Pass til barn

Norske barn må ha egne pass, og pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett er de eneste norske reise– og ID-dokumentene som er gyldig i utlandet. ID-kortene er kun gyldig i EU-/EØS-landene og Sveits.

Pass kan utstedes til barn med bare den ene av foreldrenes samtykke i tilfeller der vedkommende i henhold til barneloven har anledning til å ta med barnet ut av landet uten den andres samtykke.

Hvis du har foreldreansvaret alene, må du ta med en bekreftelse på det. 

Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet etter barnevernloven § 4-8 eller § 4-12, skal samtykke kun innhentes fra barneverntjenesten.

Dersom det er fare for at barnet ved en eventuell utenlandsreise ikke vil komme tilbake, kan forelderen be retten beslutte utreiseforbud og eventuelt deponering av pass.

Statsborgerskap

Norsk statsborgerskap er en forutsetning for å få norsk pass.

Dersom en av foreldrene har utenlandsk statsborgerskap, kan det være mulig å få utstedt et utenlandsk pass til barnet på vedkommende lands ambassade.

Dersom det er fare for at barnet kan bli bortført av den andre forelderen, kan du, alene eller i samråd med advokat, ta skriftlig kontakt med vedkommende lands ambassade og be om at de ikke utsteder pass til barnet. Det er ikke sikkert at de vil følge din anmodning.

Innlevering og beslag av pass

Alle som søker om nytt pass eller nasjonalt ID-kort  ha med det gamle passet, selv om det er utløpt.

Dersom visse vilkår er til stede, kan politiet kreve passet innlevert og dersom eieren ikke gjør dette selv, kan politiet ta beslag i passet. Vilkårene for dette er blant annet: etterlysning, pågripelsesbeslutning, lovhjemlet beslutning fra offentlig myndighet om at utreise er ulovlig, samt mer.
 
Dersom omstendighetene gir skjellig grunn til å tro at formålet med reisen er ulovlig virksomhet, kan passmyndigheten kreve innlevering og eventuelt ta beslag i passet.