Juridisk bistand

Bakgrunn for advokatlisten

Justis- og beredskapsdepartementet har etablert en liste over advokater som har særlig kompetanse på og kjennskap til barnebortføring.

Liste over advokater 

Dermed kan berørte foreldre raskt kan komme i kontakt med relevante advokater.

Bakgrunn for advokatlisten
Formålet med barnebortføringskonvensjonen er at barn som er blitt ulovlig bortført fra en konvensjonsstat til en annen skal tilbakeleveres så raskt som mulig, slik at den faktiske situasjonen før bortføringen blir gjenopprettet. Det er domstolene i det landet barnet er bortført til som skal ta stilling til hvorvidt barnet skal tilbakeleveres eller ikke, etter reglene i barnebortføringskonvensjonen. Justis- og beredskapsdepartementet er utpekt som sentralmyndighet i Norge og har et overordnet ansvar for å sikre at formålet med konvensjonen blir oppfylt.

Når et barn er ulovlig bortført til Norge skal domstolen der barnet oppholder seg avgjøre om barnet skal returneres til bostedslandet. Det er ikke krav om at partene blir representert av en advokat i rettsprosessen for norske domstoler. For at retten skal kunne fatte sin avgjørelse så raskt som mulig, vil det ofte være hensiktsmessig med bistand fra norsk advokat med relevant kompetanse, særlig for den parten som befinner seg i utlandet. Det er imidlertid opp til partene selv å avgjøre om de ønsker å bli representert av en advokat. Partene må derfor selv oppnevne den advokaten de i så tilfellet ønsker, og de vil ha full anledning til å velge en advokat som ikke står på listen. Spørsmålet om dekning av advokatutgifter avgjøres av Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter de alminnelige reglene om fri rettshjelp. Les mer om dette under Dekning av utgifter til rettshjelp.

Listen blir revidert hvert femte år og opptak er personlig.

Retningslinjer for utvelgelsesprosedyren
Opptak på listen foregår etter en konkret helhetsvurdering hvor søkerne blir vurdert opp mot følgende kriterier:

  • Gyldig advokatbevilling
  • Prosedyreerfaring
  • Bred juridisk kompetanse
  • Spesialkompetanse (barne- og familierett, erfaring med bruk av internasjonale konvensjoner)
  • Språkkunnskaper
  • Kjønnsfordeling
  • Geografisk spredning

I tillegg er det en forutsetning for opptak på listen at advokatene deltar på et heldagsseminar om barnebortføring i regi av Justis- og beredskapsdepartementet.

Listen over advokater vil bli oversendt til Advokatforeningen for kontroll mot avgjørelser i Disiplinærnemnda. Eventuelle klager på advokater på listen vil bli henvist til det ordinære disiplinærsystemet. En advokat som får en avgjørelse mot seg i disiplinærsystemet for advokater, vil bli fjernet fra listen.