Fra Norge til utlandet – advokat i utlandet

Dersom du som har fått bortført barnet ditt har behov for dekning av utgifter til juridisk bistand i utlandet, må du først undersøke mulighetene for å få dekket disse utgiftene i det landet barnet er bortført til.

De fleste europeiske land har en ordning med fri rettshjelp. Justis- og beredskapsdepartementet kan svare på spørsmål og hjelpe deg med å sende en søknad om fri rettshjelp til utlandet.

Dersom landet ikke har en rettshjelpsordning, eller det vil ta uforholdsmessig lang tid å få behandlet søknaden i utlandet, kan du søke om å få dekket utgiftene gjennom rettshjelpsordningen i Norge. En søknad sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statens sivilrettsforvaltning kan svare på spørsmål om fri rettshjelp i barnebortføringssaker. 

Vilkår for å få dekket utgifter til juridisk bistand etter den norske rettshjelpsordningen

  • Søker må fylle de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp. Det er imidlertid mulig å søke om dispensasjon fra inntekts- og formuesgrensene.
  • Dersom barnet er bortført til et land Norge har et konvensjonssamarbeid med må det foreligge en ulovlig barnebortføring etter Haagkonvensjonen 1980. Les mer om dette under Hva er en ulovlig barnebortføring og under Barnebortføring fra Norge til konvensjonsland – Haagkonvensjonen.
  • Dersom barnet er bortført til et land Norge ikke har et konvensjonssamarbeid med må politiet ha registrert barnet som savnet eller det må være opprettet straffesak om barnebortføring.  
  • Det må ikke være urimelig at det offentlige betaler for bistanden.

Den som har fått innvilget fri rettshjelp kan også søke om å få dekket en del andre nødvendige utgifter i anledning barnebortføringssaken. Dette kan være utgifter i forbindelse med oversettelse av dokumenter, og i særlige tilfeller også utgifter til reise og opphold i forbindelse med et rettsmøte i utlandet.

Utgifter til privatetterforsker, eller til at norsk advokat skal drive etterforskning, dekkes ikke.

Søknadsskjema for fri rettshjelp