Vinterpakken - høring av regelverksforslag fra Europakommisjonen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2017

Vår ref.: 16/3757

Olje- og energidepartementet viser til Europakommisjonens fremleggelse av "vinterpakken" ("Clean Energy for all Europeans") 30. november 2016. Vinterpakken representerer en omfattende samling av ulike politiske og rettslige initiativ fra Europakommisjonen, som ledd i arbeidet under energiunionen. Forslagene skal behandles i Rådet og Europaparlamentet. Denne prosessen vil gå over tid, og det kan skje justeringer i det materielle innholdet i løpet av denne perioden. Vinterpakken inneholder enkelte nye regelverksforslag og en revisjon av flere eksisterende rettsakter på energiområdet. Endringene kan få konsekvenser for Norge. Det vises til departementets omtale av fremleggelsen.

Departementet ønsker innspill til det videre arbeidet med Kommisjonens forslag til regelverk, herunder synspunkter på forhold som gjør seg spesielt gjeldende for Norge. I tråd med Utredningsinstruksen pkt. 3-3 legges regelverksforslagene med dette ut på høring.

Europakommisjonens framlegg omfatter også ulike meldinger, blant annet knyttet til økodesign, forskning og innovasjon, samt en strategi om intelligente transportsystemer. Videre er det lagt fram ulike bakgrunnsdokumenter, retningslinjer m.m. i tilknytning til de ulike regelverksforslagene.

Departementet vil gjennomføre et første høringsmøte onsdag 18. januar 2017. På møtet vil det være mulig å komme med synspunkter og innspill til ulike delene av vinterpakken. De som ønsker å komme med høringsinnspill på høringsmøtet bes om å gi beskjed om dette samtidig med påmeldingen. Hvert innspill kan maksimalt ha en lengde på ti minutter. Påmelding til høringsmøtet kan gjøres innen mandag 16. januar 2017 til Heidi Lundberg, på følgende e-postadresse: heidi.lundberg@oed.dep.no

Spørsmål knyttet til pågående arbeid under energiunionen, kan rettes til avdelingsdirektør Johan Vetlesen, tlf.: 22246305 eller avdelingsdirektør Eli Jensen, tlf.: 22246335. Kontaktpersoner på de enkelte delene av vinterpakken er angitt under.

I denne skriftlige høringen ønsker departementet først og fremst uttalelser i tilknytning til de ulike regelverksforslagene. Det kan gis høringssvar til alle forslagene, eller deler av disse. Av praktiske hensyn bes det om at høringsinstansene i sitt svar angir hvilke deler av regelverksframleggene det gis innspill til, og at inndelingen nedenfor benyttes.

1. Markedsregelverket m.m.

Forslag til revidert elmarkedsdirektiv, som opphever direktiv 2009/72/EC (COM (2016) 864 final samt Annex 1 til 4)

Forslag til revidert elmarkedsforordning, som opphever forordning 714/2009/EF (COM (2016) 861 final samt Annex 1 og Annex 2)

Forslag til revidert ACER-forordning, som opphever forordning 713/2009/EF (COM (2016) 863 final samt Annex)

Ny forordning om risikoforbyggende tiltak i elektrisitetssektoren (COM (2016) 862 final samt Annex.

I de tre førstnevnte rettsaktene er det foreslått tillegg og endringer i regelverket som inngår i tredje energimarkedspakke, og som omhandler elektrisitetssektoren. Gassregelverket omfattes ikke av endringene. Forslaget til ny forordning om risikoforebyggende tiltak opphever direktiv 2005/89/EC (elforsyningssikkerhetsdirektivet).

Eventuelle spørsmål om forslagene til endringer i markedsregelverket kan rettes til underdirektør Henriette Nesheim, tlf.: 22246288, eller underdirektør Laila Berge, tlf.: 22246282.  

 2.                       EUs 2030-mål for fornybar energi og energieffektivisering

 Energieffektivisering

Forslag til endring av energieffektiviseringsdirektivet 2012/27/EU (COM (2016) 761 final samt Annex)

Kommisjonen legger frem en revisjon av enkelte spesifikke bestemmelser i energieffektiviseringsdirektivet. Det foreslås et bindende energieffektiviseringsmål på 30 % på EU-nivå innen 2030.

Forslag til endring av bygningsenergidirektivet 2010/31/EU (COM (2016) 765 final samt Annex)

Kommisjonen legger frem en revisjon av enkelte spesifikke bestemmelser i bygningsenergidirektivet. Direktivet videreføres i hovedsak slik det er i dag, med noen styrkede og moderniserte bestemmelser.

Melding om arbeidsplan for økodesign 2016-2019 (COM (2016) 773 final)

Arbeidsplanen omhandler Kommisjonens prioriterte områder under økodesign- og energimerkeregelverket fra 2016-2019.

Eventuelle spørsmål om regelverket for energieffektivisering kan rettes til underdirektør Sverre Sand, tlf.: 22246228, eller underdirektør Peter Føllesdal Brown, tlf.: 22246264. 

Fornybar energi

Forslag til nytt fornybardirektiv, som opphever direktiv 2009/28/EF (COM (2016) 767 final samt Annex 1 – 12).

