Bistand fra norske myndigheter

Hvilken bistand som gis fra norske myndigheter avhenger av om barnet er bortført til eller fra et land som er tilsluttet en internasjonal konvensjon om barnebortføring eller om barnet er bortført til et land Norge ikke har et konvensjonssamarbeid med.

Finn ut om barnet er blitt bortført til et land Norge har et konvensjonssamarbeid med under  Landoversikt.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets rolle

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for å:

 • Samordne og koordinere kontakt mellom norske og utenlandske myndigheter og mellom myndigheter og privatpersoner for å oppnå en rask avgjørelse i barnebortføringssaken
 • Gi informasjon og veiledning om Haagkonvensjonen 1980, blant annet gjennom tilbud om et innledende møte til foreldre som opplever å få barnet sitt bortført fra Norge
 • Motta og videresende søknad om tilbakelevering til sentralmyndighet i utlandet eller til den instansen som skal fatte avgjørelse i saken i Norge
 • Motta og videresende informasjon som er nødvendig for behandling av søknaden
 • Sende informasjon om norsk rettssystem og regler til utenlandsk myndighet
 • Sende melding om barnebortføringssaken til NAV og Husbanken
 • Koordinere mot Utenriksdepartementet for bistand fra norsk utenriksstasjon der det er nødvendig
 • Dersom det er nødvendig, purre på norske eller utenlandske myndigheter for å oppnå en rask avgjørelse i barnebortføringssaken
 • Purre på norske eller utenlandske myndigheter for rask effektuering av en returavgjørelse dersom det er avgjort at barnet skal returneres
 • Bidra til å koordinere sentralmyndigheten og norsk utenriksstasjon der utenriksstasjonens bistand er nødvendig for retur av barnet/barna
 • Underrette barneverntjenesten når et barn er bortført til Norge og når et barn som har vært bortført blir returnert til Norge
 • Føre statistikk over antall barnebortføringssaker til/fra Norge som behandles etter Haag-konvensjonen 25. oktober 1980 om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring

Bufdir kan ikke:

 • Gripe direkte inn i og påvirke utfallet av saken verken overfor norske eller utenlandske domstoler
 • Gjøre noe som er i strid med lover og regler i Norge eller det landet barnet befinner seg i
 • Reise til et annet land og hente barn som er ulovlig bortført fra Norge
 • Bidra økonomisk i forbindelse med barnebortføringssaker 

Utenriksdepartementets rolle

Utenriksdepartementet har ansvar for å:

 • Motta henvendelser angående barnebortføringssaker til land som ikke er tilsluttet en internasjonal konvensjon om barnebortføring
 • Gi informasjon og veilede, blant annet gjennom tilbud om et innledende møte til foreldre som opplever å få barnet sitt bortført fra Norge
 • Tilrettelegge for mekling mellom partene
 • Formidle kontakt med lokal advokat og lokale myndigheter gjennom utenriksstasjonene
 • Tilrettelegge ved en eventuell retur til Norge, for eksempel utstede nødpass til barn
 • Føre statistikk over antall barnebortføringssaker til Norge hvor departementet mottar anmodning om bistand

Utenriksdepartementet kan ikke:

 • Gripe direkte inn i og påvirke utfallet av saken hverken overfor norske eller utenlandske domstoler
 • Gjøre noe som er i strid med lover og regler i Norge eller det landet barnet befinner seg i
 • Reise til et annet land å hente barn som er ulovlig bortført fra Norge
 • Bidra økonomisk i forbindelse med barnebortføringssaker

Politiets rolle

Politi/påtalemyndighet har ansvar for å:

 • Ta beslag i barnets pass
 • Ilegge midertidig utreiseforbud frem til dette kan behandles av domstolen
 • Sørge for intern varsling innad i politiet
 • Ilegge besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a
 • Gripe inn for å forebygge eller hindre en straffbar handling, jf. politiloven § 7
 • Motta savnetmelding på barnet. Etterlyse bortførte barn nasjonalt og internasjonalt. Politiet kan i visse tilfeller be utenlandske myndigheter om å ta etterlyste barn i forvaring.
 • Motta anmeldelse for bortføring. Iverksette etterforskning med sikte på å avklare om det har funnet sted en straffbar barnebortføring i henhold til straffeloven § 261. Etterlyse bortfører med sikte på pågripelse og eventuelt utlevering fra utlandet til Norge
 • Dersom det ikke kan skade etterforskningen, orientere fornærmede om hva politiet foretar seg i barnebortføringssaken
 • Dersom det er fare for at et barn vil bli bortført, iverksette tiltak med sikte på å avverge bortføringen
 • Bistå og samarbeide med andre instanser som blir involvert i barnebortføringssaken
 • Sende melding om barnebortføringssaken til NAV og Husbanken i bortføringssaker når politiet har registrert et barn som savnet eller det er opprettet straffesak om barnebortføring

Kontaktinformasjon

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Tlf: 466 15 000
E-post: barnebortforing@bufdir.no
Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 3, Oslo
Postadresse: Postboks 2233, 3102 Tønsberg

Utenriksdepartementet
Serviceavdelingen
Seksjon for konsulære saker og utlendingsfeltet
Tlf: 23 95 00 00
Faks: 23 95 00 99
E-post: post@mfa.no
Besøksadresse: 7. juni-plassen/ Victoria Terrasse
Postadresse: Postboks 8114 Dep, 0032 OSLO

Politiet
Politiet der du er: 02800
Politiets nødtelefon: 112

Kripos
Telefon: 23 20 88 88
E-post: post.kripos.desken@politiet.no 

Ikke nøl med å ta kontakt!  

Nødvendig informasjon
For at vi lettere skal kunne hjelpe deg, er det fint om du har følgende opplysninger tilgjengelig:

 • Personalia for barn og foreldre 
  - navn
  - fødselsnummer/passnummer
  - fødested
  - statsborgerskap/dobbelt statsborgerskap
  - bosted
 • Eventuell informasjon om foreldreansvar – for eksempel 
  - fødselsattest
  - vigselsattest
  - avtale om foreldreansvar
  - dom eller kjennelse