder i Viking Pelagic AS

Vi viser til søknad datert 12. august 2013 om unntak fra bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd for daglig leder i Viking Pelagic AS, org.nr. 998 209 285. Vi viser også til e-post med ytterligere informasjon mottatt 15. oktober 2013.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at søknaden kan innvilges. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Rettslig grunnlag
Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt i Norge. Bostedskravet er begrunnet i jurisdiksjonshensyn, idet personer som er bosatt i Norge kan saksøkes her og er underlagt norsk tvangsmyndighet. Gjennom kongelig resolusjon er Nærings- og handels­departementet tildelt myndighet til å gjøre unntak fra bostedskravet i det enkelte tilfellet.

Kravet om bosted gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat. Dette unntaket er begrunnet ut fra EØS-avtalens ikke-diskriminerings­prinsipper. Etter Luganokonvensjonen 2007 er det mulig å få anerkjent og fullbyrdet en norsk dom om erstatningsansvar i EU, Danmark, Island og Sveits. Dette gjelder også når personen bor i et land som er medlem av Luganokonvensjonen når saken reises.

I vurderingen av dispensasjonssøknadene legger departementet vekt på tilgjengeligheten til selskapets ledelse og om norske domstoler har jurisdiksjon i det aktuelle landet. Tilgjengelig­het og jurisdiksjon er viktig for myndigheter, kreditorer, ansatte og andre som må forholde seg til selskapet. Som hovedregel blir det bare gitt unntak fra bostedskravet for enten daglig leder eller styret.

Om selskapet
Viking Pelagic AS ble ifølge søknaden etablert i juni 2012 og er 100 % eid av Imperial Globe Trade SA som er registrert og driver sin virksomhet i Ukraina. Selskapet driver med kjøp, salg og prosessering av kjøtt, fisk og andre råvarer/matvarer, herunder import- og eksport­virksom­het.

Styret har tre medlemmer, hvorav to er norske og bor i Norge. Styret oppfyller dermed bostedskravene i aksjeloven. Selskapet har ingen ansatte.

Da selskapet ble etablert, var aksjekapitalen under minstekravet for ansettelse av daglig leder. I forbindelse med morselskapets ønske om økt satsing på kjøp og salg av norske råvarer, er aksjekapitalen økt slik at aksjeloven nå setter krav til ansettelse av daglig leder.

Viking Pelagic AS ønsker at ukrainsk statsborger Viktor Sagaydak skal være daglig leder i selskapet. Viktor Sagaydak vil være bosatt i Ukraina, der han i dag er den som har ansvaret for forhandlinger med eksportører og innkjøp i alle land selskapet importerer fra. Det er dermed Sagaydak som har oversikt over hvilke produkter og volumer som skal handles gjennom selskapet i Norge, samt at han vil bedømme relevant prisnivå i markedet. Viktor Sagaydak skal i følge søknaden tilbringe en del av arbeidstiden i Norge.

Vurdering av søknaden
Viktor Sagaydak skal være bosatt i Ukraina, og det er derfor nødvendig med unntak fra bestemmelsen i aksjeloven § 6-11 (1). Vi viser til opplysningene om at Sagaydak har særlig kompetanse og erfaring som er av betydning for Viking Pelagic AS.

Når det gjelder hensynet til tilgjengelighet, viser departementet til at daglig leder skal til­bringe noe av arbeidstiden sin her i landet. Ifølge søker vil daglig leder ha om lag tre årlige turer til Norge av noen dagers varighet. Når selskapet ikke har ansatte og styret oppfyller kravene i aksjeloven, mener departementet at hensynet til tilgjengelighet for myndigheter, kreditorer og andre som må forholde seg til selskapet, er ivaretatt.

Når det gjelder hensynet til jurisdiksjon, viser departementet til at en norsk dom ikke vil kunne gjøres gjeldende i Ukraina. I og med at styret oppfyller kravene i aksjeloven, vil en eventuell ansvarssak kunne rettes mot styret. Jurisdiksjonshensynet anses derfor for å være ivaretatt.

Ut fra en helhetsvurdering av opplysningene i saken er departementet kommet til at vilkårene for å kunne gjøre unntak fra bostedskravet for daglig leder i aksjeloven § 6-11 første ledd er oppfylt. Et unntak vil være i tråd med departementets praksis.

Vedtak
Nærings- og handelsdepartementet gjør følgende unntak fra kravet om bosted i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 6-11 første ledd, jf. kgl. res. av 17. juli 1998 nr. 619: 
 

Viking Pelagic AS (org. nr. 998 209 285) kan ha Viktor Sagaydak, ukrainsk statsborger bosatt i Ukraina, som daglig leder.

Unntaket gjøres under forutsetning av at selskapets styre oppfyller bostedskravet i aksjeloven § 6-11 første ledd.

Søknaden er innvilget, men for ordens skyld gjør vi likevel oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28-32. Klage­fristen er tre uker, og klagen sendes til Nærings- og handelsdepartementet, jf. forvaltnings­loven § 32 første ledd. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å klage til Sivilombudsmannen hvis en klagesak er avgjort av Kongen i statsråd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på departementets nettside www.nhd.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.