I det nye fornybardirektivet går EU videre fra dagens nasjonale mål i 2020, til et felleseuropeisk mål om en fornybarandel på minst 27% i 2030.

Eventuelle spørsmål om fornybardirektivet kan rettes til avdelingsdirektør Eli Jensen, tlf.: 22246335, eller seniorrådgiver Sadiya Kostøl Jama, tlf.: 22246178. 

3. Styringssystemet for energiunionen

Forslag til forordning om et styringssystem for energiunionen (COM (2016) 759 final samt Annex 1-11)

Utkast til forordning om et styringssystem for energiunionen er et nytt, overordnet og bindende regelverk. Det skal sikre at EUs medlemsland når de felles EU-målene under energiunionen, herunder de overordnede energi- og klimamålene for 2030.

Eventuelle spørsmål om styringssystemet for energiunionen kan rettes til underdirektør Inger Østensen, tlf.: 22246020, eller seniorrådgiver Lisa M. Løvold Ihle, tlf.: 22246325. 

4. Annet

Forskning og innovasjon

Meldingen "Accelerating  Clean Energy Innovation" (COM (2016) 763 final samt Annex).  I perioden 2018-2020 vil Kommisjonen bruke mer enn 2 milliarder euro fra Horisont 2020 på støtte til forskning, utvikling og innovasjon innenfor ren energi. Forskningen rettes særlig mot energilagring, elektrifisering av transportsektoren, bygningssektoren og integrasjon av fornybar energi i energisystemet.

Eventuelle spørsmål om meldingen om forskning og innovasjon kan rettes til avdelingsdirektør Torgeir Knutsen, tlf.: 22246221, eller seniorrådgiver Astrid Stavseng, tlf.: 222466168.

5.                  Høringsfrist m.m.

Olje- og energidepartementet ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes innen onsdag 15. mars 2016.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Høringsuttalelsen sendes da til: postmottak@oed.dep.no. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med en uttalelse. Uttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Med hilsen                                                                         

Eli Jensen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Johan Vetlesen

                                                                                          avdelingsdirektør

 

1. Markedsregelverket m.m.

 Forslag til revidert elmarkedsdirektiv, som opphever direktiv 2009/72/EC (COM (2016) 864 final samt Annex 1 til 4)

Forslag til revidert elmarkedsforordning, som opphever forordning 714/2009/EF (COM (2016) 861 final samt Annex 1 og Annex 2)

Forslag til revidert ACER-forordning, som opphever forordning 713/2009/EF (COM (2016) 863 final samt Annex)

Ny forordning om risikoforbyggende tiltak i elektrisitetssektoren (COM (2016) 862 final samt Annex.

I de tre førstnevnte rettsaktene er det foreslått tillegg og endringer i regelverket som inngår i tredje energimarkedspakke, og som omhandler elektrisitetssektoren. Gassregelverket omfattes ikke av endringene. Forslaget til ny forordning om risikoforebyggende tiltak opphever direktiv 2005/89/EC (elforsyningssikkerhetsdirektivet).

2. EUs 2030-mål for fornybar energi og energieffektivisering

Energieffektivisering

Forslag til endring av energieffektiviseringsdirektivet 2012/27/EU (COM (2016) 761 final samt Annex)

Kommisjonen legger frem en revisjon av enkelte spesifikke bestemmelser i energieffektiviseringsdirektivet. Det foreslås et bindende energieffektiviseringsmål på 30 % på EU-nivå innen 2030.

Forslag til endring av bygningsenergidirektivet 2010/31/EU (COM (2016) 765 final samt Annex)

Kommisjonen legger frem en revisjon av enkelte spesifikke bestemmelser i bygningsenergidirektivet. Direktivet videreføres i hovedsak slik det er i dag, med noen styrkede og moderniserte bestemmelser.

Melding om arbeidsplan for økodesign 2016-2019 (COM (2016) 773 final)

Arbeidsplanen omhandler Kommisjonens prioriterte områder under økodesign- og energimerkeregelverket fra 2016-2019.

Fornybar energi

Forslag til nytt fornybardirektiv, som opphever direktiv 2009/28/EF (COM (2016) 767 final samt Annex 1 – 12).

I det nye fornybardirektivet går EU videre fra dagens nasjonale mål i 2020, til et felleseuropeisk mål om en fornybarandel på minst 27% i 2030.

 3. Styringssystemet for energiunionen

Forslag til forordning om et styringssystem for energiunionen (COM (2016) 759 final samt Annex 1-11)

Utkast til forordning om et styringssystem for energiunionen er et nytt, overordnet og bindende regelverk. Det skal sikre at EUs medlemsland når de felles EU-målene under energiunionen, herunder de overordnede energi- og klimamålene for 2030.

4. Annet

Forskning og innovasjon

Meldingen "Accelerating  Clean Energy Innovation" (COM (2016) 763 final samt Annex).  I perioden 2018-2020 vil Kommisjonen bruke mer enn 2 milliarder euro fra Horisont 2020 på støtte til forskning, utvikling og innovasjon innenfor ren energi. Forskningen rettes særlig mot energilagring, elektrifisering av transportsektoren, bygningssektoren og integrasjon av fornybar energi i energisystemet.

