Regjeringsdelegasjonen i Oslo 1945

14. mai 1945–31. mai 1945

Rådmennenes oppgave var først og fremst å koble statsapparatet til den lovlige regjeringen igjen, ved blant annet å gjenopprette departementsinndelingen fra før 9. april 1940. Ved regjeringsdelegasjonens ankomst 14. mai 1945, gikk rådmennene over til å bli statsrådenes rådgivere. Rådmennene var:

Helland, Alv Harald, lektor. Rådmann 8. mai 1945, fungerende sjef for Kirkedepartementet til 14. mai 1945. Avskjed 31. juli 1945.

Platou, Carl Nicolai Stoud, ekspedisjonssjef. Rådmann 8. mai 1945, fungerende sjef for Justisdepartementet til 14. mai 1945. Avskjed 31. juli 1945.

Sundt, Egil Kaare, direktør. Rådmann 8. mai 1945, fungerende sjef for Finansdepartementet til 14. mai 1945. Avskjed 31. juli 1945.

Iversen, Sverre, rådmann. Rådmann 8. mai 1945, fungerende sjef for Sosialdepartementet til 14. mai 1945. Avskjed 31. juli 1945.

Stokke, Halvdan Eyvind, kontorsjef. Rådmann 8. mai 1945, fungerende sjef for Arbeidsdepartementet til 14. mai 1945. Avskjed 31. juli 1945.

Tønnesson, Reidar Dorenfeldt, landbrukskonsulent. Rådmann 8. mai 1945, fungerende sjef for Landbruksdepartementet til 14. mai 1945. Avskjed 31. juli 1945.

Prebensen, Per Preben, direktør. Rådmann 8. mai 1945, fungerende sjef for Handelsdepartementet til 14. mai 1945. Avskjed 31. juli 1945.

Schei, Nikolai Andreas , direktør. Rådmann 8. mai 1945, fungerende sjef for Forsyningsdepartementet til 14. mai 1945. Avskjed 31. juli 1945.


Ved kongelig resolusjon av 8. mai 1945 ble følgende regjeringsdelegasjon utnevnt:

Kronprins Olav, midlertidig regent i Oslo.

Torp, Oscar Fredrik, statsråd. Delegasjonsformann og konstituert sjef for Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Statens informasjonstjeneste.

Wold, Terje, statsråd. Konstituert sjef for Kirkedepartementet og Justisdepartementet.

Støstad, Sverre Kornelius Eilertsen, statsråd. Konstituert sjef for Sosialdepartementet og Forsyningsdepartementet.

Nielsen, Sven, statsråd. Konstituert sjef for Handelsdepartementet, Arbeidsdepartementet og Skipsfartsdepartementet.

Hartmann, Paul Ernst Wilhelm, statsråd. Konstituert sjef for Landbruksdepartementet og Finansdepartementet.

Sekretær
Boye, Thore, byråsjef. Fungerende statsrådsekretær.

 

12. mai 1945 ankom statsrådene Støstad og Hartmann Oslo, som delegasjonens første medlemmer. 14. mai ble regjeringsdelegasjonen etablert med kronprinsen som midlertidig regent. 31. mai ankom resten av regjeringen, og 7. juni 1945 vendte kong Haakon tilbake og overtok regentskapet.

I samsvar med kongelig resolusjon av 8. mai 1945 ble sentraladministrasjonen nå organisert som følger:

Statsministerens kontor
Uendret fra det sekretariat statsministeren hadde i Oslo 2. oktober 1939-9. april 1940.

Utenriksdepartementet
Uforandret.

Kirke- og undervisningsdepartementet
Uforandret.

Justis- og politidepartementet
Utvidet med midlertidig oppgjørsavdeling og midlertidig politiavdeling; saker vedrørende blant annet lensmannsetaten overført fra Finansdepartementet.

Finansdepartementet
Priskontrollen overført fra Justisdepartementet. Lønnsdirektoratets betegnelse endret til statens personaldirektorat. Saker vedrørende blant annet lensmannsetaten overført til Justisdepartementet.

Forsvarsdepartementet
Losvesenet overført til Handelsdepartementet.

Sosialdepartementet
Medisinalavdelingen og medisinaldirektoratet slått sammen til et helsedirektorat.

Arbeidsdepartementet
Alminnelig avdelings betegnelse endret til vei-, jernbane- og bygningsavdelingen. Handelsdepartementets kommunikasjonsdirektorat overført under betegnelsen post- og telegrafavdelingen.

Landbruksdepartementet
Landbrukskontoret, skogkontoret og veterinærkontoret endret betegnelse til direktorater.

Handelsdepartementet
Navneendring til Økonomidepartementet vedtatt men ikke gjennomført. Losvesenet overført fra Forsvarsdepartementet. Kommunikasjonsdirektoratet overført til Arbeidsdepartementet. Visse sjøfartssaker skulle fortsatt behandles i Handelsdepartementet, og Skipsfartsdirektoratet overføres hit.

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet
Uforandret.

Skipsfartsdepartementet
Opprettholdt for å forestå avviklingen av NORTRASHIP, styringsorganet for den krigsrekvirerte norske handelsflåten.

Statsrådssekretariatet

Til toppen