Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norske departementer 1940 - 1945

Under lovlig styre utenfor Oslo

Ved provisorisk anordning av 22. april 1940 ble handelsflåten rekvirert og stilt under statens administrasjon, ved Forsyningsdepartementet. 18. mai 1940 fikk skipsfartsdirektøren fullmakt til å forvalte handelsflåten som kurator.

Ved kongelig resolusjon av 8. mai 1940 ble det besluttet at alle saker vedrørende presteskapet, som til da hadde ligget under Kirke- og undervisningsdepartementet, inntil videre skulle administreres gjennom Hålogaland bispekontor i Tromsø.

Samme dag ble det ved kongelig resolusjon opprettet eget poststyre og eget telegrafstyre for Nord-Norge. Det ble utnevnt særskilt fiskeriråd og sjøfartsdirektør.

18. mai 1940 ble det utnevnt landbruksdirektør og veterinærdirektør for Nord-Norge.

Ved provisorisk anordning av 31. mai 1940 ble det opprettet eget vassdrags- og elektrisitetsvesen for Nord-Norge.

Ved kongelig resolusjon av 7. juni 1940 ble det besluttet at Norges Banks hovedsete inntil videre skulle være i Storbritannia.

Departementsapparatet  i London
Da kongen og Statsrådet 7. juni 1940 måtte forlate landet og ta opphold i Storbritannia, var det bare en liten stab av departementsfunksjonærer som fulgte med. Regjeringen måtte derfor begynne fra grunnen da den organiserte departementsapparatet i London.

Mest vekt ble lagt på de forvaltningsgrener som hadde direkte forbindelse med krigføringen. Etter hvert ble planlegging av frigjøringen og etterkrigstiden mer fremherskende. Regjeringen organiserte i London et fullstendig statsapparat som uten altfor stor friksjon skulle kunne kobles til apparatet i Oslo.

Ved kongelig resolusjon av 28. november 1941 ble det besluttet at Medisinaldirektoratets saker skulle forelegges sosialministeren direkte.

Ved kongelig resolusjon av 3. juli 1942 ble det opprettet et eget norsk telegrafstyre i Storbritannia.

Ved kongelig resolusjon av 18. september 1942 ble Forsyningsdepartementet fra 1. oktober samme år delt i et forsynings- og gjenreisningsdepartement og et nytt skipsfartsdepartement. Skipsfartsdepartementet skulle behandle alle saker vedrørende statens rederivirksomhet. Forsynings- og gjenreisningsdepartementet skulle også planlegge utbyggingen av Norges næringsliv etter krigen. Det daværende forsyningsdirektorat og forsyningsråd ble opphevet, og arbeidet overtatt av departementet. Departementet fikk overført handelsavdelingen fra Handelsdepartementet.

1. oktober 1942 var departementsinndelingen som følger:

Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
Kirke- og undervisningsdepartementet 
Justis- og politidepartementet 
Finans- og tolldepartementet 
Forsvarsdepartementet 
Sosialdepartementet 
Departementet for de offentlige arbeider
Landbruksdepartementet
Departementet for handel, sjøfart, industri, håndverk og fiskeri 
Forsynings-og gjenreisningsdepartementet 
Skipsfartsdepartementet
Statsrådssekretariatet

Ved kongelig resolusjon av 10. november 1944 ble det besluttet å opprette en statsledet informasjonstjeneste i Norge under frigjøringen.

Ved kongelig resolusjon av 4. mai 1945 ble det besluttet å opprette et arbeidsdirektorat, som selvstendig institusjon.

Kort tid før den tyske kapitulasjonen i mai 1945, ble Hjemmefrontens ledelse bemyndiget til å representere regjeringen som Norges utøvende makt, inntil en regjeringsdelegasjon kunne overta. Hjemmefrontens ledelse var i årene siden 1940 vokst fram som hovedorgan for den organiserte motstanden mot den tyske okkupasjonen. Formann var høyesterettsjustitiarius Paal Berg.

Til toppen