Pass til barn

Norske barn må ha egne pass, og pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett er de eneste norske reise– og ID-dokumentene som er gyldig i utlandet. ID-kortene er kun gyldig i EU-/EØS-landene og Sveits.

Samtykke fra begge foreldrene

Når en person under 18 år skal søke om pass, må minst én av foreldrene med foreldreansvar møte opp sammen med barnet. Den av foreldrene som møter opp sammen med barnet, må kunne legitimere seg. Har både far og mor foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass, og den som møter opp må ha med skriftlig samtykke og legitimasjon (eventuelt kopi av legitimasjon) fra den som ikke møter.

Pass kan likevel utstedes til barn med bare den ene av foreldrenes samtykke i tilfeller der vedkommende i henhold til barneloven har anledning til å ta med barnet ut av landet uten den andres samtykke. Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet etter barnevernloven § 4-8 eller § 4-12, skal samtykke kun innhentes fra barneverntjenesten.

Dersom det er fare for at barnet ved en eventuell utenlandsreise ikke vil komme tilbake, kan forelderen be retten beslutte utreiseforbud og eventuelt deponering av pass.

Statsborgerskap

Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å få norsk pass.

Dersom en av foreldrene har utenlandsk statsborgerskap, kan det være mulig å få utstedt et utenlandsk pass til barnet på vedkommende lands ambassade.

Dersom det er fare for at barnet kan bli bortført av den andre forelderen, kan du, alene eller i samråd med advokat, ta skriftlig kontakt med vedkommende lands ambassade og be om at de ikke utsteder pass til barnet. Det er ikke sikkert at de vil følge din anmodning.

For spørsmål om statsborgerskap kan du kontakte Utlendingsdirektoratet eller se Utlendingsdirektoratets sider www.udi.no.

Hva må du ha med når du søker om pass til barnet?

  • Barnet (må selv være til stede) - dette gjelder også spedbarn
  • Egen gyldig legitimasjon 
  • Fullmakt fra den andre forelderen
  • Gyldig legitimasjon eller kopi av dette fra den andre forelderen 
  • Penger til passgebyr

Bilde av barnet tas av passkontoret, så du skal ikke ta med bilde når du møter opp med barnet. 

Innlevering og beslag av pass

Passloven har regler om innlevering og beslag av pass. Dersom visse vilkår er til stede, kan politiet kreve passet innlevert og dersom eieren ikke gjør dette selv, kan politiet ta beslag i passet. Vilkårene for dette er blant annet: etterlysning, pågripelsesbeslutning, lovhjemlet beslutning fra offentlig myndighet om at utreise er ulovlig, samt mer.
 
Dersom omstendighetene gir skjellig grunn til å tro at formålet med reisen er ulovlig virksomhet, kan passmyndigheten kreve innlevering og eventuelt ta beslag i passet.
 
Les mer om pass til barn på Politiets nettsider 

Politiets retningslinjer

Politiets retningslinjer for saksbehandling og praktisering av passloven og passforskriften er nedfelt i Rundskriv 2015/002 – Retningslinjer for passmyndighetens behandling av saker ihht passloven m/forskrifter (pdf).