Ofte stilte spørsmål

Hvor er barnet?

Ta kontakt med nærmeste politimyndighet for å vurdere om barnet skal meldes savnet eller etterlyses internasjonalt. Les om etterlysning av barn/bortfører under Akutt situasjon.

 

Hvordan skal jeg gå frem for å få barnet hjem?

Det avhenger av den konkrete sak. Hvis du vet hvilket land barnet er bortført – finn ut om det er et konvensjonsland eller ikke. Informasjon finnes under Landoversikt. Kontakt Justis- og beredskapsdepartementet (konvensjonsland) eller Utenriksdepartementet (ikke-konvensjonsland) for mer informasjon om hvordan du bør gå frem. Hvis du ikke vet hvor barnet er, ta kontakt med nærmeste politimyndighet for å vurdere om barnet og/eller bortfører skal meldes savnet eller etterlyses internasjonalt. Les mer om dette under Akutt situasjon. Du bør også vurdere å ta kontakt med advokat.

 

Har jeg behov for advokat?

Erfaring viser at det i de fleste tilfeller er behov for bistand fra advokat i det landet barnet er bortført til. Hvis barnet er bortført til et ikke-konvensjonsland, kan det være behov for to advokater, en i Norge og en i landet som barnet er bortført til. Les mer om dette under Juridisk bistand.

 

Hva er Haagkonvensjonen om barnebortføring?

En internasjonal avtale som skal gjøre det lettere å få brakt tilbake barn som er blitt bortført. Norge har ratifisert denne konvensjonen. Les mer under Til og fra konvensjonsland - Haagkonvensjonen.

 

Vil det ta lang tid før barnet er tilbake?

Dette varierer fra sak til sak. Dersom barnet er bortført til et land som har tiltrådt Haagkonvensjonen skal myndighetene gjøre sitt ytterste for at barnet skal tilbakeføres så raskt som mulig. Av og til tar det likevel lang tid, noe som beror bl.a. på sakens kompleksitet. I noen særskilt vanskelige saker kan det ta opp til et år eller mer. Dersom barnet er bortført til et land som ikke har tiltrådt noen konvensjon, vil det ofte være nødvendig med rettsprosesser i det landet barnet er bortført til. Dette tar lang tid.

 

Vil det bli dyrt å få nødvendig juridisk hjelp?

I utgangspunktet må den enkelte selv finansiere alle utgifter til advokat, og det kan bli dyrt. Det finnes imidlertid ordninger som gjør at man kan søke om økonomisk bistand fra norske myndigheter. Les mer om dette under Dekning av utgifter til rettshjelp.

 

Kan jeg ta barnet tilbake selv?

Forsøk på å ta barnet tilbake vil kunne sette barnet i en vanskelig situasjon. Barnet ble rykket opp fra sitt hjem, sin hverdag og en av foreldrene ved den første bortføringen. Dette kan oppleves svært traumatisk.

Barnet kan få det enda vanskeligere dersom det etter en tid skal oppleve en ny bortføring og et nytt oppbrudd. Dessuten vil en slik ny bortføring kunne gjøre konflikten mellom foreldrene enda større, og dermed vanskeliggjøre framtidig samvær og samarbeid om barnet. Videre er det stor fare for at det vil bli oppfattet som barnebortføring av den andre part og av myndighetene i landet der barnet befinner seg.

Norske myndigheter vil ikke kunne bistå eller gi råd i forbindelse med handlinger som vil kunne være i strid med lover og regler i et annet land.