Bedre barnehager

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Regjeringen vil løfte kvaliteten i barnehagen, styrke etter- og videreutdanning for de ansatte og utdanne flere pedagoger. Regjeringen vil sikre likebehandling av alle barnehager, og gjøre mest mulig informasjon om barnehagene tilgjengelig.

Barnehagen skal gi trygg og god omsorg og samtidig stimulere til lek og utvikling på barns premisser. 

Regjeringen vil styrke bruken av norsk og språkutviklingen i barnehagen for å forberede barna på skole og utdanning. De ansatte er barnehagens viktigste ressurs, og god kvalitet i barnehagen er avhengig av deres kompetanse. Regjeringen vil arbeide for et stort mangfold av ulike barnehager med fleksible åpningstider slik at tilbudet er tilpasset behovet hos det enkelte barn og den enkelte familie. 

Regjeringen vil:

 • Løfte kvaliteten i barnehagene.
 • Styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse.
 • Utdanne flere pedagoger.
 • Innføre uavhengig tilsyn med barnehagene.
 • Sikre likebehandling av alle barnehager, forenkle finansieringsordningen samt likestille regnskapsforskriftene for offentlige og private barnehager.
 • Gjøre mest mulig informasjon om barnehagene åpent tilgjengelig og utarbeide felles nasjonale indikatorer for kvalitet.
 • Arbeide for økt fleksibilitet i barnehageopptaket.
 • Innføre en bemanningsnorm i barnehagene innen 2020.
 • Gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter og stille krav om norskferdigheter for barnehageansatte.
 • Gi barnehager som oppfyller kommunens krav til godkjenning bedre mulighet til å etablere seg.

Regjeringen har:

De viktigste satsingene på barnehagefeltet i denne regjeringsperioden er økt kvalitet i barnehagen, lavere foreldrebetaling for lavinntektsfamilier, et mer fleksibelt opptak og full likeverdig behandling av kommunale og private barnehager. 

Alle som har barn i barnehagen vet at det er de ansatte i barnehagen som skaper den gode hverdagen for barna. De gjør barnehagen til et sted hvor barna kan trives, utvikle seg og lære. Derfor vil regjeringen og samarbeidspartiene satse på de som jobber i barnehagen. I 2016 vil vi bruke totalt 410 millioner kroner på å gjøre barnehagene bedre. Det langt over en dobling av bevilgningene til kvalitet på tre år.

Pengene vil gå til å gi de som allerede jobber i barnehagen mer faglig tyngde. Alle typer ansatte i barnehagen vil finne tilbud rettet mot dem. Det gir for eksempel assistenter mulighet til å ta et fagbrev eller barnehagelærerutdanning, eller styrere ekstra lederutdanning. 

 • For 2016 øker bevilgningene til kvalitetstiltak med 130 mill. kroner. Totalt 410 mill. kroner vil brukes på tiltak for å fremme kvalitet i barnehagen. Det er 240 mill. kroner mer enn i 2013, langt over en dobling av bevilgningen på tre år. 
 • Fra 1. mai 2015 er det innført et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling. Ordningen sikrer at ingen husholdninger må bruke mer enn 6 pst. av samlet skattepliktig inntekt på en barnehageplass, med maksimalprisen som en øvre grense.
 • Regjeringen har fra 1. august 2015 innført gratis kjernetid i barnehage for alle fire- og femåringer fra familier med lav inntekt. Fra 1. august 2016 vil ordningen også gjelde treåringer. Inntektsgrensen er satt til 417 000 kroner fra 1. august 2016.
 • I budsjettet for 2015 ble det bevilget 333 mill. kroner for å tilrettelegge for et mer fleksibelt barnehageopptak i kommunene. Bevilgningen øker med 400 mill. kroner i 2016 for å dekke helårsvirkningen av tiltaket. Bevilgningene i 2015 og 2016 gir rom for etablering av 3 400 nye småbarnsplasser. I budsjettavtalen for 2016 er det foreslått å endre barnehageloven slik at ettåringer født i perioden 1. september til 31. oktober gis rett til plass fra fylte ett år.
 • Regjeringen legger inn 180 mill. kroner i 2016 til å likebehandle private og kommunale barnehager. Tilskuddet til private barnehager økes fra 98 pst. til 100 pst. av det de kommunale barnehagene får. En milepæl er nådd, og private og kommunale barnehager vil få likeverdige økonomiske rammevilkår.
 • I budsjettet for 2015 ble det bevilget 10 mill. kroner til svømmeopplæring i barnehagen. Regjeringspartiene og samarbeidspartiene styrker ordningen med 15 mill. kroner gjennom budsjettforliket for 2016.
 • Flere barn fra familier med lav inntekt og med minoritetsspråklig bakgrunn skal gå i barnehage. I budsjettet for 2016 er det bevilget 10 mill. kroner for å tilrettelegge for kommunalt informasjons- og rekrutteringsarbeid.
 • Portalen Barnehagefakta.no er opprettet for å gi foreldre informasjon om barnehagetilbudet. 

Regjeringen har også bestemt at det skal legges frem en stortingsmelding om kvaliteten i barnehagen våren 2016. Målet er å sikre alle barn en god start.