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

ABB

Abelia

Administrativt Forskningsfond (AFF)

Agder Energi

Akademikerne

Alcoa Norway

Arbeidstilsynet

Arkitektenes Fagforbund (AFAG)

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Aspelin Ramm Eiendom

Asplan Viak 

Attac Norge

Avfall Norge

Bergen Energi AS

Bilimportørenes Landsforening

BIR Avfallsenergi AS

BKK

Boligprodusentene

Borregaard

Brønnøysundregistrene

Bygg 21

Bygg uten grenser

Byggenæringens Landsforening

Byggmesterforbundet

Christian Michelsen Research

CICERO Senter for klimaforskning

Corvus Norway AS

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Direktoratet for Byggkvalitet

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for økonomistyring

Distriktenes energiforening – Defo

DNV GL

E-CO Energi AS

Ecohz AS

Eidsiva Energi

Elkem

Elklagenemnda

EL & IT Forbundet

EnergiNorge

Energiveteranene

Enova SF

Entra

Eyde-Cluster

Fafo

Fagforbundet

Fellesforbundet

Finansforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Finanstilsynet

Fiskebåt

FMC Kongsberg Subsea AS

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi

Forsikringsklagekontoret

Forsvarets Høgskole

Forsvarsbygg

Fortidsminneforeningen

Forum for Miljøteknologi

ForUM for Utvikling og Miljø

Framtiden i våre hender

Frevar KF

Friluftslivets Fellesorganisasjon

Gasnor

Gassco

Gassnova

GIEK

GMC Maritime

Greenpeace Norge

Grønn Byggallianse

Hafslund Nett AS

Handelshøyskolen BI

Haugaland Kraft AS

Havgul Cean Energy AS

Hovedorganisasjonen Virke

Hurtigruten AS

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Høgskolen i Oslo

IFE – Institutt for energiteknikk

Industri Energi

Innovasjon Norge

Institutt for samfunnsforskning

Jernbaneverket

Justervesenet

KLP eiendom AS

Kommunenes Organisasjoner (KS)

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Kystdirektoratet

Kystrederiene

Kystskogbruket

Kystverket

Landbruksdirektoratet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK)

Lindum

Lyse nett AS

Lyse Produksjon AS

Markedskraft

Mesterhus Norge

 Miljødirektoratet

Miljømerking

Miljøstiftelsen Bellona

Multiconsult AS

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nelfo

Nemko AS

Nord Pool Spot

Nordlandsforskning

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges bygg- og eiendomsforening

Norges Byggmesterforbund

Norges forskningsråd

Norges Geologiske Undersøkelse

Norges Handelshøyskole

Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO)

Norges Juristforbund

Norges Kulturvernforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Rederiforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet - NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bioenergiforening – NOBIO

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk brannvernforening

Norsk Eiendom

Norsk elbilforening

Norsk Elvarmeforening

Norsk Energi

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk Fjernvarme

Norsk Form

Norsk Gjenvinning

Norsk Havneforening

Norsk Fjernvarme

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk institutt for by- og regionforskning

Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk institutt for luftforskning

Norsk institutt for naturforskning

Norsk institutt for skog og landskap

Norsk institutt for vannforskning

Norsk kommunalteknisk forening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk Miljøkraft

Norsk Olje- & Gass

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Petroleumsinstitutt

Norsk Skogbruksforening

Norsk Solenergiforening

Norsk Vann BA

Norsk Varmepumpeforening

Norsk Varmeteknisk Forening

Norsk Ved

Norsk Vindkraftforening

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Boligbyggelag

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

NORSKOG

NORWEA

NTE Energi

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Oljedirektoratet

OPAK AS

Oslo Kommune brann- og redningsetaten

Petroleumstilsynet

Polyteknisk forening

Prosessindustriens Landsforening

Pöyry Management Consulting Norway AS

Regelrådet for næringslivet

Regjeringsadvokaten

Riksantikvaren

Rogalandsforskning

Samarbeidande Kraftfylke

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold - SABIMA

Sametinget

Samfunns- og næringslivsforskning

Seatower AS

SINTEF Energiforsking AS

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Skogeierforbundet

Småkraft AS

Småkraftforeninga

st1

Standard Norge

Statens arbeidsmiljøinstitutt – STAMI

Statens Helsetilsyn

Statens Strålevern

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statkraft Energi AS

Statnett SF

Statoil ASA

Statsbygg

Statskog SF

Sunnhordland Kraftlag

Sway

Tekna

Teknisk Ukeblad

Tekniske entreprenørers Landsforening

Tekniske Foreningers Servicekontor

Toll- og avgiftsdirektoratet

Transportøkonomisk institutt

Trefokus

Troms Kraft

TrønderEnergi

Undervisningsbygg

Universitetet for miljø og biovitenskap

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo v/ Nordisk Institutt for Sjørett

Universitetet i Oslo v/ Senter for Europarett

Universitetet i Nordland

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Veidekke ASA

Vestavind Kraft

WWF-Norge

Yara Norge AS

ZEM

Zero