Kan du reise eller flytte med barnet ditt til utlandet?

Dersom du bor i Norge sammen med barnet ditt, og overveier å ta barnet med til utlandet, er det viktig at du forsikrer deg om at dette skjer på lovlig vis.

Dette gjelder ikke minst hvis du står i en skilsmissesituasjon eller lignende, hvor det skal tas stilling til foreldreansvaret for barnet. Adgangen til å ta barnet med til utlandet bør avklares, enten reisen er tenkt som en ferie eller som permanent endring av bostedsland.

Dersom du ønsker å ta med barnet ditt til utlandet, skal du være oppmerksom på følgende:

Når du har foreldreansvaret alene:

  • kan du i utgangspunktet flytte til utlandet uten samtykke fra den andre forelderen. I barneloven er det en plikt til å varsle samværsforelder senest seks uker før flytting i slike tilfeller.
  • når det er tvist om foreldreansvaret eller fast bosted, kan barnet ikke flytte ut av landet. Det kreves ikke at det er reist sak for domstolene, det er for eksempel normalt nok at foreldrene har vært til mekling.

Når foreldreansvaret er felles:

  • må begge foreldrene være enige dersom barnet skal flytte til et annet land.
  • kan hver av foreldrene ta barnet med på kortere utenlandsopphold, uten samtykke fra den andre forelderen.
  • kan retten nedlegge forbud mot kortere utenlandsreiser dersom det er uvisst om barnet vil komme tilbake. Politiet kan nedlegge midlertidig utreiseforbud frem til saken er avgjort av retten.

Når du ikke har del av foreldreansvaret:

  • kan du ikke reise ut av landet med barnet uten samtykke fra den som har foreldreansvaret, selv ikke på korte utenlandsturer.
  • dersom du likevel ønsker å ta barnet med på et ferieopphold i utlandet, kan du forsøke å få en avgjørelse fra retten som gir tillatelse til dette.

OBS! Dersom kun én av foreldrene reiser med barnet, kreves det i noen land skriftlig tillatelse til reisen fra den forelder som ikke reiser med barnet. Uten en slik tillatelse kan det oppstå problemer ved inn-/utreise. Dersom du skal til et land hvor dette kan være aktuelt, bør du i god tid på forhånd ta kontakt med vedkommende lands ambassade for å få informasjon om hva som kreves (ofte en undertegnet fullmakt).

Du ønsker å flytte utenlands med barnet

Selv om én forelder har foreldreansvaret alene, har barnet rett til samvær med begge foreldre. En god kontakt med begge foreldre er vanligvis svært positivt for barnet. Det er viktig at foreldrene legger til rette for samvær. Hvis barnet flytter utenlands, kan dette få stor betydning for utøvelsen av samværet, og dermed for barnets kontakt med den forelderen som fortsatt skal bo i Norge. Før barnet flytter utenlands bør foreldrene derfor avtale en ny samværsordning som tar hensyn til at barnet nå bor utenlands. Ofte vil det da være praktisk med sjeldnere og lengre samvær, der tidspunktene tar hensyn til skoleferiene i det nye bostedslandet. Det kan også være lurt å avtale andre former for kontakt mellom barnet og forelderen, for eksempel via telefon og e-post. Les mer under Avtale mellom foreldre. Les mer om foreldreansvar under Foreldreansvar og utenlandsreiser med barn og i barneloven kapittel 5, særlig §§ 40 og 41.

Se også Veileder for norske familier som flytter med barn til utlandet, en brosjyre utgitt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Veilederen gir en oversikt over barn og unges rettigheter og muligheter for å få hjelp dersom det oppstår problemer under et utenlandsopphold.

Ulovlig barnebortføring

Dersom du tar barnet med til utlandet i strid med reglene det er vist til over, vil dette kunne anses som en ulovlig bortføring. Barnebortføring er straffbart etter straffeloven § 261 og du risikerer å bli politianmeldt og både du og barnet kan bli etterlyst internasjonalt. Det innebærer at du ikke kan krysse en landegrense uten å risikere å bli arrestert og utlevert til Norge. Du kan videre risikere at den andre forelderen anlegger sak mot deg i Norge om barnebortføring og barnefordeling. Dersom du gjennomfører en ulovlig barnebortføring vil retten kunne legge vekt på dette i en senere foreldretvist.

Dersom barnet er bortført til et land som har tiltrådt Haagkonvensjonen, vil landets myndigheter normalt være forpliktet til straks å sørge for at barnet blir tilbakelevert til Norge. Les mer om dette under Konvensjonsland - Haagkonvensjonen. Etter Europarådskonvensjonen er landets myndigheter forpliktet til å anerkjenne og fullbyrde en norsk avgjørelse om foreldreansvar, noe som også kan innebære at barnet skal tilbakeleveres til Norge. Les mer om dette under Konvensjonsland - Europarådskonvensjonen. Hvis du tar barnet med til et land som ikke har tiltrådt konvensjonene, vil Utenriksdepartementet kunne yte bistand til den gjenværende for å få barnet tilbake til Norge. Les mer om dette under Ikke-konvensjonsland.