Aktuelt

Bortførte barn har høy prioritet

Dette innholdet er mer enn 13 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen er opptatt av å forebygge barnebortføring, og det arbeides fortløpende med å utvikle egnede metoder for å forebygge og bidra til en løsning av disse vanskelige sakene, og for å sikre at alle mulige midler tas i bruk der det er nødvendig for å få bortførte barn tilbake til Norge.

Regjeringen er opptatt av å forebygge barnebortføring, og det arbeides fortløpende med å utvikle egnede metoder for å forebygge og bidra til en løsning av disse vanskelige sakene, og for å sikre at alle mulige midler tas i bruk der det er nødvendig for å få bortførte barn tilbake til Norge. Det er grunn til å understreke at ved å tiltre Haagkonvensjonen har Norge forpliktet seg til å følge bestemte fremgangsmåter for behandlingen av barnebortføringssaker.

Justis-og beredskapsdepartementet prioriterer arbeidet med barnebortføringssakene svært høyt. Det arbeides stadig med å vurdere og gjennomføre nye tiltak for å forhindre barnebortføringer, samt å sørge for at sakene løses så raskt som mulig der en bortføring har funnet sted. Her er noen av tiltakene som er iverksatt:

  • Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kripos har etablert en arbeidsgruppe som møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og bistå hverandre i håndteringen av konkrete saker. Den samarbeider for å sikre at alle mulige midler tas i bruk der det er nødvendig, dvs. både de internasjonale rettsreglene nedfelt i konvensjoner, diplomatiske kanaler og politisamarbeid.
  • For å bedre informasjonen til berørte parter, har Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Utenriksdepartementet etablert nettportalen www.barnebortføring.no. Her er det samlet informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Barne-, likestillings – og inkluderingsdepartementet og politiet, for å kunne gi informasjon til foreldre, domstoler og andre aktører som involveres i slike saker. Portalen inneholder også råd om hva man kan gjøre for å forsøke å forhindre en barnebortføring og hva man bør gjøre dersom et barn er blitt bortført.
  • Det arbeides målrettet med å øke kompetansen om barnebortføring hos de profesjonelle aktørene. Det ble i 2007 oppnevnt to kontaktdommere. Disse skal bidra med kunnskap om håndteringen av barnebortføringssaker ved norske domstoler.
  • Det er oppnevnt kontaktperson i påtalemyndigheten.
  • For å øke kompetansen hos advokatene, ble det i 2009 etablert en liste over advokater med relevant kompetanse som påtar seg slike oppdrag. Disse advokatene har deltatt på Justis- og beredskapsdepartementets fagseminar om barnebortføring november 2009.
  • I 2009 la regjeringen frem stortingsmelding om offentlig rettshjelp, hvor det foreslås at saker om barnebortføring skal dekkes av rettshjelpsordningen i større grad enn i dag. Departementet er i gang med å følge opp dette.
  • På politiets fagportal som er tilgjengelig i alle politidistrikter, er barnebortføring gitt stor prioritet. Her kan distriktene få råd og veiledning innen barnebortføring.
  • Et forslag om å utvide straffansvaret ved internasjonal barnebortføring (over landegrenser) har vært på høring. Proposisjonen er til behandling i Stortinget og skal etter forslaget tre i kraft straks det er vedtatt.